Финансови инструменти, допуснати до търговия и пазари, организирани от БФБ-София

Пазари и ценни книжа


Пазари, организирани от БФБ-София

 

Финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

БФБ-София организира два пазара в зависимост от качествени и количествени критерии към емитентите и техните емисии финансови инструменти. Пазарите са сегментирани в зависимост от вида на ценните книжа, както и въз основа на специфични изисквания към емитентите по отношение на акционерната им структура, финансови показатели, ликвидност и разкриване на информация. Пазарите, организирани от БФБ-София, са:

1. Основен пазар на Българска Фондова Борса (Bulgarian Stock Exchange или BSE) със следните пазарни сегменти:

 • Сегмент акции Premium
 • Сегмент акции Standard
 • Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
 • Сегмент за облигации
 • Сегмент за компенсаторни инструменти
 • Сегмент за борсово търгувани продукти
 • Сегмент за права
 • Сегмент за приватизация
 • Сегмент за първично публично предлагане
 • Сегмент за държавни ценни книжа

2. Алтернативен пазар (Bulgarian Alternative Stock Market или BaSE) със следните пазарни сегменти:

 • Сегмент акции
 • Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел

На регулиран пазар могат да се търгуват единствено финансови инструменти, за чието прехвърляне не са предвидени ограничения или условия. Към момента на БФБ-София се търгуват следните видове финансови инструменти:

 • Акции
 • Корпоративни и общински облигации
 • Компенсаторни инструменти
 • Права
 • Варанти
 • Държавни ценни книжа
Финансови инструменти, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ-София

Условия за допускане до търговия

За допускане на емисия до търговия на някой от пазарите, организирани от БФБ-София, емисиите и техните емитенти трябва да отговарят на всички изисквания и условия на ЗППЦК относно търговията с ценни книжа на регулиран пазар и на изискванията, заложени в Правилника на БФБ-София.

Условия за допускане до търговия

Такси за допускане до търговия на емисии финансови инструменти и за поддържане на регистрацията