Как да организираме успешно публично предлагане

Публично предлагане

Как да организираме успешно публично предлагане

Настоящата секция е базирана на публикуваното от БФБ-София "Ръководство за публично предлагане" и има за цел да запознае собствениците и мениджърите на непубличните компании у нас с предимствата и отговорностите на публичния статут и да обобщи процедурите и по-важните моменти при организирането на първично публично предлагане и последващата търговия на регулиран пазар. Ръководството е изготвено в изпълнение на политиката на БФБ-София по популяризиране на капиталовия пазар и привличане на емитенти за търговия на Борсата.

Капиталовият пазар в България, макар и с кратка история, продължава да доказва своята роля в сферата на небанковия финансов сектор, осигурявайки на бизнеса алтернативен канал за финансово посредничество при намирането на допълнителен капитал.

Многообразието от видове ценни книжа, които дружествата могат да емитират публично, за да си осигурят допълнително средства на относително ниска цена и възможността за управление и контрол на паричните потоци и дружествената капиталова структура, са само някои от причините, които правят капиталовия пазар привлекателна алтернатива за финансиране на бизнеса.

Неблагоприятните последици от глобалната финансова криза и отражението й върху българската икономика и по-конкретно местният капиталов пазар, макар и силно осезаеми към настоящия момент, са конюнктурни по своя характер и с ограничен срок на въздействие. Динамиката на пазарите е неизбежна част, а нерядко и условие за тяхното развитие.

Анализът на макроикономическите тенденции и изборът на правилното време за осъществяването на публичното предлагане са ключовите фактори за ефективното оползотворяване на краткосрочните и дългосрочни предимства на публичния статут. В тази връзка предварителното проучване и запознаване с възможностите, които предоставя капиталовият пазар, може да бъде от изключителна полза за дружествата за формулиране на техните стратегически цели.