Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

На 15 май (понеделник) 2017 г. в БФБ ще се проведе обучение на тема „Building Global Multi-asset Portfolios”. Курсът включва:
  - Asset Allocation and Myths;
  - Going Global;
  - Diversifying With Investable Indices;
  - Case Study.

Курсът се организира от Българската Асоциация на Управляващите Дружества, „Българска фондова борса – София“ АД и Пантера Солюшънс, фирма, специализирана в предоставянето на финансови консултации, на базата на разработена собствена методология. Лектор е известния експерт в областта на капиталовите пазари, преподавател в Международния университет в Монако и старши консултант в Panthera Solutions, професор Gregory Gadzinski .

Програмата за обучението може да бъде открита тук.

Курсът е целодневен, като започва от 9.00 ч.

Крайният срок за записване е 28.04.2017 г.

Цената на курса при ранно записване (до 13 април 2017г. включително) е 300 лв. без ДДС. След тази дата цената на курса е 330 лв. без ДДС.

Заявки за записвания можете да изпращате по е-мейл на адрес: jichev@baud.bg или bse@bse-sofia.bg

Таксата се заплаща до 28 април 2017 г. по сметката на БФБ, както следва:
  Титуляр на сметката: „Българска фондова борса – София“ АД
  IBAN: BG50BPBI79401041193501
  BIC: BPBIBGSF
  Основание за превода: Организиране на обучение на 15.5.17
23-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
Синтетика АД-София (0SYA) представя Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия ISIN BG2100003123, на 31.03.2017 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Н.Й.Вапцаров 47.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
Заличаване на Илиан Павлов от длъжността на прокурист на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, с ISIN код BG2100018139, издадени от Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-03-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен, (TPZA), емисия с ISIN код – BG2100018121, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 01.04.2017 год.;
- Купон: 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 28.03.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 24.03.2017 год.;
22-03-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.03.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        6881.35      18          15.55      52.13
4ID  Индустриален Холдинг България АД-София                  71763.55      18          15.60      20.46
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   12505.00      19          16.20      15.00
6C4  Химимпорт АД-София                                      46841.20      20          29.95      23.81
22-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2017 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма трейдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 24.04.2017 г. от 13.30 часа в гр. София, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б. ет.3.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
На 21.03.2017 г. ЧЕЗ Електро България АД получи Решение № 448-ПД /20.03.2017 г. на КФН, с което се прилага принудителна административна мярка, която задължава публичното дружество ЧЕЗ Електро България АД да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 23.03.2017 г., съответно за 06.04.2016 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1 - 12 от дневния ред на събранието.
Поради горното Ви съобщаваме, че на общото събрание, което ще се проведе на 23.03.2017 г., съответно на 06.04.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1-12 от дневния ред няма да бъдат подлагани на гласуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление относно увеличение на капитала на дъщерното дружество на Алтерко АД - Алтерко Ко., Лтд. – Тайланд.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-03-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.03.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7181.95      19          16.35      52.13
4ID  Индустриален Холдинг България АД-София                  71448.15      18          15.05      20.46
6C4  Химимпорт АД-София                                      46510.45      20          31.40      23.81
21-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH), както следва:
М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) свиква ОСА на 18.05.2017 год. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй № 68, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 год. да се разпредели, както следва:
1. Сума в размер на 10 151 232 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0.26 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2017 год.;
Срок за изплащане на дивидента: три месеца;
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Тантиеми за членовете на Съвета на директорите;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Одобряване на допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството;
- Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Промени в Одитния комитет;
- Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.06.2017 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2017 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.05.2017 година.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Дискусии относно актуализация на стратегията на Сирма Груп Холдинг.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК уведомяваме, че на 20.03.2017 год. Софарма АД-София (3JR) и Медика АД-София (5MA) подписаха допълнително споразумение към Договора за преобразуване чрез вливане според указания от КФН. Всички документи ще бъдат внесени за одобрение в КФН на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа след изготвяне на доклад от независим проверител.
В резултат на вливането всички акционери на преобразуващото се дружество  Медика АД-София (5MA), с изключение на приемащото дружество Софарма АД-София, което също е акционер в преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на Софарма АД-София и ще станат акционери в него. Срещу всяка една своя акция от Медика АД-София (5MA) всеки акционер на дружеството на основание чл. 261б, ап. 1 от Търговския закон ще придобие 0.8831 от обратно изкупените акции от капитала на Софарма АД-София (3JR). Всички останали условия по преобразуването са определени в Договора за преобразуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Ръководството на Стара планина холд АД предложи на Съветите на директорите на Дружествата от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата им за 2016 година, както следва:
- Стара планина холд АД - 4 531 164 лв.;
- М+С Хидравлик АД - 10 151 232 лв.;
- Хидравлични елементи и системи АД - 3 274 876 лв.;
- Елхим-Искра АД - 502 168 лв.;
- Българска роза АД - 401 324 лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.03.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7719.00      20          17.35      52.13
6C4  Химимпорт АД-София                                      38014.55      20          30.40      23.81
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД започна реконструкцията на ул. Боряна, кв. Овча купел - втори етап от проекта за разширение на бул. Монтевидео.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Авто Юнион АД-София (8AVB), ISIN код BG2100025126.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
На проведено ОСА от 16.03.2017 год. на ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) е взето следното решение:
- На основание чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, ОСА овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД да сключи договор за целеви револвиращ заем с ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс Б.В., Холандия.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма Трейдинг АД вписа в Търговския регистър дъщерно дружество под името „Софармаси 7“ ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на ОС Облигационерите на  Синтетика АД-София (0SYA) както следва:
ТБ Юробанк България АД в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Синтетика АД-София (0SYA) с ISIN код BG2100003123, свиква ОС Облигационерите нa 31.03.2017 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Н.Й.Вапцаров 47, при следния дневен ред:
Приемане на решение за промяна на определени параметри на облигационната емисия както следва:
- Удължаване на срока на облигационния заем с 60 (шестдесет месеца), а именно - до 05.04.2022 г. (дата на падеж);
- Изплащане на 40% от главницата ( 2 000 000 лв.) до 05.10.2021 г. включително, съгласно приложен погасителен план;
- Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 05.10.2017 г. до 05.04.2022 г.,  на 5% на годишна база;
- Погасителният план се променя както следва:
Дата на плащане / Плащане на главница / Купонно плащане
05.04.2017 / 0 / 154 575;
05.10.2017 / 0 / 125 342;
05.04.2018 / 250 000 / 124 658;
05.10.2018 / 250 000 / 119 075;
05.04.2019 / 250 000 / 112 192;
05.10.2019 / 250 000 / 106 541;
05.04.2020 / 250 000 / 100 000;
05.10.2020 / 250 000 / 93 750;
05.04.2021 / 250 000 / 87 260;
05.10.2021 / 250 000 / 81 473;
05.04.2022 / 3 000 000 / 74 795;
- За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 5 000 000 лв., ведно с дължимата лихва от 5% на годишна база, лихва за забава и допълнителни разноски, се сключва застрахователен договор със ЗД Евроинс АД в срок от 10 дни от датата на взетото решение за промяна;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.04.2017 г. на същото място , в същия час и при същия дневен ред;
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСO на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
В БФБ София АД е получено следното уведомление:
" На 17.03.2017 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Софарма АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Унифарм” АД на цена от 4.350 лв. на акция.
Комисията за Финансов Надзор(КФН) не е взела отношение по представения проект на търгово предложение."
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на банка)

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София публикува Годишен отчет на банка към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.03.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        8062.50      20          18.00      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             84396.50      20          16.15      48.35
6C4  Химимпорт АД-София                                      36171.05      20          28.90      23.81
17-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Софарма АД-София (3JR), както следва:
Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 24.04.2017г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.3, при следния дневен ред:
- Одобряване на Мотивиран доклад на СД по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество Софарма АД;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК и съгласно раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на Софарма АД на обезпечение под формата на ипотека по договор за кредит с дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК и съгласно раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластяване СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.1, буква „б“  от ЗППЦК и съгласно раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот;
- Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка съгл. чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ и раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.05.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.04.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.04.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление съгласно чл. 19, регламент 596/2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление за вписване в Търговски Регистър – Букурещ, относно промяна на управителя и законен представител на дъщерното на Алтерко АД дружество Terracomm RO SRL.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес, 17.03.2017 г. в Българска Фондова Борса-София АД беше получено уведомление от Комисията за финансов надзор относно резултатите от извършена проверка, целяща изясняване на механизма за изчисляване на индекса SOFIX.
Ръководството на Борсата е на позиция, че не са налице предпоставки за преразглеждане на решението, с което се определя състава на индекса за следващия шестмесечен период, започващ от 20.03.2017 г.
Отчита се фактът, че в правилата е заложено използването на данни от различни източници и институции, както и че поради продължителния нормативен срок от около 2 месеца за регистрация на увеличение на капитала след набирането му, съществува вероятност в различните източници капитала на дадено дружество да бъде различно отразен до окончателното приключване на процедурата по увеличение. За отчитане на тази вероятна възможност са необходими, както уточнения в правилата на индекса, така и в процедурата определена от законодателството за регистрация на увеличение на капитала на публично дружество.
Българска Фондова Борса-София АД приема направените в уведомлението констатации относно необходимостта от детайлни уточнения на методологията и ще се съобрази с тях, като в едномесечен срок ще подготви проект на нови правила. В проекта допълнително ще се детайлизира начина на обработване на корпоративни събития, включително и увеличения на капитала, обхващащи дълъг период и възникващите в резултат на това разлики в регистрите на отделните институции.
Паралелно с промените, в резултат на препоръките на КФН, ще бъде предложено и въвеждането на допълнителни критерии за селекция на отделните компоненти на индекса, осигуряващи по-добра възможност за следване на индекса, по които БФБ работи от м. декември миналата година. След изготвянето на проекта, той ще бъде съгласуван с всички заинтересовани страни.
17-03-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомлениие за извършено купонно плащане  с падеж 22.10.2016 г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
С настоящото Първа инвестиционна банка АД, в качеството си на публично дружество, кани миноритарните си акционери на тримесечна среща, която ще се проведе на 24 март 2017 г. от 11:00 часа в конферентната зала в сградата на Банката на бул. „Драган Цанков“ № 37. Миноритарните акционери се поканват да заявят своето участие до края на работния ден на 23 март 2017 г. на адрес ir@fibank.bg.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-03-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF), ISIN код BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 25.03.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 450000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 90;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 22.03.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 20.03.2017 год.;
- След 25.03.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 3250000;
- Сделки на Борсата, сключени след 20.03.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 650 .
17-03-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София, (5BNF), емисия с ISIN код – BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 25.03.2017 год.;
- Купон: 6m EURIBOR + 4.2 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.03.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.03.2017 год.;
17-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма трейдинг АД-София уведомява за постигнато споразумение и съгласие за придобиване, което е предмет на предварително одобрение от страна на Комисията за защита на конкуренцията.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-03-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.03.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7863.00      20          17.65      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             84043.30      20          15.70      48.35
6C4  Химимпорт АД-София                                      34435.70      20          27.00      23.81
16-03-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Служебните министър на икономиката и заместник-министър на енергетиката г-н Теодор Седларски и г-н Константин Делисивков заедно с ръководствата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар дадоха официален старт на инициативата "Ден за акции". Официалните лица откриха тържествено борсовата сесия тази сутрин, като така изразиха подкрепата си за развитието на капиталовия пазар в страната.
Днес всички индивидуални инвеститори (физически лица) могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени на 16 март поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 000 лeва на единична изпълнена поръчка.
Осемнадесет инвестиционни посредници участват в третото издание на инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар "Ден за акции".
Повече информация за "Деня за акции" можете да намерите на интернет страницата на БФБ-София.
16-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
В съответствие с член 19,  от Регламент (ЕС) № 596/2014 получено уведомление в Холдинг Варна АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-03-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-03-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-03-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Аркус АД-Лясковец (2AK1)
Аркус АД-Лясковец публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News