Финансови инструменти, допуснати до търговия на основния пазар на БФБ-София

Финансови инструменти, допуснати до търговия на основния пазар на БФБ-София

Към момента на БФБ-София АД се търгуват следните видове финансови инструменти:

Акции (без акции на АДСИЦ)
ДЦК
Корпоративни и общински облигации
Варанти
Акции на дружества със специална инвестиционна цел
Компенсаторни инструменти
Права
Списък на всички емисии, регистрирани за търговия

Версия в Excel
Включва всички емисии финансови инструменти, които са допуснати до търговия на Борсата (файлът се обновява динамично). Съдържа данни за борсовия код и наименованието на емитента, размера (брой ценни книжа), номиналната стойност, ISIN кода и съответния пазар, на който е регистрирарана всяка емисия.