Организационна структура на БФБ-София

Организационна структура


Александрина Гюрова
Иван Танев
Калина Николова
Виолета Крумова
Пантелей Карасимеонов
- Директор на Дирекция "Търговия, емитенти и членство"
- Директор на Дирекция "Информационни технологии"
- Директор на Дирекция "Правомерност"
- Директор на Дирекция "Финансово-Административна"
- Директор "Международни връзки и комуникации"
Органиграма на БФБ-София АД