Българска Фондова Борса - София АД е публично дружество, в което държавата чрез Министерство на финансите притежава 50.05% от капитала.

Управление

Българска Фондова Борса - София АД е публично дружество, в което държавата чрез Министерство на финансите притежава 50.05% от капитала. Останалите акционери са местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Висш орган на управление на БФБ-София АД е Общото събрание на акционерите. Оперативното управление на борсата се осъществява от Съвет на директорите, който се избира от Общото събрание на акционерите, и от Изпълнителния директор.

Изпълнителни директори на БФБ-София АД са г-н Иван Такев и г-н Васил Големански.

Съвет на директорите на БФБ-София

Асен Ягодин
Васил Големански
Иван Такев
Любомир Бояджиев
Маринела Петрова
- Председател на СД
- Заместник-председател на СД
- Изпълнителен директор
- Член на СД
- Член на СД