Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 25.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7682.05      19          18.15      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   18128.95      20          17.20      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            123085.15      20          22.60      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      35812.25      20          30.50      23.75
24-04-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
На проведено ОСА от 24.04.2017 год. на Софарма трейдинг АД-София (SO5) са взети следните решения:
- Одобрява Мотивиран доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството;
- Oвластява СД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел І на Мотивиран доклад;
- Oвластява СД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на Мотивиран доклад;
- Oвластява СД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел III на Мотивиран доклад;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

"Българска фондова борса-София" АД изготви предложения за промени в правилата за изчисляване на индексите и ги предоставя за обществено обсъждане до края на месец май. Проектът на Правила за изчисляване на индексите на Българска фондова борса – София АД е публикуван на сайта на Борсата.
Ръководството на Борсата счита, че промените са изцяло в посока да гарантира пред инвестиционната общност най-прозрачните, основани на безспорни източници и критерии, правила за изчисляване на индексите. "БФБ-София" АД е убедено, че промените в правилата, постигнати съвместно с всички заинтересовани страни от общността, са стъпка в посока успешното развитие на българския капиталов пазар.
БФБ-София вече изпрати на браншови асоциации и бизнес организации предложенията за промени в правилата за изчисляване на индексите. От институцията планират срещи-дискусии в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар по темата. Всички заинтересовани страни могат да видят предложенията на интернет страницата на БФБ-София и изпратят становищата си до Борсата до края на май.
24-04-2017 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 19/24.04.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Инвестбанк АД заявление по чл. 28, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Владимир Евгениев Нечев;
- Адрес за кореспонденция: гр. София - 1404, бул. България 85;
- Телефон за контакти: (+359 2) 818 61 29;
- E-mail: vladimir_nechev@ibank.bg
24-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Аркус АД-Лясковец (2AK1)
Аркус АД-Лясковец публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4), както следва:
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 29.05.2017г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Средец, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на Директора на дирекция Вътрешен одит за дейността през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение: ОСА взема решение да не се изплащат дивиденти на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2017 г., с цел включването на печалбата за 2017 г. в базовия собствен капитал от първи ред;
- Определяне на нов общ размер на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на банката;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София (2SLA), ISIN код BG2100004105, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 04.05.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 100000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 27.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 25.04.2017 год.;
- След 04.05.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1700000;
- Сделки на Борсата, сключени след 25.04.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 850 .
21-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7179.15      19          17.20      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   18187.75      20          17.30      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            119576.30      19          21.10      48.35
6C4  Химимпорт АД-София                                      35236.70      20          29.80      23.75
21-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по регламент 596/2014 от Тексим банк.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомлениие за наредено плащане на лихва и главница по купонно плащане с падеж 22.11.2016 г. по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
Риъл Булленд АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR), както следва:
Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) свиква ОСА на 22.05.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, Магистрална 23, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на СД Минко Минков и избира за нов член Борис Борисов;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по регламент 596 /2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2017 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2017 година. Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2017 година бележат повишение с 8.24% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 29.05.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
ЕМКА АД-Севлиево  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
Момина крепост АД-Велико Търново представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 22.05.2017 г. от 11.00 часа в гр.  Велико Търново, Магистрална 23.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-04-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD), ISIN код BG2100021125, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 01.05.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 350000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 26.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 24.04.2017 год.;
- След 01.05.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 700000;
- Сделки на Борсата, сключени след 24.04.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 200 .
21-04-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София, (9FBD), емисия с ISIN код – BG2100021125, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 01.05.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 26.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 24.04.2017 год.;
21-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7185.90      19          17.25      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   20028.25      20          20.35      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            130715.85      19          20.40      48.35
6C4  Химимпорт АД-София                                      37102.80      20          31.20      23.76
20-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Становище на Управителния съвет на “Застрахователно дружество Евроинс” АД относно търговото предложение на “Евроинс Иншурънс Груп” АД към останалите акционери на “Застрахователно дружество Евроинс” АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8A)
Уведомление (с коригиран прикачен файл) относно девето лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100016125, което ще бъде изпълнено в срок от 30 работни дни след датата на падеж.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София публикува Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, обръщаме внимание на всички акционери на „Софарма“  АД, че свиканото от Съвета на директорите Извънредно Общо събрание на акционерите на 24.04.2017 година от 11:00 часа ще се проведе в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, етаж 3. Регистрацията започва от 9:30 часа.
С оглед техническото обезпечаване на ОСА, копия от всички пълномощни следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант на адрес: mdnedkova@sopharma.bg най-късно до 17.00 ч. на 21 април, 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Уведомление (с коригиран прикачен файл) относно дванадесето лихвено плащане по корпоративна емисия облигации ISIN BG2100010110, което ще бъде изпълнено в срок от 30 работни дни след датата на падеж.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT):
На 13.04.2017 г. приключи успешно публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД, без да са налице затруднения, спорове и други подобни.
До крайния срок на подписката реално бяха заплатени 1 275 006 броя акции и тяхната обща номинална и емисионна стойност, в размер на 1 275 006 лв., беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството.
Разходите, направени във връзка с публичното предлагане са в размер на 17 949.56 лв.
20-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
На основание чл.148б във връзка с чл.100т от ЗППЦК, Северкооп Гъмза Холдинг АД уведомява за постъпили уведомления по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл. 19, т. 3 от Регламент (ЕС) 596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7068.40      18          16.90      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   20253.55      20          20.50      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            103884.00      19          17.35      48.35
6C4  Химимпорт АД-София                                      45385.90      20          31.85      23.76
19-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД публикува уведомление, получено от Тексим Банк АД, относно регламент 596/2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.04.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 24.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 20.04.2017 год.;
- След 29.04.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 4930000;
- Сделки на Борсата, сключени след 20.04.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 850 .
19-04-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.04.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 24.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.04.2017 год.;
19-04-2017 - Друга информация

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация:
Комисията за финансов надзор е одобрила допълнение към проспекта за увеличение на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД.
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        6687.65      17          16.05      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             68528.50      19          15.65      47.58
6C4  Химимпорт АД-София                                      47264.55      20          33.65      23.76
18-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД придоби 51% от капитала на молдовския дистрибутор на лекарствени продукти РАП Фарма Интернешънъл след като получи разрешение от Молдовската Комисия за защита на конкуренцията да реализира придобиването.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Уведомление относно отправено търгово предложение от Евроинс Иншурънс Груп АД към останалите акционери на ЗД Евроинс АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ публикува месечен бюлетин за месец март 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
Неохим АД-Димитровград публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU), както следва:
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) свиква ОСА на 29.05.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Преизбиране на Одитния комитет;
- Одобряване на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2016 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 1 487 011.97 лв., или 0.0737971лв. брутен дивидент на акция;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News