Популяризирането на принципите на корпоративното управление и поощряването на прилагането им от публичните дружества в България е част от дългосрочната политика на БФБ-София.

Корпоративно управление

Популяризирането на принципите на корпоративното управление и поощряването на прилагането им от публичните дружества в България е част от дългосрочната политика на Българска фондова борса - София АД за увеличаване на доверието на националните и международните инвеститори, както и широката публика като цяло, в управлението и надзора на дружествата, търгувани на българския капиталов пазар.

БФБ-София АД вярва, че повишаването на качеството на корпоративното управление на дружествата у нас е едно от важните условия за увеличаване конкурентоспособността на българските компании и привличането на чуждестранни капитали. По тази причина през 2006г и 2007г. Борсата бе сред инициаторите и най-активните участници в разработването на Национален кодекс за корпоративно управление.

В продължение на една година работна група с представители на Борсата, деловите кръгове в България, държавни, неправителствени организации и академичната общност, направи възможно Кодекса да стане факт. Окончателното съдържание на Кодекса бе съобразено с препоръките на български и чуждестранни експерти. Националният кодекс за корпоративно управление бе завършен и официално представен на 10.10.2007г.

БФБ-София АД вярва, че Националният кодекс за корпоративно управление е крачка напред по пътя на установяване на съвременните правила и норми на управление на публичните дружества в България. Във връзка с това на 17.10.2007г. Съветът на директорите на БФБ-София взе решение да одобри прилагането на Националния кодекс за корпоративно управление, като по този начин последният замени действащия до този момент Кодекс на корпоративното управление на БФБ-София.

Документи на Националната комисия по корпоративно управление

Националeн кодекс за корпоративно управление (актуализиран)

Съобщение на Националната комисия по корпоративно управление за финализиране на първото преразглеждане на Националния кодекс за корпоративно управление

Националeн кодекс за корпоративно управление (в сила до април 2016г.)

Карта за оценка на корпоративното управление

Правила за изчисляване на индекс на компаниите с добро корпоративно управление

Доклад за дейността на Националната комисия по корпоративно управление за периода 2009-2011


Други документи

Препоръка на ЕК от 9 април 2014 г. относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление

Съгласно Правилника на БФБ-София емитентите, заявили желание за допускане до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент акции "Premium", са задължени да извършват дейността си в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Борсата. Приемането и прилагането на Кодекса за дружествата, търгувани на останалите пазари и пазарни сегменти на БФБ-София, е препоръчително и е въпрос на избор от тяхна страна.

Като основен инструмент в помощ на дружествата при прилагането на основния принцип на Кодекса "спазвай или обяснявай", Националната комисия по корпоративно управление одобри Карта за оценка на корпоративното управление. Последната дава възможност на компаниите да направят самооценка на степента, в която прилагат в своята дейност принципите и препоръките, залегнали в Националния кодекс.

Списък на публичните дружества, декларирали, че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.
Агрия Груп Холдинг АД-Варна
Агроенерджи АДСИЦ-София
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив
Албена АД-к.к. Албена
Алтерон АДСИЦ-Варна
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-София /в ликвидация/
Билборд АД-София
Булвеста Холдинг АД-София
Българска фондова борса АД-София
Варна-плод АД-Варна
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Еврохолд България АД-София
Еуротерра България АД-София
Инвестор.БГ АД-София
Индустриален Холдинг България АД-София
Интерскай АД-Лесново
Катекс АД-Казанлък
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Корадо-България АД-Стражица
Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив
Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София
Мел инвест холдинг АД-София
Мен Инвестмънт Груп АД-София
Момина крепост АД-Велико Търново
Монбат АД-София
Наш Дом България Холдинг АД-София
Параходство Българско речно плаване АД-Русе
Петрол АД-София
Приморско клуб ЕАД-Приморско
Проучване и добив на нефт и газ АД-София
САФ Магелан АД-София
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
Свилоза АД-Свищов
Сердика Пропъртис АДСИЦ-София
Синергон Холдинг АД-София
Сирма Груп Холдинг АД-София
Софарма АД-София
Софарма трейдинг АД-София
Спарки АД-Русе
Спарки Елтос АД-Ловеч
Спиди АД-София
Стара планина Холд АД-София
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
ТБ Тексим Банк АД-София
ТБ Централна кооперативна банка АД-София
Тех Парк Оптела АД-Пловдив
Трейс груп холд АД-София
Унифарм АД-София
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
Фонд Имоти АДСИЦ-София
Химимпорт АД-София
Холдинг Варна АД-Варна
Холдинг Нов Век АД-София
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново