Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18481.30      20          27.15      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      80713.45      20          41.70      23.75
21-07-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B), с ISIN код BG2100010102, Ви информираме, че считано от 24.07.2017г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
21-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 19-07-2017 г.10:00 часа
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД придоби 75% от успешния стартъп за разработване и маркетиране на хранителни добавки „Аромания“.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE)
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I), както следва:
Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I) свиква ОСА на 04.09.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Уилям Гладстон 11, ет. 3, ап. 8, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за прекратяване на Ризърв Кепитал АДСИЦ и откриване на производство по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.
- Определяне на срок за извършване на ликвидацията на Ризърв Кепитал АДСИЦ. Проект за решение: Определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.
- Назначаване на ликвидатор на Ризърв Кепитал АДСИЦ. Проект за решение: Назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова за ликвидатор на дружеството.
- Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.
- С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването, съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.09.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.08.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.08.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД приключва ремонта на ул. Кракра, който започна на 01.06.2017 г., i е първия етап от реконструкцията на бул. Дондуков.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18696.05      20          27.20      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      91427.30      20          39.95      23.75
20-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На проведено извънредно ОСА от 20.07.2017 г. на Лавена АД-Шумен (4L4) са взети следните решения:
- Удължава мандата на досегашния Съвет на директорите за срок от 3 години;
- Не приема решение за създаване на възможност за провеждане на Общо събрание на акционерите на място, различно от седалището на дружеството, и съответна промяна в Устава на дружеството;
- Приема решение за учредяване на правомощия за Съвета на директорите по чл. 14, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно в 5-годишен срок от вземането на това решение за промяна в Устава, Съветът на директорите да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 20 000 000 лв., включително и при условията на Чл. 193, 195 и 197 от Търговския закон.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна, (9IPA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Източна газова компания ЕАД-Варна, борсов код 9IPA, ISIN код BG2100017065, от 15.54 ч. до края на търговската сесия на 20.07.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено и амортизационно плащане с падеж 26.06.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
20-07-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Източна газова компания ЕАД-Варна  за извършени амортизационно и лихвено плащане, дължими към 26.06.2017 г., по емисия облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA) с ISIN код BG 2100017065. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 21.07.2017 г. се възстановява начисляването на лихва на Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
20-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Уведомление за извършени главнично и лихвено плащане по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, дължими към 26.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT), както следва:
Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) свиква ОСА на 25.08.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция с Дружеството на: гр. София – 1000, ул. Г. С. Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3;
- Промени в устава на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.09.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.08.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.08.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18394.35      20          25.10      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      91547.45      20          39.95      23.75
19-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL)
На проведено редовно ОСА от 18.07.2017 г. на Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема правила за дейността на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет с мандат 3 години;
- Приема решение, предвид финансовия резултат- загуба от дейността за 2016 г., да не разпределя печалба за 2016 г. и не изплаща дивиденти.
- Отменя приетите решения по всички точки от дневния ред на проведеното на 22.04.2016 г. извънредно ОСА на Слънчев бряг АД. Освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите Живко Табаков, Неделина Ташева, Живко Димитров и Лидия Иванова, като петия член на СД - Златко Димитров, остава като член на състава на СД по силата на предходно вписано решение на ОСА за избирането му.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2017 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 24.07.2017 г. /понеделник/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ /5H4M/. На аукциона ще бъдат предложени 2 896 137 броя  права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.
19-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.07.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C)
ТБ Юробанк България АД уведомява, че свиква Общо събрание на Облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005094, издадени от Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C), което ще се проведена 28.07.2017 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Околовръстен път 260, блок С, при следния дневен ред:
- Представяне на оферти за сключване на договор за правни услуги с адвокатско дружество. Проект за решение: Възлага на довереника на облигационерите да събере чрез електронната поща, посочена за целите на кореспонденцията с Юробанк България АД, в 30-дневен срок оферти на облигационерите за сключване на договор за правни услуги с адвокатско дружество. Довереникът също има право да представя оферти съгласно предходното изречение.
- Избор на адвокатско дружество.
- Одобрение и подписване на договор за адвокатски услуги.
- Разпределение на разходи, разноски, адвокатски хонорари и възнаграждение на довереника на облигационерите. Проект за решение: Облигационерите да разпределят помежду си пропорционално на участието си в облигационната емисия всички държавни такси, разходи и разноски, които ще възникнат в хода на евентуални изпълнителни производства, дела в производство по несъстоятелност и разходи в самото производство по несъстоятелност, както и адвокатски хонорари, възникнали във връзка с възложеното по договора за правни услуги. Банката участва в разпределението на всички разходи съразмерно на вземанията си към Емитента, произтичащи от неплатени възнаграждения по Договор за изпълняване на функцията на довереник на облигационерите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.08.2017 г. от 15.00 ч. на същото място при същия дневен ред.
Право на глас в Общото събрание на облигационерите имат лицата, които са вписани в книгата на облигационерите, водена от Централен депозитар АД 5 дни преди датата на провеждане на събранието
Пълният текст на поканата за ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-07-2017 - Друга информация

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
На основание чл. 100ж, ал. 2 от ЗППЦК ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA), публикува уведомление относно неизпълнение на задължение за плащане по облигационната емисия с падеж 26.06.2017 г.
Уведомлението може да бъде намерено на уеб страницата на Борсата
19-07-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Поради техническа грешка в данните за средно-претеглена цена за емисията акции, издадена от Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX), ISIN код BG1100010104, за 18.07.2017 год. са извършени корекции в ежедневния бюлетин на Основен пазар BSE за съответната дата на български и английски език. Коригираните бюлетини са достъпни на уеб страницата на Борсата.
19-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
На 19.07.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл. 19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.07.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 24.07.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 20.07.2017 год.;
- След 29.07.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 4640000;
- Сделки на Борсата, сключени след 20.07.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 800 .
19-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.07.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 24.07.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.07.2017 год.;
18-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18395.95      20          25.05      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      94981.60      20          41.15      23.75
18-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C)
На основание чл.100а, ал. 7 от ЗППЦК, ТБ Юробанк България АД уведомява, че свиква Общо събрание на Облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005094, издадени от Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C), което ще се проведена 28.07.2017 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Околовръстен път 260, блок С.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.08.2017 г. от 15.00 ч. на същото място при същия дневен ред.
18-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
На основание чл.100а, ал. 7 от ЗППЦК, ТБ Юробанк България АД уведомява, че в качеството си на Представител на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021117, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A), свиква Общо събрание на Облигационерите на 27.07.2017 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Околовръстен път 260, ет. 3.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2017 г. от 15.00 ч. на същото място при същия дневен ред.
18-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Kомисията за защита на конкуренцията на Република Сърбия разреши на Софарма Трейдинг АД да придобие мажоритарен дял от компанията Lekovit. Предстои приключване на сделката по придобиването.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
На 17.07.2017 г. Технотекс АД гр. Пазарджик, дъщерно дружество на ТК-Холд АД, подписа предварителен договор за продажба на  поземлен имот с адрес: гр. Пазарджик, ул. Искра 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление относно решение на СД на Алтерко АД за сключването на окончателен договор за покупка на дружествени дялове от капитала на Алтерко Пропъртис ЕООД и избор на финансираща институция.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-07-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

"БФБ-София" АД организира на 31 юли 2017 в 16:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за първата половина на 2017 година. Каним всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.
Представянето ще бъде под формата на уебинар и ще се осъществи на английски език. В края на уебинара ще се приемат въпроси от участниците, свързани с текущото състояние и бъдещото развитие на дружеството.
Регистрацията е достъпна онлайн.
18-07-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса-София (БФБ) получи одобрение от Комисия за финансов надзор на Правилата за регистрация и търговия на държавни ценни книжа. Това е важна стъпка от съвместните усилия на Фондовата борса, Централен депозитар, Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ.
Очаква се до 30 септември да има изградена функционираща връзка между БФБ-София и БНБ и търговията с ДЦК да започне да се извършва и на регулиран пазар.
18-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
ТБ Юробанк България АД, в качеството си на Представител на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021117, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A), свиква Общо събрание на Облигационерите на 27.07.2017 г. от 15.00 ч. в София, ул. Околовръстен път 260, ет. 3, при следния дневен ред:
- Представяне на оферти за сключване на договор за правни услуги с адвокатско дружество. Проект за решение: Възлага на довереника на облигационерите да събере чрез електронната поща, посочена за целите на кореспонденцията с Юробанк България АД, в 30-дневен срок оферти на облигационерите за сключване на договор за правни услуги с адвокатско дружество. Довереникът също има право да представя оферти съгласно предходното изречение.
- Избор на адвокатско дружество.
- Одобрение и подписване на договор за адвокатски услуги.
- Разпределение на разходи, разноски, адвокатски хонорари и възнаграждение на довереника на облигационерите. Проект за решение: Облигационерите да разпределят помежду си пропорционално на участието си в облигационната емисия всички държавни такси, разходи и разноски, които ще възникнат в хода на евентуални изпълнителни производства, дела в производство по несъстоятелност и разходи в самото производство по несъстоятелност, както и адвокатски хонорари, възникнали във връзка с възложеното по договора за правни услуги. Банката участва в разпределението на всички разходи съразмерно на вземанията си към Емитента, произтичащи от неплатени възнаграждения по Договор за изпълняване на функцията на довереник на облигационерите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2017 г. от 15.00 ч. на същото място при същия дневен ред.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСO на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Химснаб България АД-София (58E)
На проведено редовно ОСА от 16.07.2017 г. на Химснаб България АД-София (58E) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема статут на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Избира Одитен комитет с мандат от 3 години;
- Не разпределя дивидент за 2016 г.
- Печалбата за 2016 г. остава неразпределена.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18502.75      20          24.80      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      98250.50      20          44.55      23.75
17-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
На проведено редовно ОСА от 14.07.2017 г. на Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи, съдържащ и програма за прилагане на политиката през 2017 година;
- Одобрява правила за работа на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Не приема решение за избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Приема решение от печалбата на дружеството за 2016 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 3 598 386.24 лв., като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 3 546 137.98 лв. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0.29 лв. Началната дата на изплащането на дивидента е: 10.10.2017 г. Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Централна кооперативна банка АД.
Остатъкът от печалбата на дружеството за 2016г., в размер на 52 248.26 лв., да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон..
Овластява представляващите дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 28.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.07.2017 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД ще започне изплащането на дивидента гласуван на ОСА на 02.06.2017 година по-рано от предвиденото, а именно на 24.07.2017 година.
Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Юробанк и Еф Джи - България АД /Пощенска банка/ в страната.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CODA)
На проведено редовно ОС на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CODA) от 13.07.2017 г. са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Не приема решение за одобряване на Правила за дейността на Одитния комитет;
- Не приема решение за избор на Одитен комитет;
- Приема решение нетната печалба за 2016 г., в размер на 425 423.42 лв., да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.
Протоколът от ОС на фонда може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ публикува месечен бюлетин за месец юни 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 24.07.2017 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали за провеждане на извънредно ОСА на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4), както следва:
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4) свиква ОСА на 24.07.2017 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Анжело Ронкали № 10, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: Освобождава Галина Петрова Ковачка като член на Съвета на директорите, както и от отговорност за дейността й като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.;
Избира Господин Стоянов Динев за нов член на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.08.2017 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.07.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.07.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
В изпълнение на препоръка на Заместник-председателя на КФН, получена с писмо на 14.07.2017 г., Прайм Пропърти БГ АДСИЦ  обявява уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от 14 април 2014 г. и по отменения ЗСПЗФИ.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Oповестяване по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News