Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 29.05.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             22771.75      20          15.15      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      43815.00      20          44.85      23.75
26-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД, в качеството му на акционер притежаващ пряко 1 132 818 броя акции, представляващи 91,75% от капитала на Фазан АД-Русе (4F5) , представи в Комисията за финансов надзор Търгово предложение за изкупуване акциите на останалите акционери на дружеството. Комисията за финансов надзор не е взела отношение по предложението. Търговият предложител Стара планина холд АД възнамерява да поиска отписване на дружество ФАЗАН АД от регистъра на КФН.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL), както следва:
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. к.к. Слънчев бряг, сграда на Главна дирекция, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-ХОЛД АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Монбат АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2017 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL)
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 29.06.2017 г. от 11.00 часа в к.к.Слънчев бряг.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Химимпорт АД-София (6C4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Химимпорт АД-София (6C4), както следва:
Химимпорт АД-София (6C4) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избиране на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение: Изплащане на гарантиран дивидент, дължим за периода от 01.01.2016 до 15.06.2016 г., на притежателите на привилегировани акции към 15.06.2016 г., издадени през 2009 г. и конвертирани в обикновени акции на 16.06.2016 г., в размер на 0.0921 лв. на една привилегирована акция;
- Разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г. Проект за решение: От печалбата за 2016 г. разпределя сума от 12 940 898 лв. като дивидент на акционерите, или брутен дивидент от 0.054 лв. за една обикновена акция. Остатъкът от нетната печалба на Дружеството за 2016 г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба);
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Вземане на решение за допълване предмета на дейност на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) за спазване на условията по облигационния заем с ISIN BG2100016158.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ИХБ Електрик АД-София (55E)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ИХБ Електрик АД-София (55E), както следва:
ИХБ Електрик АД-София (55E) свиква ОСА на 29.06.2017 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Рожен № 41, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на Правила за работа на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: Не приема промени в числеността и състава на Съвета на директорите;
- Решение за покриване на загубата за 2016 год. в размер на 1 980 428.52 лв. от Фонд Неразпределена печалба
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне възнаграждението на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2017 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
26-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
В БФБ-София АД е постъла следната информация от Дружеството:
С настоящето  уведомяваме, че в съответствие с решението на Общото събрание на облигационерите от 21.04.2017 г. и решение на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ („Емитент“) от 26.04.2017 г. за предсрочно погасяване на Облигациите, на 26.05.2017 г. Емитентът погаси напълно задължението си за изплащане на Облигациите, както следва:
- Главница в размер на 300 000 евро;
- Лихва - 94 444.44 евро,
през системата на Централен депозитар АД.
26-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010151, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
26-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
26-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от ТБ Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100011142, издадени от Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
26-05-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Старком холдинг АД-Етрополе публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE)
На проведено ОСА от 25.05.2017 год. на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Одобрява статут на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Преизбира за нов мандат членовете на Съвета на директорите на дружеството;
- Разпределя сума в общ брутен размер 1 877 254.40 лв. за дивидент, или 3.20 лв. брутен дивидент на акция;
- Заделя остатъка от печалбата като "Неразпределена печалба";
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към  08.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.06.2017 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC), както следва:
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) свиква ОСА на 30.06.2017 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Аксаков 7А, ет. 4, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Загубата за 2016 год. в размер на 126 614.71 лв. да бъде покрита с част от натрупаната от предходни години и неразпределена печалба в размер на 9 632 147.89. С остатъка от натрупаната и неразпределена печалба в размер на 9 505 533.18 лв. да се покрие част от натрупаната загуба на дружеството от предходни години в размер на 25 253 694.31 лв.;
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2017 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD), както следва:
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) свиква ОСА на 26.06.2017 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб №43, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2017 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
На 23.05.2017 г. в Търговския регистър е вписвано еднолично акционерно дружество „Боровете I" ЕАД с ЕИК 204605689. Дружеството е създадено е чрез апорт от Свети Свети Констатин и Елена холдинг АД на собствен недвижим имот, находящ се в гр.Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81), както следва:
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) свиква ОСА на 30.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE)
На проведено на 25.05.2017  год. ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 3.20 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 12.07.2017 год.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 08.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.06.2017 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Ризърв кепитал АДСИЦ-София, (R8IB), емисия с ISIN код – BG2100018139, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 05.06.2017 год.;
- Купон: 8 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 31.05.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 29.05.2017 год.;
26-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Би Джи Ай Груп АД-София, (BOHB), емисия с ISIN код – BG2100011142, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 03.06.2017 год.;
- Купон: 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 31.05.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 29.05.2017 год.;
26-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, (TFVA), емисия с ISIN код – BG2100017131, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 04.06.2017 год.;
- Купон: 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 31.05.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 29.05.2017 год.;
25-05-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 26.05.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             24557.60      20          16.55      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      41856.50      20          41.15      23.76
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006092, издадени от Астерион България АД-София (8AVA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
На проведено ОСА от 22.05.2017 год. на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избира Одитен комитет;
- Одобрява статут на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Освобождава от длъжност като член на СД Минко Минков. Избира Борис Борисов за нов член на Съвета;
- Не разпределя дивидент за 2016 год.
- Заделя печалбата в размер на 166 хил. лв. като Допълнителен резерв за Дружеството;
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX)
Във връзка с решение на Общо събрание на акционерите проведено на 31.03.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикации във в. Сега от 23.05.2017 г. и в. Телеграф от 23.05.2017 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 23.05.2017 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 22.05.2017 г., относно увеличаването на капитала на Велграф Асет Мениджмънт АД, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции преди увеличението: 52 312 770;
- Брой издадени права: 52 312 770;
- Брой акции, предложени за записване: 22 000 000;
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 3.24 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/0.42054741;
- Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 0.42054741. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 11 000 000 бр. нови акции;
- Борсов код на издадените права: 1VXB;
- ISIN код на издадените права: BG4000004177;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 01.06.2017 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 14.06.2017 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 01.06.2017 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 16.06.2017 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 23.06.2017 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 01.06.2017 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 10.07.2017 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Централна Кооперативна Банка АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Централна Кооперативна Банка АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 18.04.2017 г.
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 12.04.2017 г.
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR)
Параходство Българско речно плаване АД-Русе представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 26.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2, етаж 10.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR), както следва:
Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR) свиква ОСА на 26.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2, етаж 10, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на правила за работата на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения за 2016 г., съдържащ и програма за прилагане за политиката през 2017 година;
- Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Управителния съвет на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК;
- Приемане на решение за овластяванe на Управителния съвет и лицата, представляващи дружеството, за извършване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. Проект за решение : На основание чл.114, ал.1 от ЗППЦК, ОСА приема решение за овластяванe на УС и представляващите Дружеството лица да сключат сделка, в резултат на която за Параходство Българско речно плаване АД ще възникне задължение в качеството му на съпоръчител, за задълженията на дъщерното дружество Варнафери ООД, гр.Варна, ЕИК 201521517 -кредитополучател, по предстоящ за подписване договор за кредит с Централна кооперативна банка АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Информация относно постигнати от дружествата от икономическата група на Монбат АД финансови резултати през месец Април 2017 г., както и обобщени данни за първите четири месеца на 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Зърнени Храни България АД-София (T43)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Зърнени Храни България АД-София (T43), както следва:
Зърнени Храни България АД-София (T43) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на правила за работата на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи за 2016 г., съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020119, издадени от Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002091, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград (83NA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Химснаб България АД-София (58E)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Химснаб България АД-София (58E), както следва:
Химснаб България АД-София (58E) свиква ОСА на 27.06.2017 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Складова база № 1, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет, определяне на мандата и възнаграждението на членовете му;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя дивидент за 2016 год. Печалбата за 2016 год. остава неразпределена;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2017 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX)
Юрий Гагарин АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2017г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Фючърс Кепитал АД-София (5FC)
Считано от 22.05.2017 г. са прекратени трудовите правоотношения на Инна Леонтиева Цертий с Фючърс Кепитал АД, заемала длъжността Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството.
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фючърс Кепитал АД-София (5FC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фючърс Кепитал АД-София (5FC), както следва:
Фючърс Кепитал АД-София (5FC) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Инж. Иван Иванов № 70, вх. Б, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: С печалбата за 2016 год. в размер на 19 955.97 лв. да бъде покрита частично натрупаната загуба на дружеството от предходни години в размер на 37 464.78 лв.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ломско пиво АД-Лом (6L1)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно/извънредно ОСА на Ломско пиво АД-Лом (6L1), както следва:
Ломско пиво АД-Лом (6L1) свиква ОСА на 30.06.2017 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Позитано 9а, ет.5, офис 15 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Отмяна на решенията по т. 6, 7 и 12 на ОСА, проведено на 29.06.2016 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Елана Финансов Холдинг АД-София, (229E), емисия с ISIN код – BG2100016158, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 02.06.2017 год.;
- Купон: 5.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 30.05.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 26.05.2017 год.;
25-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спиди АД-София (0SP)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Спиди АД-София (0SP), както следва:
Спиди АД-София (0SP)свиква ОСА на 23.06.2017 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115Н, Новотел София, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2016 г. в размер на 7 732 827.64 лв., както следва:
Сума в размер на 10% от увеличението на капитала съгласно решение на ОСА от 14.12.2016 год. – във Фонд Резервен;
Сума в размер на 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите, или брутен дивидент от 1.13 лв. на акция;
Остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Решение във връзка с Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Констатиране на резултатите от проведеното увеличение на капитала съгласно решение на ОСА от 14.12.2016 год. и приемане на съответни промени в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 год. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Техноимпортекспорт АД-София (1TXA), с ISIN код BG2100013122.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100023113, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100016125, издадени от Формопласт АД-Кърджали (4F8A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010102, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Гипс АД-Кошава (0GP1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100004121, издадени от Гипс АД-Кошава (0GP1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД уведомява за сключен договор с медия за разкриване на регулирана информация.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 25.05.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             27656.30      20          17.60      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      40889.00      20          40.00      23.75
23-05-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Уведомление от Дружеството относно:
- по-важни решения, взети от ОСА  на 23.05.2017 г., вкл. одобрен брутен дивидент в размер на 0.26 лв. за акция;
- информация за свикване на предстоящо извънредно ОСА през м. август 2017 г., както и обсъждани бъдещи насоки за развитие на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
На проведено редовно ОСА от 23.05.2017 г. на Корадо-България АД-Стражица (4KX) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Промяна в състава на Одитния комитет;
- Приема Статут на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Избира Евелина Милтенова Великова за нов член на Надзорния съвет на дружеството;
- Приема нов Устав на дружеството;
- Разпределя печалбата за 2016 г. в размер на 2 926 849.54 лв., както следва:
За дивидент - сума в размер на 2 282 559.50 лв., или 0.26 лв. на акция;
За фонд Резервен (10%) – 112 800.13 лв.;
Сума за пренасяне в неразпределена печалба от минали години – 531 489.91 лв.;
- Приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 06.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.06.2017 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX), както следва:
Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX) свиква ОСА на 29.06.2017г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1, административна сграда, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
Съгласно решение на Съвета на директорите на 23.05.2017 г., Дружеството е сключило договор за прехвърляне на вземания (цесия), по силата на който е продало вземането си от цедентния длъжник „Грийн Мар“ ЕООД на българско юридическо лице, срещу заплащане на цена в размер на 460 000 евро. Настоящата продажба е извършена с цел осигуряване на парични средства за предсрочното изплащане на облигациите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, в изпълнение на решението на облигационерите от 21.4.2017 г. и на съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ от 26.04.2017 година.
23-05-2017 - Друга информация

В БФБ-София АД е постъпило уведомление, относно търгово предложение, както следва:
- Дружество, обект на предложението: Унипак АД-Павликени
- Борсов код: 3U9;
- ISIN код на емисията: BG11UNPAAT15;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Брой акции в емисията: 2 271 980бр.;
- Предложител: Форт ООД-София;
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Елана Трейдинг АД;
- Брой на акциите, притежание на предложителя: 1 242 403 бр. (54.68 %);
- Предложителят има споразумение за съвместна политика с Интернешънъл пакиджинг ЕООД, притежаващ 900 000 бр. акции (39.61 %) и с Димитър Христев Георгиев, притежаващ 7350 бр. акции (0.32 %);
- Брой на акциите, обект на предложението: 122 227 (5.38 %);
- Предлагана цена за една акция: 9.840 лв.;
- Ежедневници в които е оповестено търговото предложение: в. Капитал Дейли от 18.05.2017 г. и в. Сега от 19.05.2017 г.;
Търговото предложение може да бъде намерено уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Унипак АД-Павликени (3U9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Унипак АД-Павликени (3U9), както следва:
Унипак АД-Павликени (3U9) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 15.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за непотърсени дивиденти за 2010 г. в размер на 1 560.62 лв.;
- Приемане на доклад за изпълнение на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На основание чл. 100ц, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100015077, с падеж 22.12.2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2017 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2017 г. Консолидираните продажби за четирите месеца на 2017 година бележат повишение с 6.50% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година. Предвиждаме продажбите за първите пет месеца на 2017 година да бъдат с 8.78% по-високи спрямо същия период на 2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
На проведено на 23.05.2017 г. редовно ОСА на Стара планина Холд АД-София (5SR) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Одобрява Правила за работата на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Разпределя печалбата за 2016 г., както следва:
1. Сума в размер на 4 531 164 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0.21754 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 г.;
Срок за изплащане да дивидента: три месеца;
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и областните клонове на Интернешънъл Асет Банк АД;
2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2016 г. – за тантиеми на членовете на СД;
3. Остатъкът от печалбата се отнася в неразпределената печалба на дружеството;
- Приема доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 06.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.06.2017 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса – София АД, уведомява че предстои актуализацията на системата за търговия Xetra до версия 17.0, която ще се извърши, считано от 20.11.2017 г.
С Xetra Release 17.0 ще бъдат въведени функционални и технически подобрения за по-нататъшно повишаване на ефикасността на търговията и за изпълнение на изискванията на MiFID II и MiFIR (ревизирана Директива за пазарите на финансови инструменти и Реглемент за пазарите на финансови инструменти)
В тази връзка, на интернет страницата на Борсата са налични описание на очакваните промени на английски език, както и кратко резюме на основните промени във функционално отношение, касаещи БФБ – София АД на български език.
23-05-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
На проведено на 23.05.2017 год. ОСА на Стара планина Холд АД-София (5SR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.21754 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 10.07.2017 год.;
- Срок за изплащане на дивидента: три месеца;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 06.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.06.2017 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (6AN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Асенова крепост АД-Асеновград (6AN), както следва:
Асенова крепост АД-Асеновград (6AN) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 12.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов № 2, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на нов Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
Агрия Груп Холдинг АД-Варна  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Грийнхаус Пропъртис АД;
- ISIN код на емисията: BG2100017164;
- Размер на емисията: 6 300 000 лв.;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лв.;
- На емисията се присвоява борсов код: GH0A
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2A)
В БФБ-София АД е постъпил коригиран отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г., за спазване на условията по облигационен заем с ISINBG2100033062, издаден от Холдинг Варна АД-Варна (5V2A)
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
Петрол АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 27.06.2017 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Албена АД-к.к. Албена (6AB), както следва:
Албена АД-к.к. Албена (6AB) свиква ОСА на 25.06.2017 г. от 11.00 ч. в к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Приемане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество Албена Инвест Холдинг АД от отговорност за дейността им през 2016 г.
- Избор на Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на Албена АД за 2016 г., в размер на 15 886 318.50 лв., да бъде отнесена като неразпределена печалба;
- Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
Албена АД-к.к. Албена представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 25.06.2017 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.05.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             28308.25      20          18.80      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      34803.80      20          37.55      23.75
22-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
Агрия Груп Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2017 г. от11:00 часа в Варна 9000 на адрес град  гр. Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на  Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72), както следва:
Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на правила за дейността на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Корпоративно съобщение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTD)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 г. от ТБ Общинска банка АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTD), ISIN BG2100038079.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
Соларпро холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.06.2017 г. от 15.00 ч. в гр. София,  ул. Кракра 18.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Еврохолд България АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 28.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на Свилоцел ЕАД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
С решение на Надзорния съвет на Доверие Обединен Холдинг АД от 18.05.2017 г. е извършена промяна в състава на Управителния съвет както следва:
Освобождава Борис Анчев Борисов от длъжност член на Съвета;
Избира за нов член Александър Георгиев Христов.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Елхим Искра АД-Пазарджик (52E)
На проведено ОСА от 22.05.2017 год. на Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет. Определяне на правила за работата на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Печалбата за 2016 г. се разпределя както следва:
Сума в размер на 502 168  лв. – за дивидент, или брутен дивидент на акция 0.02 лева. Начална дата на изплащане: 10.07.2017;
Остатъкът от печалбата, след заделяне на тантиеми за членовете на СД, да се отнесе в Неразпределена печалба;
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към  05.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 01.06.2017 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-05-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Елхим Искра АД-Пазарджик (52E)
На проведено на 22.05.2017 год. ОСА на Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 10.07.2017 год.
- Срок за изплащане на дивидента: 3 месеца;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД, клон Пазарджик.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 05.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 01.06.2017 год.
22-05-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Билборд АД-София (5BP)
Билборд АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2017 г. от 10.30 ч. в гр. София, пл. България № 1, НДК, ниско тяло, ет. 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Монбат АД-София (5MB), както следва:
Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 26.06.2017 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на Одитен комитет, определяне на мандата и възнаграждението на членовете му;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2016 г., в размер на 18 102 841.16 лв. да бъде разпределена, както следва:
Сумата от 7 070 841.16 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба.
Сумата от 11 032 000 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент;
- Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2016 г.
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Алтерко АД-София (A4L), както следва:
Алтерко АД-София (A4L) свиква ОСА на 27.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 119, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), зала 207, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на членове на Одитния комитет, определяне на мандата и възнаграждението им;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Променя изписването на наименованието на дружеството на латиница от Allterco JSCO на Allterco PLC;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 г. в размер на 74 485.11 лв. да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне възнагражденията на управителните органи и гаранциите им за управление;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Холдинг Нов Век АД-София (6N31)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Холдинг Нов Век АД-София, (6N31), емисия с ISIN код – BG2100015150, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 27.05.2017 год.;
- Купон: 4.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 26.05.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 23.05.2017 год.;
22-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH), както следва:
Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) свиква ОСА на 21.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление относно избор на елктронни медии за разкриване на информация пред Обществеността.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
ЕМКА АД-Севлиево представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 19.05.2017 г. в 11.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-05-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
На проведено на 19.05.2017 г. ОСА на ЕМКА АД-Севлиево (57E) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05263 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 10.07.2017 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ОББ АД;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 02.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31.05.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News