Условия и процедури за допускане на нови членове и борсови посредници до търговия на Борсата

Условия и процедури за допускане на нови членове и борсови посредници до търговия на Борсата

Условията и процедурите за допускане на нови членове и борсови посредници до търговия на Борсата са регламентирани в Част ІІ от Правилника за дейността на БФБ-София.

В Устава на Българска Фондова Борса - София АД няма изискване за притежаване на минимален брой акции на дружеството, като условие за членство в Борсата.

Условия за членство

Правилникът определя юридическите лица, които могат да бъдат приети за членове на Борсата:

1. инвестиционни посредници, получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ по занятие;

2. банки, които по занятие предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности, получили лиценз за извършване на такива услуги и дейности от Българската народна банка.

Инвестиционни посредници със седалище в страна-членка на Европейския съюз могат да бъдат приети за членове на БФБ-София ако отговарят на изискванията на Правилника, Закона за пазарите на финансови инструменти, както и другите нормативни актове, уреждащи дейността им в България.

 

Членство

Задължителни изисквания за членство

Задължителните условия, на които трябва да отговарят лицата, които желаят да придобият статут на член на БФБ-София, са свързани с определени изисквания, които имат за цел да гарантират, че лицата имат необходимия персонал, техническа осигуреност и законова възможност да приключват сделките с финансови инструменти на техните клиенти.

а. Заявителят да е член на депозитарна институция или да има договор с член на такава, позволяващ надлежното приключване на сключените от него сделки в определените срокове;

б. Заявителят да има действащ трудов или граждански договор с най-малко един борсов посредник.

 

Ред за приемане на членове

Процедурата за допускане до членство се състои от следните основни стъпки:

1. Заявителите за борсови членове подават до Съвета заявление по образец, подписано от лице с представителна власт. Към заявлението се прилагат документите изброени по-долу.

2. Борсата извършва проверка дали са спазени условията на чл. 66 от ЗПФИ. Съветът на директорите на БФБ-София, въз основа на заявлението и приложените към него документи, установява дали са спазени изискванията на Правилника за приемане за член на Борсата. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни, или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, Борсата изпраща съобщение до заявителя за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.

3. Съветът се произнася по заявлението в срок от 10 (десет) работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - от представянето им.

4Борсата публикува информация за решението на Съвета в борсовия бюлетин в и уведомява заявителя в срок от 3 (три) работни дни от датата на вземането му.

5Борсовият член представя в Борсата данни за лицата, които ще могат да се разпореждат с банковите сметки, посредством които се покриват задълженията към Борсата, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на уведомлението за приемането му като такъв.

6Заявителят се счита за член на Борсата от момента на влизане в сила на договора за членство, в който се посочва началната дата на членството. Новоприетият борсов член сключва такъв с Борсата в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението за решението на Съвета, с което се уважава искането за членство.

 

Към заявлението за членство в БФБ-София АД, местните лица, заявители за членове, прилагат:

1. копие от лиценза на КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник, а ако е банка - от лиценза за извършване на дейност от Българската народна банка и документ за вписване в регистъра на инвестиционните посредници на КФН;

2. данни за лицата - юридически и физически, членове на управителните и контролни органи на дружеството-заявител

3. данни за лицата, които притежават квалифицирано участие в дружеството заявител и за броя на притежаваните от тях гласове в общото събрание на дружеството заявител;

4. копие от договора за членство в ЦД, от договор с член на ЦД или с друга депозитарна/клирингова институция;

5. заверени от лицата с представителна власт копия от вътрешните правила, съгласно Наредба № 38.

6. информация за наложени административни наказания и/или принудителни административни мерки във връзка с дейността, свързана с финансови инструменти, на членовете на управителните и контролните органи на заявителя или на негови служители за текущата и предходната година, независимо дали са осъществявали тази дейност за заявителя или за друго лице.

7. данни за администратора по сигурността, необходими за регистрацията на същия като потребител на Системата за търговия.

8. Към заявлението, заявителят може да подаде и документи за допускане до търговия на борсов посредник.

 

Към заявлението за членство в БФБ-София чуждестранните лица от държава членка, заявители за членове, прилагат:

1. заверено копие от устава, съответно от дружествения договор;

2. официален документ, удостоверяващ статута на юридическото лице и лицата, които го представляват;

3. в случаите по чл. 65 от ЗПФИ - копие от лиценза или лицензите, издадени от Компетентния орган в държавата членка, в която инвестиционният посредник ги е получил, както и копие от уведомлението по чл. 65, ал. 1 от ЗПФИ или документ, удостоверяващ изтичането на срока по чл. 65, ал. 1;

4. данни за лицата - юридически и физически, членове на управителните и контролни органи на дружеството-заявител;

5. данни за лицата, които притежават квалифицирано участие в дружеството заявител и за броя на притежаваните от тях гласове в общото събрание на дружеството-заявител;

6. копие от договора за членство в ЦД, от договор с член на ЦД или с друга депозитарна/клирингова институция;

7. копие от вътрешни правила за работа, заверени от лицата с представителна власт;

8. информация за наложени административни наказания и/или принудителни административни мерки във връзка с дейността, свързана с финансови инструменти, на членовете на управителните и контролните органи на заявителя или на негови служители за текущата и предходната година, независимо дали са осъществявали тази дейност за заявителя или за друго лице.

 

Допускане до търговия

Одобрението от Съвета на директорите на БФБ-София не води автоматично до членство на лицата заявили такова. Член на Борсата не може да извършва сделки с финансови инструменти чрез Системата преди да представи:

1. документ за открита на негово име сметка в банка за обслужване на сделките с финансови инструменти със специален режим на управление съгласно Приложение № 23 към Правилника на ЦД или в съответната клирингова институция;

2. документ от депозитарна институция за наличието на открита сметка за финансови инструменти на името на борсовия член или от друго лице за наличието на таква сметка, при положение, че това лице осъществява дейност по регистриране и прехвърляне на финансови инструменти чрез откриване и водене на сметки за техните притежатели.

Допускането на борсовите посредници до търговия се извършва след внасяне на съответната такса за поддържане на една неприсъствена работна станция, съгласно Тарифата за таксите на Борсата. Таксата се заплаща в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за решението на Съвета.

 

Дължими такси

а. Годишната такса за членство в Борсата е в размер на 2 000 (две хиляди) лева (без ДДС). Борсовите членове могат заплатят допълнителна годишна такса за членство в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, даваща им право на отстъпка от променливата част на таксата по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Тарифата за таксите на БФБ-София в размер на 0.01 (нула цяло нула едно) на сто от стойността на всяка изпълнена поръчка.

b. Такса за поддържане на една неприсъствена работна станция 300 лв. (триста) без ДДС на годишна база - дължима е за работни станции, чрез които се осъществява достъп до системата за търговия XETRA.

 

Използвани съкращения

Правилника - Правилник за дейността на БФБ-София

Борсата - Българска Фондова Борса - София АД

КФН - Комисия за финансов надзор

Съвета - Съвет на директорите на БФБ-София АД

ЦД - Централен Депозитар

Наредба 38 - от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

 

Връзки

Част ІІ на Правилника на БФБ-София

Част VІ от Правилника на БФБ-София (регламентира Гаранционния фонд)

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пазарите на финансови инструмент