Акционерна структура на БФБ-София

Акционерна структура

Българска Фондова Борса - София АД е публично дружество, чийто капитал е в размер на 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет лева), като е разделен на 6 582 860 броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.
Българската държава чрез Министерство на финансите притежава 50.05% от капитала на дружеството. Останалите акционери са местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Лица с над 5 процента акционерно участие
Министерство на финансите - 50.05%