Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2018

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

17-05-2018
Публикация на поканата за свикване на ОСА
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

17-05-2018
Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

04-05-2018
Съобщение от БФБ-София
"Българска фондова борса – София" АД уведомява, че "Сервиз финансови пазари" ЕООД, чиито едноличен собственик е Борсата, се представлява от управителя Иван Росенов Райков, телефон за контакт 02 937 0966, имейл fms@bse-sofia.bg. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър на 30 Април 2018 година.

03-05-2018
Прессъобщение от БФБ-София
"БФБ-София" АД организира на 2 май 2018 в 15:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за първото тримесечие на 2018 година. Иво Станков, Директор за връзки с инвеститорите, и Иван Такев, Изпълнителен директор на Борсата, запознаха публиката с финансовото състояние на борсата за посочения период и представиха развитието на текущите проекти на БФБ и плановете за близкото бъдеще на компанията.

02-05-2018
Прессъобщение от БФБ-София
До 15 май е срокът за кандидатстване за Лятното училище на фондация „Атанас Буров“. Фондацията обяви и конкурс за стипендии за участие в Училището съвместно със Селект Асет Мениджмънт и специалната подкрепа на Карол Капитал Мениджмънт. Лятното училище ще се проведе между 22 юни и 1 юли 2018 г. в гр. Банкя.

02-05-2018
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
БФБ-София публикува междинен отчет за първото тримесечие на 2018 година.  Междинният отчет на Борсата за първото тримесечие на 2018 може да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса - София" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News

Още...