Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 772 439 BGN
Сегмент акции Premium 26 045 BGN
Сегмент акции Standard 628 886 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 98 275 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 19 233 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 237 348 026 BGN
Сегмент акции Premium 2 331 534 568 BGN
Сегмент акции Standard 6 204 742 400 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 701 071 059 BGN