Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      32066.60      20          18.75      20.10
19-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС) 596/2014 на ЕП и на Съвета: На 19.10.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2018 - Друга информация

Емитент: 235 Холдингс АД-София (94G)
Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява наблюдението и потвърждава регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” на емисията акции издадени от 235 Холдингс АД, борсов код 94G, ISIN код BG1100017174.
18-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      31422.45      20          18.40      20.10
18-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
Уведомление от Агрия Груп Холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т. 3 от Регламент (ЕС) 596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.10.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
В БФБ е постъпило Становище на съвета на директорите на Свилоза АД-Свищов по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК по представено в дружеството търгово предложение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      31655.35      20          18.40      20.10
17-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Дружеството уведомява, че на заседание на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД, проведено на 16.10.2018 г. е взето решение за участие в учредяването и в капитала на ново дъщерно дружество с наименование Сирма СиАй АД (Sirma CI JSC).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление от Лавена АД на основание чл.100 ш, ал.1, т.4  от ЗППЦК относно сключен договор за строителство.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.10.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 22.10.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 18.10.2018 год.;
- След 29.10.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 3190000;
- Сделки на Борсата, сключени след 18.10.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 550 .
17-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.10.2018 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.10.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 18.10.2018 год.;
16-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      32720.55      20          18.95      20.11
16-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
На 15.10.2018 г. се сключи договор за франчайз между „Албена” АД и международната хотелска верига Маритим по отношение на петзвездния комплекс „Парадайс Блу Хотел & Спа“.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление относно увеличение на капитала на дъщерно дружество, чрез апорт на собствени активи от дружеството-майка Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
Градус АД уведомява за направени инвестиции през 2018 година в дъщерното дружество Градус-98 АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Уведомление за вписано увеличение на капитала в Търговския регистър.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/2.3 Gov 20250422 (BLKU)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/2.3 Gov 20250422, борсов код BLKU, ISIN код BG2040115219, за търговската сесия на 17.10.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.10.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
15-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      33160.80      20          18.95      20.11
15-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление относно промяна в дяловото участие в капитала на публичното дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Старком холдинг АД-Етрополе, борсов код S28H, ISIN код BG2100010110, от 15:23 ч. до края на търговската сесия на 15.10.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 15.10.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
15-10-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Старком Холдинг АД (S28H) с ISIN код BG2100010110, Ви информираме, че считано от 16.10.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Старком Холдинг АД. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ на тел. 02/937 09 44 или 02/937 09 42.
15-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Дружеството уведомява, че лихвеното плащане по емисия облигации с ISIN BG2100010110 с падеж 15.10.2018 г., ще бъде изпълнено в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Синтетика АД-София, борсов код 0SYA, ISIN код BG2100003123, от 14:31 ч. до края на търговската сесия на 15.10.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено и амортизационно плащане с падеж 5.10.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
15-10-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и главнично плащане по емисия облигации, издадени от Синтетика АД-София (0SYA), с ISIN код BG2100003123, Ви информираме, че считано от 16.10.2018 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Синтетика АД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 950 лева.
15-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Дружеството уведомява, че лихвено и главнично плащане по корпоративна емисия облигации с ISIN BG2100003123, с падеж 05.10.2018 г., ще бъде изпълнено в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество София Експо ООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Публикувани уведомления  от Индустриален Капитал Холдинг АД-София относно следното:
- Вписано в Търговския регистър увеличение на капитала на Дружеството на основание чл.112, ал.3 от ЗППЦК;
- Уведомления за промяна в дяловото участие на членове на СД след увеличението на капитала.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес, 15 октомври 2018, стартира приемът на проектни предложения по ваучерната схема за подпомагане на малки и средни компании за листването им на БФБ. Повече информация на сайта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
15-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин септември 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление относно Търгово предложение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKU)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKU), емисия с ISIN код – BG2040115219, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.10.2018 год.;
- Купон: 2.3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 19.10.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 16.10.2018 год.;