Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             32327.45      20          19.25      47.82
17-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-08-2018 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ АД уведомява всички свои членове, че 22.08.2018 г. /сряда/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Софарма имоти АДСИЦ- София /6S64/. На аукциона ще бъдат предложени 2 897 290 броя  права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 42, ал. 4 и 5 от Част IV от Правилника на БФБ АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.


17-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-08-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите на емисии облигации, емитирани от Топлофикация Русе ЕАД с ISIN BG2100002141 уведомява, че съгласно предоставената от емитента на 15.08.2018г. информация, дружеството е извършило частично плащане в размер на 47 500 лева на дължимото на 27.08.2017 г. седмо купонно плащане в общ размер на 119 014 лева.
17-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ уведомява обществеността, че на 13.08.2018 г. успешно приключи публичното предлагане акции на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             33696.65      20          20.45      47.82
16-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-08-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Дружеството уведомява за резултати от успешно приключила подписка от публично предлагане на акции във връзка с увеличение на капитала както следва:
- Край на подписката: 13.08.2018 г.;
- Брой акции, предложени за записване: 20 150 000;
- Брой записани и реално заплатени акции: 14 491 925;
- Сума на записаните акции: 27 534 657.50 лв.;
- Общ размер на разходите по публичнотот предлагане: 290 932.48 лв.;
Подписката е протекла без затруднения и спорове.
16-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Дружеството информира обществеността за постъпили уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване от: Анна Борисова и Радост Борисова.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-08-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 51/16.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Варчев Финанс ЕООД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Дамян Митев Колев;
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 186, ет. 3, офис 4.035;
- Телефон за контакти: +359 52 631 000;
- E-mail: d.kolev@varchev.com
16-08-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/0.3 Gov 20210222 (BLKP)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/0.3 Gov 20210222, борсов код BLKP, ISIN код BG2030017110, за търговската сесия на 17.08.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.08.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
15-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             28919.95      20          20.00      47.82
15-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Телекомплект инвест холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година-вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
В БФБ-АД е постъпила следната информация от Дружеството:
Уведомяваме, че на 20 август 2018 г. Трейс Груп Холд АД започва изплащането на дивидента за 2017 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД списък на правоимащите лица към  05.07.2018 година.
В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща  както следва:
- За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; - За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД в страната;
- Брутния дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите е по 0.0631578949 лв. на акция;
- Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) е 0.06 лв.;
- Крайната дата за изплащане на дивидента е 31.12.2018 г.;
След изтичане на крайната дата за изплащане на дивидента, в рамките на 5-годишния давностен срок, всички акционери, които не са получили дивидентите си за съответната година, имат право да получат дивидентите си от дружеството след отправяне на изрично заявление, адресирано до дружеството на адреса на управление: гр. София 1408, ул. Никола Образописов12; на факс: +359 28066711 или на електронен адрес: tracegroup@tracebg.com
След изтичане на 5-годишния давностен срок, дивиденти, които не са получени и не са били поискани, се отнасят във фонд Резервен на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен Анекс към Договор за депозит с дъщерно дружество Синергон Енерджи ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
Синтетика АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100003123.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100030175, издадени от Алтерон АДСИЦ-Варна.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Синтетика АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин юли 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKP)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKP), емисия с ISIN код – BG2030017110, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.08.2018 год.;
- Купон: .3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 21.08.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 16.08.2018 год.;
14-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             29079.65      20          19.90      47.82
14-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев Инвестмънтс АД по чл.19 на Регламент (ЕС )№ 596/2014 на Европейския парламент относно промяна в дялово участие в публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ИП Авал ИН АД заявление, БФБ АД прекратява правата на Кристина Димитрова Бояджиева за достъп до търговската система на БФБ АД, считано от 15.08.2018 г.
14-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: 235 Холдингс АД-София (94G)
Информация относно получени в дружеството уведомления по реда на чл. 145 ЗППЦК, във връзка със задължения на дружеството по чл. 148б ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014  уведомяваме, че  в Търговския регистър на 06.08.2018 г. са вписани промени в управителните органи на Дружеството както следва:
- Освободен като член на СД Тодор Вачев;
- Назначен като изпълнителен член на СД и представляващ Дружеството Станислав Чупетловски, в рамките на досегашния мандат.
Досегашният изпълнителен директор Ирена Вачева остава на длъжност председател на съвета на директорите.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006092, издадени от Астерион България АД-София (8AVA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-08-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (4KX), както следва:
Корадо-България АД-Стражица (4KX) свиква ОСА на 19.09.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28 при следния дневен ред:
- Одобряване на 6-месечен финансов отчет на дружеството за периода, приключващ на 30.06.2018 г.;
- Одобряване на доклад на Управителни съвет за изпълнение на законовите изисквания за изплащане на 6-месечен дивидент;
- Решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на дружеството за първата половина на 2018 г. както следва: общ брутен размер на дивидента 1 316 861 лв., брутен размер на дивидента за една акция – 0.10 лв.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.10.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.09.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.09.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
Уведомление от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадена от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) относно: неизпълнено лихвено плащане с дата на падеж 10.08.2018 година.
13-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             22219.55      20          21.20      47.82
13-08-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Екип 98 Холдинг АД (5EKA) с ISIN код BG2100002174, Ви информираме, че считано от 14.08.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Екип 98 Холдинг АД. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ на тел. 02/937 09 44 или 02/937 09 42.13-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление от Дружеството относно взето решение от Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/0.5 Gov 20190217 (BLKJ)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/0.5 Gov 20190217, борсов код BLKJ, ISIN код BG2030016112, за търговската сесия на 14.08.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 17.08.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.