Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 187 469 BGN
Сегмент акции Premium 45 074 BGN
Сегмент акции Standard 105 920 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 591 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 3 200 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 32 636 BGN
Сегмент за права 47 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 4 424 885 BGN
 22 355 479 214 BGN
Сегмент акции Premium 2 316 694 488 BGN
Сегмент акции Standard 19 343 622 128 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 695 162 599 BGN