Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 138 080 BGN
Сегмент акции Premium 8 598 BGN
Сегмент акции Standard 73 682 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 55 700 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 0 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 100 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 750 443 676 BGN
Сегмент акции Premium 2 057 070 628 BGN
Сегмент акции Standard 5 301 594 920 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 391 778 128 BGN