X3 News е информационен продукт, предлаган от Българска Фондова Борса - София АД чрез дъщерното й дружество Сервиз Финансови Пазари ЕООД

X3 News

X3 News е информационен продукт, предлаган от "Българска Фондова Борса - София" АД чрез дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, и е дело на висококвалифициран екип от специалисти.

X3 News е специализирана медия, чрез която публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа могат да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.

X3 News осигурява оповестяването на информацията по недискриминационен начин, който осигурява достигането й едновременно до възможно най-широк кръг лица.

X3 News е специализирана електронна страница, отговаряща на изискванията на ЗППЦК. Системата осигурява оповестяването на информация по начин, гарантиращ сигурност на връзката, елиминира риска от изкривяване на данните, не допуска неоторизиран достъп и удостоверява източника на регулираната информация.

X3 News дава възможност и за публикуване на друга, нерегулирана информация, рекламни, PR съобщения и други.