Всяка сделка, сключена на борсата, се приключва в Централен Депозитар АД при спазването на принципа доставка срещу плащане, т. е. прехвърлянето на финансовите инструменти е едновременно и взаимосвързано с плащането по нея

Приключване на сделки

Финансовите инструменти на всички публични дружества в България са безналични и собствеността върху тях се регистрира и прехвърля в Централен Депозитар АД. Всяка сделка, сключена на борсата, се приключва при спазване на принципа "доставка срещу плащане", т. е. прехвърлянето на финансовите инструменти е едновременно и взаимосвързано с плащането по нея. Тези действия се извършват от Централен Депозитар АД само по безкасов начин.

С влизането в експлоатация на системата за брутен сетълмент в реално време (R.I.N.G.S.) от 02 юни 2003 г., Централен Депозитар АД се превърна в оператор на тази система, което му позволява да подава нареждания към системата за паричен сетълмент. Това от своя страна позволи скъсяването на сетълмент-цикъла, като стандартният период се намали от 3 на 2 дена, т.е. ако дадена сделка се сключи в деня Т, финансовите инструменти и паричните средства ще бъдат прехвърлени в деня Т+2. За разлика от финансовите инструменти, които се прехвърлят на брутна база, паричните средства по сделките се нетират за всеки инвестиционен посредник.

След приключване на търговската сесия, Борсата изпраща по електронен път на всеки инвестиционен посредник шифриран отчет за сключените от него сделки. Всеки член получава и обобщена информация за всички сделки, сключени през съответната търговска сесия. Борсата изпраща до Централен Депозитар отчет за сключените за деня сделки на брутна база, който служи като нареждане за прехвърляне на финансови инструменти и плащане по сделки. Не се допускат несъответствия между информацията, предавана на членовете, и информацията, предавана на Централен Депозитар.

Инвестиционните посредници, от своя страна, са длъжни да изпращат до Централен Депозитар допълнителни данни за сделките, сключени за собствена или за клиентска сметка, във форма, съдържание и срокове според изискванията на Правилника на Централен Депозитар.