Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 079 263 BGN
Сегмент акции Premium 74 598 BGN
Сегмент акции Standard 1 004 665 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 0 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 0 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 0 BGN
 7 789 707 445 BGN
Сегмент акции Premium 1 656 684 772 BGN
Сегмент акции Standard 5 564 379 756 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 568 642 918 BGN