Количествени и качествени изисквания за допускане до търговия на емисии финансови инструменти на Сегмент акции „Premium” на Основния пазар BSE

Количествени и качествени изисквания за допускане до търговия на емисии финансови инструменти на Сегмент акции „Premium” на Основния пазар BSE

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент Premium могат да бъдат допуснати емисии от акции, които отговарят на следните количествени и качествени критерии:

Минимален срок на предишна регистрация на емисията били са допуснати до търговия за период от най-малко 1 (една) година на Основния пазар BSE, Сегмент Standard
Завършени финансови години за емитента 5 (пет)
Дял в миноритарни акционери най-малко 25 (двадесет и пет) на сто емисията е притежание на миноритарни акционери или общата стойност на акциите, притежавани от такива акционери е най-малко 5 (пет) милиона лева
Средномесечен оборот с емисията през последните 6 месеца 300 000 лв.
Средномесечен брой сделки с емисията през последните 6 месеца 150 сделки
Брой години с положителен финасов резултат за емитента 2 от последните 5 години
Корпоративно управление Емитентът се е задължил да прилага принципите на корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Борсата
Ликвидация или несъстоятелност Емитентът им не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност
Разкриване на информация През последните 12 (дванадесет) месеца емитентът е разкривал в сроковете, определени в приложимото законодателство, регулираната информация чрез избраната от него информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки (влиза в сила от 01.04.2012 г.)
Разкриване на информация на английски език Емитентът на емисията да разкрива регулирана информация на обществеността едновременно и на английски език, чрез избраната от него медия, в сроковете, определени в приложимото законодателство (влиза в сила от 01.07.2012 г.)
 

Допускането до съответния пазарен сегмент е възможно и ако емисията не отговаря на изискванията за минимален средномесечен оборот и брой сделки, но емитентът има сключен договор за обезпечаване на минимална ликвидност на емисията с маркет-мейкър, регистриран от Съвета на директорите.

При определяне на броя акции, притежание на миноритарни акционери, се вземат предвид и акциите, притежавани от такива акционери посредством депозитарни разписки или друг вид подобни инструменти, даващи възможност за замяна с акции.

Ако е подадено заявление за допускане на емисия до Сегмент Premium, която преди това е била допусната на друг пазар или сегмент, при определяне на общата стойност на акциите, притежавани от миноритарни акционери, се използва последната цена на затваряне.

Ако е подадено заявление за допускане на емисия до Сегмент Premium, която преди това не е била допусната на друг пазар или сегмент, при определяне на общата стойност на акциите, притежавани от миноритарни акционери, се използва счетоводната стойност на една акция.

По решение на Съвета се допуска регистрация на емисия на Сегмент Premium и без тя да отговаря на изискването за минимален срок на предишна регистрация, но само при следните условия:
1. размерът на собствения капитал на емитента, съгласно последния одитиран финансов отчет е не по-малък от равностойността на 50 (петдесет) милиона лева;
2. налице са достатъчно предпоставки, по преценка на Съвета, че към емисията може да се очаква засилен инвеститорски интерес.


По-подробна информация за изискванията, документите, реда и процедурите за регистрация на дадена емисия за търговия на Сегмент я кции "Premium" може да намерите в Част III на Правилник за дейността на БФБ-София АД