Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София се осъществяват въз основа на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките на маркет-мейкърите.

Модел на търговия

Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата се осъществяват въз основа на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките на маркет-мейкърите (борсови сделки). Поръчките и котировките представляват твърда заявка да се закупи или продаде дадено количество финансови инструменти по определена или по пазарна цена и при определени допълнителни параметри.


Основни видове поръчки

 • Пазарни - поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на въвеждането им в търговската система на Борсата
 • Лимитирани - поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти при посочена пределна цена
 • Пазарни-към-лимитирани - пазарни поръчки, които се удовлетворяват по цената на най-добрата насрещна лимитирана поръчка. Ако към момента на въвеждането такава не съществува или са активни единствено насрещни пазарни поръчки, поръчката от тип пазарна-към-лимитирана се отхвърля от Системата.

Допълнителни видове поръчки

 • Стоп-поръчки, които биват:
 • пазарни стоп-поръчки, които автоматично се въвеждат в Системата като пазарни поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли при стоп поръчки купува заложената стоп цена, респективно достигне или спадне под нея при стоп поръчки продава;
 • лимитирани стоп-поръчки, които автоматично се въвеждат в Системата като лимитирани поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли при стоп поръчки купува заложената стоп цена, респективно достигне или спадне под нея при стоп поръчки продава.
 •   Айсберг поръчки - лимитирани поръчки с валидност за деня, които се характеризират с общ обем и с върхов (пиков) обем и при които във всеки един момент в Системата е видима само остатъчната част от върховия обем

Форми на търговия

Пазарният модел на Xetra® включва 2 основни форми на търговия аукцион и непрекъсната търговия. В допълнение търговската система предлага фукционалности за Първично публично предлагане (IPO) и за оповестяване на сделки извън регулиран пазар (OTC).


Аукциони
Всеки един аукцион протича най-малкото през следните етапи в посочения ред:

 • Фаза на въвеждане на поръчки
 • Фаза на определяне на цената

По време на фазата на въвеждане на поръчки борсовите посредници могат да въвеждат нови поръчки, а също така да променят и отменят съществуващи, като в аукционите участват поръчки с всякакви обеми. По време на фазата на въвеждане на поръчки, ако са налице насрещно изпълними такива, в Системата се визуализира единствено информация за индикативната цена на аукциона, информация дали излишъкът на изпълнимите поръчки е от страна на търсенето или на предлагането, както и неговият обем. Индикативната цена на аукциона е цената, която би била постигната, ако се пристъпи незабавно към изпълнение на поръчките. Ако не са налице насрещно изпълними поръчки, то в Системата се визуализира единствено информация за най-добрите цени купува и продава, както и за сумарните обеми на поръчките при тези цени.

След приключване на фазата на въвеждане на поръчки стартира фазата на определяне на цената. Цената на аукциона е тази цена на лимитирана поръчка, при която е налице най-голям изпълним обем, респективно най-малък излишък, в зависимост от активните поръчки в Системата в края на фазата на въвеждане на поръчки. Ако в края на фазата на въвеждане на поръчки са налице единствено насрещно изпълними пазарни поръчки, цената на аукциона е равна на референтната цена. Ако в края на фазата на въвеждане на поръчки не са налице изпълними такива, Системата не определя цена на аукциона и пристъпва към следващата фаза на сесията.


Непрекъсната търговия

След приключване на откриващия аукцион се пристъпва към фазата на непрекъсната търговия. По време на непрекъснатата търговия се допуска въвеждането само на поръчки със стандартни партиди. Всяка нова поръчка се проверява незабавно дали е изпълнима срещу насрещни такива.

По време на непрекъснатата търговия поръчките се изпълняват в съответствие с ценовия/времеви приоритет. По отношение на поръчките, по време на непрекъсната търговия Системата визуализира информация единствено за обемите им за всяка лимитирана цена с натрупване и за броя поръчки за всяка лимитирана цена. По време на непрекъснатата търговия всяка новопостъпила поръчка в Системата незабавно се проверява за изпълнение срещу вече активните насрещни поръчки съобразно присвоените им приоритети.


Прекъсвания за нестабилност и за изпълнение на пазарни поръчки

В Xetra® са заложени предпазни мерки, чието предназначение е да осигурят непрекъснатост на цените и да увеличат вероятността за изпълнение на пазарните поръчки. Прекъсване за нестабилност се инициира при следните случаи:

 • Ако по време на непрекъснатата търговия след въвеждане на изпълнима поръчка в Системата потенциалната цена на съответната сделка попада извън предварително определен статичен диапазон спрямо последната цена, постигната в резултат на аукцион, а ако няма такава спрямо цената на затваряне от предходния ден
 • Ако по време на непрекъснатата търговия след въвеждане на изпълнима поръчка в Системата потенциалната цена на съответната сделка попада извън предварително определен динамичен диапазон спрямо референтната цена
 • Ако по време на аукцион в края на фазата на въвеждане на поръчки потенциалната цена на аукциона попада извън предварително определен статичен диапазон спрямо последната цена на аукцион и динамичен диапазон спрямо референтната цена

Ако по време на аукцион в края на фазата на въвеждане на поръчки в Системата са активни, но не са изпълними пазарни поръчки или поръчки от типа пазарна-към-лимитирана, се инициира прекъсване за изпълнението им. Прекъсването за изпълнение на пазарни поръчки може да бъде инициирано само веднъж за даден аукцион.


Статични и динамични ценови диапазони по видове ценни книжа и пазари
Пазар/Сегмент/Инструмент Динамичен ценови диапазон Статичен ценови диапазон
Основен пазар BSE, Сегмент акции Premium 5% спрямо референтната цена 10% спрямо последната цена от аукцион
Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard 10% спрямо референтната цена 20% спрямо последната цена от аукцион
Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 10% спрямо референтната цена 20% спрямо последната цена от аукцион
Основен пазар BSE, Сегмент за ДЦК 2.5% спрямо референтната цена 5% спрямо последната цена от аукцион
Алтернативен пазар BaSE 15% спрямо референтната цена 30% спрямо последната цена от аукцион
Акции, търгуващи се само посредством насрочени аукциони - 30% спрямо последната цена от предходния аукцион
Облигации 2.5% спрямо референтната цена 5% спрямо последната цена от аукцион
Компенсаторни инструменти 10% спрямо референтната цена 20% спрямо последната цена от аукцион
Борсово търгувани продукти с ливъридж 10% спрямо референтната цена 20% спрямо последната цена от аукцион
Борсово търгувани продукти без ливъридж 5% спрямо референтната цена 10% спрямо последната цена от аукцион