Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 303 664 BGN
Сегмент акции Premium 497 292 BGN
Сегмент акции Standard 680 710 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 44 825 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 50 818 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 30 020 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 296 180 198 BGN
Сегмент акции Premium 2 326 773 775 BGN
Сегмент акции Standard 6 269 984 066 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 699 422 357 BGN