Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, борсов код TFVA, ISIN код BG2100017131, от 10.46 ч. до края на търговската сесия на 19.02.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 04.12.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
19-02-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца за извършено  лихвено плащане, дължимо към 04.12.2017 г., по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA), с ISIN код BG2100017131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 20.02.2018г. се възстановява начисляването на лихва на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA).
19-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца уведомява, че е извършило  дължимото на 04.12.2017 г. осмо по ред купонно плащане в размер на 90 577.48 лева на 16.02.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
С настоящото уведомяваме, че на 16.02.2018 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество Софком лизинг ЕООД, с ЕИК 205003155.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                34785.55      20          25.25      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        23235.45      20          18.60      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     111514.55      20          67.45      20.93
16-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Дружеството уведомява за промяна в адреса на електронната си страница, както следва:
- www.monbatgroup.com
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Информация за членове на БФБ-София

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ТБ Обединена Българска Банка АД-София:
На 05.02.2018 година в Търговския регистър е вписано вливане на СиБанк ЕАД в Обединена Българска Банка АД-София, както и следните нови обстоятелства по партидата на ОББ АД:
- Промяна в адреса на управление на ОББ АД на: гр. София 1463, бул. Витоша № 89 Б;
- Преобразуване на ОББ АД с форма на преобразуване "вливане". Преобразуващото се дружество СиБанк ЕАД се влива в ОББ АД, което е приемащото дружество.
16-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Дружеството относно приключване на процедура по упражняване на варанти и резултати от нея:
Свинекомплекс Николово АД уведомява за резултатите от приключило процедура по упражняване на варанти, издадени въз основа на Проспект за публично предлагане на варанти, одобрен с решение на КФН № 981-Е от 18.12.201 Зг., както следва:
- Не са подадени заявки за упражняване на варантите чрез записване на акции;
- Капиталът на Дружеството няма да бъде увеличен;
- Подписката се счита за неуспешна.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
На 15.02.2018 г. в Търговския регистър e вписана промяна в представителството на „Дитсманн Енергоремонт холдинг“ АД, както следва:
Франсоа Еван Жаверзак , който е председател на Управителния съвет, е вписан като представляващ дружеството. Дитсманн Енергоремонт холдинг АД ще се представлява заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) относно следното:
В качеството ни на банка-довереник на облигационерите на емисии облигации, емитирани от „Топлофикация Русе” ЕАД, с ISIN код BG2100002141 уведомяваме, че съгласно предоставената от емитента на 15.02.2018 г. информация, дружеството е извършило частично плащане в размер на 45 000 лева на дължимото на 27.02.2017 г. шесто купонно плащане в общ размер на 120 986 лева.
16-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма трейдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Специализирани логистични системи АД-София представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 30-09-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100004105.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, (5ERB), емисия с ISIN код – BG2100002125, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 21.02.2018 год.;
- Купон: 10.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 21.02.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.02.2018 год.;
16-02-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Монбат АД-София (5MBA)
На проведеното на 15.02.2018 г. първо ОС на облигационерите на Монбат АД-София (5MBA), ISIN BG2100023170, са взети следните решения:
- Избира представител на облигационерите;
- Определя възнаграждението на представителя на облигационерите.
Протоколът от ОСО на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MBA)
Уведомление за важни решения, взети на първото общото събрание на облигационерите на Монбат АД, проведено на 15.02.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/0.3 Gov 20210222 (BLKP)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/0.3 Gov 20210222, борсов код BLKP, ISIN код BG2030017110, за търговската сесия на 19.02.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.02.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
15-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                35045.65      20          25.35      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        23697.95      20          18.75      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     111927.05      20          68.00      20.93
15-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021117, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Гипс АД-Кошава (0GP1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100004121, издадени от Гипс АД-Кошава (0GP1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012157, издадени от Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от ТБ Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадени от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Финанс Секюрити Груп АД-София, борсов код FSPA, ISIN код BG2100006159, от 15.01 ч. до края на търговската сесия на 15.02.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 15.11.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
15-02-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Финанс секюрити груп АД - София   за извършено  лихвено плащане, дължимо към 15.11.2017 г., по емисия облигации, издадени от от Финанс секюрити груп АД - София (FSPA), с ISIN код BG2100006159. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 16.02.2018г. се възстановява начисляването на лихва на Финанс секюрити груп АД - София (FSPA).
15-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин януари 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-02-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Фаворит Холд АД-София (6A9)
На проведено извънредно ОСА от 14.02.2018 г. на  Фаворит Холд АД-София (6A9) са взети следните решения:
- Промени в Одитния комитет: Освобождава от длъжност и отговорност членовете на Одитния комитет на Дружеството. Избира нови членове на Одитния комитет;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-02-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ИП Ъп Тренд ООД относно следното:
Подписката по първично публично предлагане на акции от първоначално увеличение на капитала на  Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна приключи успешно. Записани и платени бяха 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка, при общ размер на предлаганата емисия 150 000 лева.
15-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKP)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKP), емисия с ISIN код – BG2030017110, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.02.2018 год.;
- Купон: .3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 21.02.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 16.02.2018 год.;
14-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                34638.20      20          25.45      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        23623.05      20          18.70      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     119959.90      20          68.85      20.93
14-02-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Поради прекратяване на трудово - правните взаимоотношения между ИП Авал ИН АД и Христо Димитров Терзиев, БФБ-София АД спира правата на Христо Димитров Терзиев за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 15.02.2018 г.
14-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Вписване в Търговския регистър промени съгласно решенията на ОСА от 29.01.2018 г. както следва:
- Промяна на адреса на управление на дружеството от: гр. София, бул. България №109, ет. 8, на нов адрес: гр. София, бул. Черни Връх №103;
- Промяна в Устава на Дружеството свързана с новия адрес на управление и правомощията на Съвета на директорите.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-02-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
В БФБ-София АД са постъпили материали и актуализирана покана за провеждане на извънредно ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) на 28.02.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред - СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен ред:
- Приемане на изменения в Устава на Дружеството;
- Приемане на правила за отнасянето и разходването от страна на Дружеството на средствата, освободени в резултат от намалението на капитала, одобрено с решение на ОСА на 11.08.2016 г.
Проект на решение: Средствата на Дружеството, освободени в резултат на намаляване на номиналната стойност на акциите, одобрено с решение на ОСА от 11.08.2016 г., да се отнесат във фонд „Резервен“ и да се използват единствено и само за целите, предвидени в Устава на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ;
Включено ново предложение за решение от страна на акционера Ен Ен Универсален пенсионен фонд, представляван от „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, ЕИК 121708719:
Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година и неразпределената печалба от минали години, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                36329.50      20          27.65      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        24863.85      20          20.05      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     150039.75      20          73.75      20.93
13-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от ТБ Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE), съгласно което Банката е констатирала неизпълнение на задължения на емитента Хипокредит АД, а именно:
Случай на неизпълнение по смисъла на Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания по реда на ЗДФО от 13.05.2016 г. между Обединена Българска Банка АД и емитента Хипокредит АД.
Пълният текст на уведомлението може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB)
В БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем към 31.12.2017 г. от ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB), емисия с ISIN код BG2100019137.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София АД информира относно следното:
В търговската система Xetra валутата на търговия на следните инструменти е настроена в Български лева:
- Expat Slovakia SAX UCITS ETF, борсов код SK9A, ISIN код BGSKSAX04187;
- Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, борсов код ECDC, ISIN код BGCROEX03189;
- Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, борсов код SLQX, ISIN код BGSLOBI02187;
- Expat Hungary BUX UCITS ETF, борсов код HUBE, ISIN код BGHUBUX01189.
Независимо от това, горната настройка следва да бъде игнорирана, съответно цените на въвежданите поръчки за покупка и продажба следва да имат стойности, съответстващи на  цената в Евро на всеки от инструментите.
В тази връзка, моля да имате предвид, че считано от 14.02.2018 г. валутата на търговия ще бъде настроена в Евро.
13-02-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/0.5 Gov 20190217 (BLKJ)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/0.5 Gov 20190217, борсов код BLKJ, ISIN код BG2030016112, за търговската сесия на 14.02.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 17.02.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
12-02-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.02.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                37260.30      20          29.00      17.14
3JR  Софарма АД-София                                        26825.55      20          22.00      21.98
6C4  Химимпорт АД-София                                     167027.55      20          80.10      20.93
12-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

С Решение № 82–ФБ от 22 януари 2018 г. Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в  Част I „Общи правила”, Част II „Правила за членство”, Част III „Правила за допускане до търговия”, Част IV „Правила за търговия”, Част V „Правила за надзор на търговията”, Част VI „Правила за управление на риска”, Част VIII „Правила за конфликтите на интереси” и Част IX „Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа” от Правилника на „Българска фондова борса - София” АД.
Промените са свързани с прилагането на MiFID II, MiFIR и делегираните регламенти към тях.
Измененията и допълненията влизат в сила считано от 23.02.2018 г.
Правилата могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
12-02-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Вписано увеличение на капитала на МЦ Доверие СБТ ЕООД - ЕИК 202489232, дъщерно дружество на Доверие Обединен Холдинг АД. В увеличението участва Доверие Обединен Холдинг АД с непарична вноска на вземания.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-02-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKJ)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKJ), емисия с ISIN код – BG2030016112, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 17.02.2018 год.;
- Купон: 0.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 16.02.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.02.2018 год.;
12-02-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010151, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата