Капиталовият пазар е мястото, където дружествата акумулират допълнителен капитал за финансиране на растежа си

Капиталов пазар

 

Капиталовият пазар е мястото, където дружествата акумулират допълнителен капитал за финансиране на растежа си

Както всеки пазар, така и КАПИТАЛОВИЯТ е място, където се срещат търсенето и предлагането. Капиталовият пазар е мястото, където дружествата придобиват публичност, появяват се в полезрението на инвестиционната общност, биват оценявани и най-важното  акумулират допълнителен капитал.

Чрез капиталовия пазар, дружествата достигат до инвеститорите в рамките на една добре организирана система от ясно дефинирани правила и взаимоотношения, която осигурява равнопоставеност между всички участници.

 
 
Характеристики на капиталовия пазар способстват по-доброто позициониране на интереса на инвеститорите на него.

Тук те могат да намерят достатъчно информация за дружествата, в които да инвестират, историческите цени на акциите им, акционерната им структура, основните пазари, на които те предлагат продуктите си, както и информация относно основните им конкуренти.

Нареждайки се между дружествата на капиталовия пазар, дружествата попадат в полезрението не само на местната, но и на чуждестранната инвестиционна общност, разширяват своята инвеститорска аудитория и получават възможност да представят своята дейност и перспективи пред по-широк инвеститорски кръг. По този начин дружествата генерират интерес към себе си не само на инвестиционно, но и на продуктово равнище.

Общата икономическа теория и практика показва, че позиционирането на един развит и функциониращ капиталов пазар обикновено се приема от инвеститорите, като сигнал за зрялост на дружеството и положителни перспективи.

Публичният статут е сигнал за по-голяма ангажираност на мениджмънта за постигането на добри резултати и е признак на по-качествено корпоративно управление.Назад
Напред