Финансови инструменти, допуснати до търговия на основния пазар на БФБ-София

Финансови инструменти, допуснати до търговия на основния пазар на БФБ-София

Към момента на Основен пазар BSE се търгуват следните видове финансови инструменти:

Акции (без акции на АДСИЦ)
ДЦК
Корпоративни и общински облигации
Варанти
Акции на дружества със специална инвестиционна цел
Компенсаторни инструменти
Права
Списък на всички емисии, регистрирани за търговия на Основен пазар BSE

Версия в Excel
Включва всички емисии финансови инструменти, които са допуснати до търговия на Основен пазар BSE (файлът се обновява динамично). Съдържа данни за борсов код и наименование на емитента, размер на емисията (брой ценни книжа), номинална стойност, ISIN код и пазар, на който е регистрирарана съответната емисия.
Списък на финансовите инструменти с присвоени обхвати на ликвидност в обхвата на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588 и стъпки на котиране за други финансови инструменти