Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      66529.05      20          29.25      20.66
23-04-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 27/23.04.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Токуда Банк АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Онник Аршавир Кюркчиян;
- Адрес за кореспонденция: София-1000, ул. Георг Вашингтон 21;
- Телефон за контакти: (+359 2) 403 79 41;
- E-mail: okyurkchiyan@tcebank.com
23-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
На 19.04.2018г.  в Търговския регистър е вписана промяна в управителните органи на Дружеството както следва:
- Заличаване на Станка Иванова като прокурист и вписване на Теодор Татев за нов прокурист на ЕМКА АД-Севлиево.
Представителството на дружеството се осъществява от  изпълнителният директор Иван Делчев  и прокуристът Теодор Татев заедно и поотделно.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 27/23.04.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Галя Петкова Стефанова;
- Адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, бул. Мария Луиза № 2, етаж 5, офис 5;
- Телефон за контакти: +359 889 166 752;
- E-mail: g.stefanova@lenno.com
23-04-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 27/23.04.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Банка ДСК ЕАД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Калина Недкова Янкова;
- Адрес за кореспонденция: гр. София,  ул. Московска 19;
- Телефон за контакти: (+359 2) 939 11 33;
- E-mail: kalina.yankova@dskbank.bg
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. за спазване на условията по облигационен заем с ISIN код BG2100008148, издаден от Финанс Директ АД-София (0FDB).
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDC)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. за спазване на условията по облигационен заем с ISIN код BG2100005169, издаден от Финанс Директ АД-София (0FDC).
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Елхим Искра АД-Пазарджик (52E)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Елхим Искра АД-Пазарджик (52E), както следва:
Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, Заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява следното разпределение на печалбата за 2017 г.:
1. Сума в размер на 301 301 лв. за изплащане на дивиденти, при следните параметри: брутна сума на дивидента за една акция 0.012 лв., начална дата на изплащане: 01.08.2018 г.;
2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за тантиеми на всеки член от СД;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2018 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2018 г. Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2018 година бележат повишение с 20.77% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година. Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2018 година да бъдат с 19.90% по-високи спрямо същия период на 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 20.04.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
На проведено на 20.04.2018 г. заседание на Съвета на директорите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ са взети следните решения:
- На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на Дружеството, СД увеличава капитала на Дружеството от 20 150 000 лв. на 40 300 000 лв., чрез публично предлагане на нови 20 150 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.90 лв. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и заплатени най-малко 10 075 000 нови акции;
- Съотношение между издадените права и новите акции - право/акции: 1/1. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права;
- Инвестиционни посредници, избрани да обслужват увеличението на капитала: ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;
- Централен ежедневник, в който ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК: в-к Капитал Daily;
- На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване на  съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЕМКА АД-Севлиево (57E), както следва:
ЕМКА АД-Севлиево (57E) свиква ОСА на 22.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Н. Петков 30, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 3 396 572.91 лв., както следва:  Разпределя от чистата печалба 1 584 636.13 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 1 811 936.78 лв. оставя като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение:
ОСА увеличава капитала на Дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Право да запишат акции от новата емисия имат всички членове на СД, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции и други ръководители на отдели в дружеството към датата на Общото събрание. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. Начална дата на записване на акциите: 09.07.2018 г. Крайна дата на записване на акциите: 08.08.2018 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Корадо-България АД-Стражица представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
Промени в състава на УС на ПИБ АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU), както следва:
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) свиква ОСА на 20.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90% от преобразувания финансов резултат за 2017 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 687 260.13 лв., или 0.0341072 лв. брутен дивидент на акция;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      50931.95      20          33.85      20.66
20-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
В резултат на затруднения в работата на Търговския регистър да обработи в срок подадените за обявяване заявления и оттам невъзможността поканата за свиканото за 18.05.2018 г. общо събрание на акционерите на „Синтетика” АД да бъде обявена в законоустановения срок, дружеството предприе действия за обявяване на покана за 23 май 2018 г., като същата беше обявена с вписване 20180419162109.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Синтетика АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.05.2018 г. от 09:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Синтетика АД-София (EHN), както следва:
Синтетика АД-София (EHN) свиква ОСА на 23.05.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1 при следния дневен ред:
- Овластяване на СД и управляващите дружеството да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 5 000 000 евро (плюс дължимите лихви) и най-много 10 000 000 евро (плюс дължимите лихви) при лихвен процент до 10 % на годишна база;
3. Срок на договора: между 5 и 7 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор);
- Овластяване на СД и управляващите дружеството да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 15 000 000 евро (плюс дължимите лихви) и най-много 19 000 000 евро (плюс дължимите лихви), при годишен лихвен процент до 5 % на годишна база;
3. Срок на договора: минимум 10, максимум 12 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор);
- Овластяване на съвета на директорите и управляващите дружеството да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА приема решение за овластяване на съвета на директорите представляващите Синтетика АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на СД, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за покупко-продажба на 100 % от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксешън Проджект V Лтд, Кипър;
2. Стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 и максимум 23 000 000 евро;
3. Страни по сделката: Синтетика АД (купувач) и Блухаус Аксешън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач);
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.06.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление относно подписан договор.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      51633.00      20          34.60      20.66
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100033062.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Специализирани логистични системи АД-София, борсов код 2SLB, ISIN код BG2100004170, от 14:15 ч. до края на търговската сесия на 19.04.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 22.03.2018 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
19-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE), както следва:
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) свиква ОСА на 15.06.2018 г. от 13.30 ч. в гр. гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2017 година да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 4 002 625 лв. за изплащане на дивидент, или брутна сума на акция-0.22 лева, с начална дата за изплащане на дивидента 20.07.2018 г.;
2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2017 година на всеки член от СД, под формата на тантиеми;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)
Уведомление за извършено второ лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100004170.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Проспекти

Емитент: БТФ Expat Romania BET-BK UCITS ETF (ROX)
На 18 април 2018 г. Комисията за финансов надзор одобри промяна на референтния индекс, който борсово търгуваният фонд на Експат за Румъния следва. Съгласно одобрените правила и проспект, фондът вече ще следва индекса на акции BET (досега референтен индекс беше BET-BK). Съответно новото име на фонда е Expat Romania BET UCITS ETF.
Всички актуализирани документи (Проспект, Правила, Ключова информация за инвеститорите и др.) са публикувани на сайта на управляващото дружество на фонда (www.expat.bg) и на уеб страницата на Борсата
19-04-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Специализирани логистични системи АД-София  за извършено  лихвено плащане, дължимо към 22.03.2018 г., по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София (2SLB), с ISIN код BG2100004170. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 20.04.2018г. се възстановява начисляването на лихва на Специализирани логистични системи АД-София (2SLB).
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Одитиран консолидиран отчет на Еврохолд за 2017 г. - над 24 млн. лв. печалба и силен ръст на основния бизнес (корпоративно съобщение)
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Еврохолд България АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Поставяне на емисия под наблюдение

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/17.04.2018 г. е взето следното решение:
Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 3 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, на основание чл. 42, ал. 1 от същите, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение за срок от три месеца следните емисии акции:
Код - Емитент
6AM - Алкомет АД-Шумен
AO0 - БГ Агро АД-Варна
57B - Булгартабак-холдинг АД-София
1VX - Велграф Асет Мениджмънт АД-София
4EH - Еврохолд България АД-София
SL9 - Спарки Елтос АД-Ловеч
6N3 - Холдинг Нов Век АД-София
7TH - Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
18-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      52651.85      20          35.90      20.66
18-04-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Поради прекратяване на трудово - правните взаимоотношения между ИП Токуда Банк АД и Галя Петкова Стефанова, БФБ-София АД спира правата на Галя Петкова Стефанова за достъп до търговската система на БФБ-София АД, считано от 19.04.2018 г.
18-04-2018 - Съобщение от БФБ-София (Корпоративно управление)

Националната комисия за корпоративно управление, председателстващата я институция  -Българска фондова борса-София и международната консултантска компания Ernst & Young са домакини на 22-та Европейска конференция за корпоративно управление. Конференцията е част от официалните прояви, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, и се организира в партньорство с Министерство на финансите и Министерство на правосъдието. Основната тема на Конференцията е "Корпоративното управление за изграждане на нова култура за разкриване на информация, прозрачност и борба с корупцията". Във форума ще участват над 200 представители на най-високо ниво от Европейската комисия, водещи международни институции и организации в областта на корпоративното управление и публични компании. Събитието ще се проведе на английски език.
Програмата и информация за лекторите на 22-та Европейска конференция за корпоративно управление може да бъде намерена на уебсайта на събитието, а самата конференция можете да проследите на живо в Youtube канала на Борсата.
18-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.04.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД (5V2) за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД (3NJ).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Елана Агрокредит АД-София (0EA)
На свое заседание от 18.04.2018 г., Съветът на директорите на Дружеството приема резултатите от подписка за увеличение на капитала както следва:
- Дата на приключване на подписката: 17.04.2018 г.;
- Общ брой издадени права: 18 902 402;
- Общ брой предложени за записване акции: 18 902 402;
- Общ брой записани и платени акции: 17 727 523;
- Сума, получена от записаните и заплатени акции: 19 500 275.30 лв.;
- Разходи по публичното предлагане: 17 116 лв.;
В резултат на това, капиталът на Елана Агрокредит АД се увеличава от 18 902 402 на 36 629 925 лева.
18-04-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE)
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.05.2018 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона, КРЗ Одесос АД.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-04-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.04.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 23.04.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 19.04.2018 год.;
- След 29.04.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 3770000;
- Сделки на Борсата, сключени след 19.04.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 650 .
18-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.04.2018 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 23.04.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.04.2018 год.;
17-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      54089.65      20          37.90      20.66
17-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

ЕЕмитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8), както следва:
Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) свиква ОСА на 30.05.2018 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро № 8, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя сума в размер на 982 229.05 лв. за изплащане на дивиденти, а остатък в размер на 984 396.68 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Вземане на решение за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на Дружеството от 15 551 960 на 15 707 470 лв. чрез издаване на нови 155 510 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев. Увеличението се извършва по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК. Част от параметрите са:
Размер на емисията: 155 510 броя акции;
Лица, имащи право да запишат акции: всички настоящи членове на СД и служители на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) към датата на ОСА, с поне 10 (десет) годишен стаж в дружеството;
Начална дата за записване на акции: 02.07.2018 г.;
Крайна дата за записване на акции: 03.08.2018 г.;
- Определяне нов размер на възнаграждение на членовете на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2018 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
„Евроинс“ придобива украинския бизнес с туристически застраховки на германската ERGO (корпоративна новина).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Поставяне на емисия под наблюдение

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/17.04.2018 г. е взето следното решение:
Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 3, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и/или 2 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, на основание чл. 42, ал. 1 от същите, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение за срок от три месеца следните емисии акции:
Код Емитент
6AG Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив
6A7 Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
28R Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна
E7P Експат Бета АДСИЦ-София
4IC Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
4PY Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
6BMA Фонд Имоти АДСИЦ-София

След изтичане периода на наблюдение, горепосочените дружества следва да отговарят на съответните критерии.
В случай че за някоя емисия бъде регистриран Маркет-мейкър, наблюдението за нея се прекратява.
След изтичане на периода на наблюдение, в случай че някое дружество не отговаря на съответните изисквания, следва да се предприемат действия по чл. 43, ал. 4 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, а именно - преместване на пазара или сегмента с най-високи изисквания, на които въпросната емисия отговаря.
17-04-2018 - Поставяне на емисия под наблюдение

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/17.04.2018 г. е взето следното решение:
Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 6, ал. 2, т.1 и/или 2 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, на основание чл. 42, ал. 1 от същите, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение за срок от три месеца следните емисии акции:
Код Емитент
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София
6AR Арома АД-София
6AN Асенова крепост АД-Асеновград
4OE Биоиасис АД-София
BPT Български фонд за дялово инвестиране АД-София
4V5 Варна-плод АД-Варна
5EO Етропал АД-Етрополе
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
4IN Инвестор.БГ АД-София
4KU Каучук АД-София
6L1 Ломско пиво АД-Лом
5MR Момина крепост АД-Велико Търново
CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
178B Нео Лондон Капитал АД-София
RGL Регала Инвест АД-Варна
RBL Риъл Булленд АД-София
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора
EHN Синтетика АД-София
3JL Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
T24 ТК-ХОЛД АД-София
5T6 Тодоров АД-София
6A9 Фаворит Холд АД-София
0PH Феникс Капитал Холдинг АД-София
4F8 Формопласт АД-Кърджали
5FC Фючърс Кепитал АД-София
58E Химснаб България АД-София
C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново

След изтичане периода на наблюдение, горепосочените дружества следва да отговарят на съответните критерии.
В случай че за някоя емисия бъде регистриран Маркет-мейкър, наблюдението за нея се прекратява.
След изтичане на периода на наблюдение, в случай че някое дружество не отговаря на съответните изисквания, следва да се предприемат действия по чл. 43, ал. 4 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, а именно - преместване на пазара или сегмента с най-високи изисквания, на които въпросната емисия отговаря.
17-04-2018 - Поставяне на емисия под наблюдение

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 25/17.04.2018 г. е взето следното решение:
Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, на основание чл. 42, ал. 1 от същите, Съветът на директорите на БФБ – София АД поставя под наблюдение за срок от три месеца емисията акции, издадени от Монбат АД-София, борсов код 5MB.
След изтичане периода на наблюдение, Монбат АД-София, борсов код 5MB, следва да отговаря на съответните критерии.
В случай че за емисията бъде регистриран Маркет-мейкър, наблюдението се прекратява.
След изтичане на периода на наблюдение, в случай че дружеството не отговаря на съответните изисквания, следва да се предприемат действия по чл. 43, ал. 4 от Правилника за дейността на БФБ-София АД, част III Правила за допускане до търговия, а именно - преместване на пазара или сегмента с най-високи изисквания, на които емисията отговаря.
17-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE), както следва:
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) свиква ОСА на 21.05.2018 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона, КРЗ Одесос АД, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОС взема решение за разпределение на дивиденти от печалбата за 2017 г. на дружеството в размер на 4.00 (четири) лева за акция, а остатъкът да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.06.2018 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Синтетика АД-София (EHN), както следва:
Синтетика АД-София (EHN) свиква ОСА на 18.05.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, при следния дневен ред:
- Овластяване на СД и управляващите Дружеството да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 5 000 000 и най-много 10 000 000 евро (плюс дължимите лихви) при лихвен процент до 10 % на годишна база;
3. Срок на договора: между 5 и 7 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор);
- Овластяване на СД и управляващите Дружеството да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 15 000 000 и най-много 19 000 000 евро (плюс дължимите лихви), при годишен лихвен процент до 5 % на годишна база;
3. Срок на договора: минимум 10, максимум 12 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор);
- Овластяване на съвета на директорите управляващите Дружеството да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА приема решение за овластяване на съвета на директорите представляващите Синтетика АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на СД, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за покупко-продажба на 100 % от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксешън Проджект V Лтд, Кипър;
2. Стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 и максимум 23 000 000 евро;
3. Страни по сделката: Синтетика АД (купувач) и Блухаус Аксешън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач);
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-04-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/2.3 Gov 20250422 (BLKU)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/2.3 Gov 20250422, борсов код BLKU, ISIN код BG2040115219, за търговската сесия на 18.04.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.04.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.