Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 440 689 BGN
Сегмент акции Premium 12 676 BGN
Сегмент акции Standard 408 027 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 12 763 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 778 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 3 549 BGN
Сегмент за права 2 896 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 2 123 302 BGN
 9 395 265 794 BGN
Сегмент акции Premium 2 314 789 160 BGN
Сегмент акции Standard 6 471 292 149 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 609 184 485 BGN