Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 574 602 BGN
Сегмент акции Premium 131 488 BGN
Сегмент акции Standard 425 173 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 15 889 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 1 274 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 779 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 4 434 407 BGN
 8 915 842 780 BGN
Сегмент акции Premium 2 048 601 990 BGN
Сегмент акции Standard 6 231 161 586 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 636 079 204 BGN