Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 262 393 BGN
Сегмент акции Premium 45 311 BGN
Сегмент акции Standard 106 080 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 23 557 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 83 958 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 3 487 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 9 031 540 BGN
 9 391 242 273 BGN
Сегмент акции Premium 2 330 225 116 BGN
Сегмент акции Standard 6 450 257 772 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 610 759 385 BGN