Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 103 066 BGN
Сегмент акции Premium 25 157 BGN
Сегмент акции Standard 1 013 584 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 3 285 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 60 553 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 487 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 8 748 692 588 BGN
Сегмент акции Premium 2 106 675 748 BGN
Сегмент акции Standard 5 975 691 927 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 666 324 914 BGN