Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.06.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        14908.15      19          19.60      23.40
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
На 19.06.2018 в дружеството е постъпило уведомление от Доверие-обединен холдинг АД съгласно чл. 19, пар.1 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета във връзка с извършени сделки, свързани с акции на емитента Хидроизомат АД, а именно разпореждане (продажба) на общо 419 970 броя акции от капитала на Хидроизомат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 43/19.06.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
- Емитент: Премиер Фонд АДСИЦ;
- Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени;
- ISIN код на емисията: BG2100024178;
- Борсов код на емисията: 4PRA;
- Размер на емисията: 20 000 000 лева;
- Брой облигации: 20 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Валута на издаване: лева;
- Валута на търговия: лева;
- Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Дата на въвеждане за търговия: 26.06.2018 г. (вторник);
- Крайна дата за търговия: 08.12.2025 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100 % от номиналната стойност;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията е първа по ред издадена от емитента;
- Дата на издаване: 15.12.2017 г.;
- Дата на падеж: 15.12.2025 г.;
- Срочност: 96 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
- Годишен лихвен процент: 6.50%;
- Лихвена конвенция: ACT/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизиране;
- Начин на амортизация: Плащането на главницата е на десет равни вноски по 2 000 000 лв., на датите на последните 10 лихвени плащания, като последното съвпада с падежа на емисията;
- Период на амортизационните плащания: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
15.6.2021
15.12.2021
15.6.2022
15.12.2022
15.6.2023
15.12.2023
15.6.2024
15.12.2024
15.6.2025
15.12.2025
- Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
15.6.2018
15.12.2018
15.6.2019
15.12.2019
15.6.2020
15.12.2020
15.6.2021
15.12.2021
15.6.2022
15.12.2022
15.6.2023
15.12.2023
15.6.2024
15.12.2024
15.6.2025
15.12.2025
* Право на лихвено и амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на Емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Premier Fund REIT-Varna;
- Седалище: гр. Варна – 9000, ул. Цар Асен 5, ет. 2;
- LEI код: 8945008F0KZ4CMXJ7563;
- ЕИК: 148006882;
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна – 9000, ул. Цар Асен 5, ет. 2;
- Тел.: +359 889 644 488;
- E-mail: office@4pr.eu
- Web адрес: www.4pr.eu
- Представляващи: Антония Видинлиева.;
- Лице за контакти: Пламен Куцаров;
- Медия за разкриване на информация: www.investor.bg
- Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
19-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9), както следва:
Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9) свиква ОСА на 25.07.2018 г. от 09.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Кубрат 9, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Консолидирани доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. и 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на консолидирани годишни отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомления от Константин Димитров Шаламанов - Изпълнителен директор на Лавена АД и Петър Александров Тренев – член на Съвета на директорите на Лавена АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомяваме Ви, че на 19.06.2018г. в Лавена АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 295 броя и 2000 броя акции от капитала на Лавена АД,  с което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя от 75.04% на 75.76%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, борсов код P0W1, ISIN код BG2100022131, от 13:56 ч. до края на търговската сесия на 19.06.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 20.06.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
На 19.06.2018 в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Доверие-обединен холдинг АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с продажбата на 419 970 броя акции от капитала на Хидроизомат АД, с което делът на Доверие-обединен холдинг АД в капитала на дружеството от 14.05% става 0.00%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Доверие Обединен холдинг АД относно продажба на дялове от Медикъл сървисиз ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
На 19.06.2018 в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Индустриален холдинг-доверие АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 419 370 броя акции от капитала на Хидроизомат АД, с което делът на Индустриален холдинг-доверие АД в капитала на дружеството минава над 85%, а именно от 75.02% на 89.05%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление  от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) с ISIN код BG2100022131, Ви информираме, че считано от 20.06.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 44 или 02/937 09 42.


19-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) уведомява, че ще извърши девето лихвено плащане по облигационна емисия с ISIN код BG2100022131 дължимо към 20.06.2018 г., в срок до 30 дни от датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадени от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ – София АД уведомява, че на   първия ден на  аукциона за първичното публично предлагане на акции на Градус АД  бяха подадени общо 1059 изпълними поръчки за 43 961 878 броя акции или 79% от продаваното количество, с което беше надвишено минималното изискване за успех на емисията (36 111 112 броя акции). Емитентът и Водещият мениджър определиха 1.80 лв. (един лев и осемдесет стотинки) за цена на предлагането, като на тази цена бяха изпълнени всички лимитирани и пазарни поръчки в рамките на деня.
На аукциона на 19 юни /последен/ се предлагат още 11 593 678 броя акции при същите времеви и ценови параметри.
19-06-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент Премиер Фонд АДСИЦ;
- ISIN код на емисията: BG2100024178;
- Размер на емисията: 20 000 000 лева;
- Брой облигации: 20 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Присвоен борсов код: 4PRA
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление по чл.145 от ЗППЦК от Доверие Обединен холдинг АД, във връзка с продажба на акции от капитала на Хидроизомат АД (4HI).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от Индустриален холдинг Доверие АД, дъщерно дружество на Доверие Обединен холдинг АД, във връзка с придобиване на акции от капитала на Хидроизомат АД (4HI).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2018 г. на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Не разпределя дивидент за 2017 г.;
- Определя възнагражденията на членовете на Одитния комитет;
- Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA), ISIN код BG2100017065, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 26.06.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 150000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 22.06.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 20.06.2018 год.;
- След 26.06.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 949995;
- Сделки на Борсата, сключени след 20.06.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 633.33 .
19-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна, (9IPA), емисия с ISIN код – BG2100017065, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 26.06.2018 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.06.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.06.2018 год.;
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от  Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.06.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        15206.40      19          19.80      23.40
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
На проведеното на 18.06.2018 г. Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса - София“ АД, бе взето решение 50% от печалбата за 2017 г., в размер на 206 233.14 лева след облагане с данъци, а именно: 103 116.57 лева, да бъде разпредена като дивидент на акционерите. Брутният дивидент на една акция е 0.01566 лева. Останалите 50 % от печалбата за 2017 година, в размер на 103 116.57 лева, се отнасят към Допълнителните резерви на дружеството.
В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва:
- За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници - чрез съответния инвестиционен посредник;
- За акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, а именно - на 02.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2018 г.
Изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за разпределяне на дивидент.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (4F6)
На проведено редовно ОСА от 15.06.2018 г. на Фазерлес АД-Силистра (4F6) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема одитирания годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Покрива загубата за 2017 г. в размер на 261 729 лв. /след данъци/ с част от неразпределената печалба от предходни години ( съгласно приложена в Протокола таблица);
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Уведомление за удължаване срока на обратно изкупуване на акции до 31.12.2018 г. какато следва:
- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 20 000 броя акции, представляващи 0,37 % от общия брой акции, издадени от дружеството;
- Минимална цена на обратно  изкупуване – 3.50 лв.;
- Максимална цена на обратно изкупуване – 10 лв.
Съветът на директорите на Топливо АД е избрал Авал Ин АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
Уведомление относно взети решения на проведено на 15.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД:
- Одобрени одитирани годишни финансов отчети и доклади за 2017 г.;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Изменения и допълнения в Устава на БАКБ АД,
както и решения по останалите точни от предварително обявения дневен ред.
Протоколът с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 15 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 2 272  собствени акции, представляващи 0.0017%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 9 652.72 лв., при средна цена от 4.25 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 068 100, представляващи 6.73% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
На проведено редовно ОСА от 15.06.2018 г. на Софарма трейдинг АД-София (SO5) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Освобождава от длъжност членовете на СД подари изтичане на мандата им. Избира с тригодишен мандат Огнян Донев, Димитър Димитров, Ангел Йорданов;
- ОСА приема нетният финансов резултат в размер на 14 581 004.27 лв. да се разпредели както следва:
Сума в размер на 1 458 100.43 лв. се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв;
Сума в размер на 9 871 502.70 лв. за разпределяне на паричен дивидент на акционерите. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.30 лв.;
Сума в размер на 3 251 401.14 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 год.;
- Приемане на решение за изплащане на променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Софарма Трейдинг АД;
- Одобрява мотивирания доклад на СД относно сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството;
- Овластява СД на дружеството да сключи описаните сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно всички раздели на мотивирания доклад, а именно: от до Раздел  I до Раздел XIX;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 29.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София, (6R1A), емисия с ISIN код – BG2100019160, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.06.2018 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 21.06.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.06.2018 год.;
18-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Холдинг Център АД-Стара Загора, (6C8A), емисия с ISIN код – BG2100018154, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.06.2018 год.;
- Купон: 5.4 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 21.06.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.06.2018 год.;
18-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент:  Софарма трейдинг АД-София (SO5)
На проведено на 15.06.2018 г. ОСА на  Софарма трейдинг АД-София (SO5) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.30 лв.;
- Изплащането на дивидента започва в срок до 60 дни от датата на ОСА, като началната дата ще бъде оповестена допълнително;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и СЖ Експресбанк АД;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 29.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE)
На проведено на 15.06.2018 г. ОСА на Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.22 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2018 г.
- Срок за изплащане на дивидента: 3 месеца;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Ямбол.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 29.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2018 г.
18-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018170, издадени от Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.06.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        15169.25      19          19.65      23.40
15-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 14 юни 2018г. Дружеството изкупи обратно 1 000  собствени акции представляващи 0.00074%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 4 260 лв., при средна цена 4.26 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 065 828, представляващи 6.73% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
Информация от Дружеството относно взети решения на ОСА на 14.06.2018 г., включително избор на нов състав на СД.
На проведеното първо заседание на новоизбрания Съвет на директорите за изпълнителен директор на дружеството е избран Димитър Стефанов Димитров, за председател на СД - Димчо Георгиев, и за зам. председател - Елена Шопова. Учредена е прокура и упълномощен за прокурист - Стефан Димитров.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2018 г. редовно ОСА на Доверие Обединен Холдинг АД не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 29.06.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2018 г. на Неохим АД-Димитровград (3NB) са взети следните решения:
- Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 год.;
- Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2017 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избира Одитен комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- ИЗбира нов състав от деветима членове на СД с мандат 3 години;
- Част от печалбата в размер на 517 192.80 лв. да бъде разпределена като дивидент от 0.20 лв. за всяка акция, преди облагане с данък, с начална дата на изплащане 08.08.2018 г.;
Останалата част от печалбата за 2017 г. да се отнесе в „Допълнителни резерви”;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 28.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
На проведено на 14-06-2018 г. ОСА на Неохим АД-Димитровград (3NB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.20 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 08.08.2018 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ЦКБ АД;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 28.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено на 15-06-2018 г. ОСА на Софарма АД-София (3JR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.11 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници - чрез съответния инвестиционен посредник. За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Юробанк и Еф Джи - България АД /Пощенска банка/ в страната;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 29.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента Азалия I ЕАД уведомява, че на 15.06.2018г. чрез Централен депозитар АД е извършено лихвено плащане в лева в размер на левовата равностойност на 117 780.00 евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
В ТК-Холд АД се получи уведомление от Боди сенс ЕООД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
На 15.06.2018 в Дружеството е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 433 154 броя акции от капитала на Хидроизомат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2018 г. на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Продължаване на мандата на досегашния състав на СД с още 5 години;
- Покрива загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ пубилкува месечен бюлетин за месец май 2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление по чл.145 от ЗППЦК от Индустриален холдинг Доверие АД - дъщерно дружество но Доверие Обединен холдинг АД, във връзка с придобиване на акции от капитала на Хидроизомат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Алкомет АД-Шумен (6AM)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2018 г. на Алкомет АД-Шумен (6AM) са взети следните решения:
- Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 год.;
- Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2017 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Печалбата за 2017г. в размер на 15 429 529.50 лв. се
разпределя както следва: 30% от печалбата, или сума в размер на 4 628 858.85 лв. да се разпредели като дивидент, а останалите 10 800 670.65 лева да се отнесат като неразпределена печалба;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 28.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Алкомет АД-Шумен (6AM)
На проведено на 14.06.2018 г. ОСА на Алкомет АД-Шумен (6AM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.257833 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 23.07.2018 г.;
- Краен срок за изплащане на дивидента: 13.08.2018 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 28.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100025126, издадени от Авто Юнион АД-София (8AVB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006159, издадени от Финанс Секюрити Груп АД (FSPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Нов Век АД-София (6N31)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015150, издадени от Холдинг Нов Век АД-София (6N31) .
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018154, издадени от Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД-София, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019160, издадени от Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100022131, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-06-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100012140, издадени от Холдинг Варна АД-Варна (5V2C).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-06-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.06.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        18093.45      19          20.95      23.42
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Поради липса на кворум, свиканото за 14.06.2018 г. редовно ОСА на Холдинг Варна АД-Варна (5V2) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
В БФБ-София АД са постъпили актуализирана покана и материали за провеждане на редовно ОСА на БГ Агро АД-Варна (AO0), както следва:
БГ Агро АД-Варна (AO0) свиква ОСА на 02.07.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 65, зала Карачи на Хотел-галерия Графит, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
Проект за решение на СД:
Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 749 375.92 лв., както следва:
10% , или сума в размер на 74 937.59 лв., се отнася във фонд Резервен;
Остатъкът от печалбата за 2017 г. в размер на 674 438.33 лв., да бъде изплатен като дивидент на акционерите. Допълнително разпределя като дивидент и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 1 343 433.67 лв. Определя брутен дивидент в размер на 0.05 лв. на акция. Дивидентът ще бъде изплатен в шестдесетдневен срок от провеждане на ОСА със съдействието на Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД;
Нов проект за решение, включен по искане на акционера Даниел Ненков:
Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 749 375.92 лв., както следва:
10% , или сума в размер на 74 937.59 лв., се отнася във фонд Резервен;
Остатъкът от печалбата за 2017 г. в размер на 674 438.33 лв., да бъде изплатен като дивидент на акционерите. Допълнително разпределя като дивидент и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 1 747 008.07 лв. Определя брутен дивидент в размер на 0.06 лв. на акция. Дивидентът ще бъде изплатен в шестдесетдневен срок от провеждане на ОСА със съдействието на Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- Определяне нов размер на възнаграждението на член на СД.
Проект за решение на СД: Определя нов размер на месечното възнаграждение на Ваня Беевска;
Нов проект за решение, включен по искане на акционера Даниел Ненков: Не определя нов размер на възнаграждението на Ваня Беевска;
- Нова точка, включена по искане на акционера Даниел Ненков: Промени в управителните органи. Проект за решение: Освобождава Ваня Атанасова Беевска като член на Съвета на директорите и избира Даниела Димитрова Атанасова за независим член на СД с 3-годишен мандат.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 13 юни 2018г. изкупи обратно 24 062  собствени акции, представляващи 0.0179%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 102 654.12 лв. на БФБ – София АД, при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 064 828, представляващи 6.72% от акционерния капитал на Софарма АД-София (3JR).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 41/14.06.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
- Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна;
- Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, нефинансови, неконвертируеми и обезпечени;
- ISIN код на емисията: BG2100030175;
- Борсов код на емисията: 2AL2;
- Размер на емисията: 10 000 000 лева;
- Брой облигации: 10 000 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Валута на издаване: лева;
- Валута на търговия: лева;
- Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Дата на въвеждане за търговия: 21.06.2018 г. (четвъртък);
- Крайна дата за търговия: 17.12.2025 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100% от номиналната стойност;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията е първа по ред, издадена от емитента;
- Дата на издаване: 28.12.2017 г.;
- Дата на падеж: 28.12.2025 г.;
- Срочност: 96 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
- Годишен лихвен процент: 5.75%;
- Лихвена конвенция: ACT/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизиране;
- Начин на амортизация: чрез 11 амортизационни плащания, платими на датите на последните 11 лихвени плащания, като първите 2 плащания са по 500 000 лв., а останалите 9 плащания – по 1 000 000 лв.;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва: 28.06.2018 г., 28.12.2018 г., 28.06.2019 г., 28.12.2019 г., 28.06.2020 г., 28.12.2020 г., 28.06.2021 г., 28.12.2021 г., 28.06.2022 г., 28.12.2022 г., 28.06.2023 г., 28.12.2023 г., 28.06.2024 г., 28.12.2024 г., 28.06.2025 г., 28.12.2025 г.
* Право на лихвено и амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Довереник на облигационерите: ИП Де Ново ЕАД
- Кол-опция: Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на Емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Alteron REIT-Varna;
- Седалище: гр. Варна 9010, ул. Д-р Железкова 3, офис 3;
- LEI код: 8945007TGK3MZ8QFLD65;
- ЕИК: 148146418;
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9010, ул. Д-р Железкова 3, офис 3;
- Тел.: +359 885 61 33 10;
- E-mail: alteron@alteronreit.com;
- Web адрес: www.alteronreit.com;
- Представляващ: Илиан Христов Лангаров;
- Директор за връзки с инвеститорите: Надежда Великова;
- Медия за разкриване на информация: www.infostock.bg;
- Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване с машини и съоръжения за индустриално земеделие, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
14-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2018 г. на ТК-ХОЛД АД-София (T24) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Избира Съвет на директорите в състав Пламен Гочев Димитров, Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов;
- Приема решение за попълване на фонд Резервен, като останалата част от печалбата за 2017 г. да остане като неразпределена печалба.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
На 13.06.2018 в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Софарма АД (3JR) съгласно чл. 145, ал.1 от ЗППЦК за продажбата на 427 612 броя акции от капитала на Хидроизомат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с публикуваната покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ-София, Борсата), насрочено за 18.06.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа, БФБ - София напомня на своите акционери, че в системата за електронно провеждане на общи събрания на "Централен депозитар" АД ЕПОС е активирана възможността за регистрация за участие в общото събрание на Борсата. Акционери на дружеството могат да се регистрират за участие в общото събрание посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги най-късно до 10.00 часа на 18 юни 2018 г. Лицата с право на глас в Общото събрание на акционерите (ОСА) са определени към 04.06.2018 г. ЕПОС осигурява следните възможности на акционерите:
- да следят общото събрание в реално време;
- да гласуват чрез дистанционно попълване на съответните електронни форми, когато се провежда гласуване по съответната точка;
- да гласуват предварително по определения дневен ред чрез запис на вота най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, а именно до 17.06.2018 г., включително;
- да упълномощят трето лице, което разполага с КЕП, да гласува от тяхно име.
Конкретните указания за работа със системата ЕПОС са публикувани на интернет страницата на Централен депозитар.
Електронните подписи на акционерите - физически лица, се регистрират в системата автоматично. Електронните подписи на акционерите - юридически лица, се регистрират след заявка за регистрация и одобрение от служител на БФБ-София.
Регистрация за участие в ОСА чрез електронни средства от лицата, представляващи юридическо лице, се одобрява от Борсата при следните условия:
1. Представителство по закон:
- Ако заявителят представлява акционера – юридическо лице самостоятелно;
- Ако заявителят представлява акционера – юридическото лице заедно с други лица и в БФБ-София бъде получено пълномощно от тях за заявителя.
2. Представителство по пълномощно:
- Ако заявителят няма представителна власт в акционера – юридическо лице, в БФБ-София следва да бъде представено пълномощно от представляващите акционера, за участие на заявителя в ОСА.
Образецът на пълномощното е одобрен с решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД и е наличен в материалите за общото събрание, публикувани в електронната медия X3News, както и на сайта на Борсата.
Информация за участието в ОСА чрез електронни средства може да намерите в Поканата за свикване на ОСА.
Ръководство за работа със системата ЕПОС на Централен депозитар АД може да намерите на следната интернет страница: http://epos.csd-bg.bg/epos/usersguide.xhtml
14-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На основание  чл. 100е, ал.1, т.3, б.“г“ от ЗППЦК, чл. 100ц, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме за извършено плащане на лихви по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от Балканкар Заря АД (4BUA), с падеж 22.12.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
С настоящото, в съответствие с изискванията на чл.7 на Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета уведомяваме, че на 12.06.2018 със свое решение № 585-Е, Комисията за финансов надзор потвърждава проспект за публично предлагане в размер на 39 573 679 броя акции на Сирма Груп Холдинг.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Уведомление съгласно Регламент (EC) №596/2014 на Европейския Парламент и Съвета, относно сделка с акции от капитала на на Сирма Груп Холдинг.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.06.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        17928.70      19          20.65      23.43
13-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София, борсов код ED6A, ISIN код BG2100011175, от 15:48 ч. до края на търговската сесия на 13.06.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 14.06.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
13-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) с ISIN код BG2100011175, Ви информираме, че считано от 14.06.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 44 или 02/937 09 42.

13-06-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A)
Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) ще извърши лихвено плащане с падеж 14.06.2018 г. по емисия облигации с ISIN BG2100011175 в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA)
Поради липса на кворум, свиканото за 13.06.2018 г. редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2018 г.
13-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на  Алтерко АД-София (A4L), както следва:
Алтерко АД-София (A4L) свиква ОСА на  25.07.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Реализираната през 2017г.  печалба да бъде разпределена както следва: 10 % да бъде отнесена във фонд Резервен, 90% да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.08.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-06-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна;
- ISIN код на емисията: BG2100030175;
- Размер на емисията: 10 000 000 лева;
- Брой облигации: 10 000 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Присвоен борсов код: 2AL2
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-06-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News