Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 2 406 735 BGN
Сегмент акции Premium 51 286 BGN
Сегмент акции Standard 1 821 547 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 438 444 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 95 457 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 749 368 412 BGN
Сегмент акции Premium 1 975 237 868 BGN
Сегмент акции Standard 5 356 409 679 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 417 720 865 BGN