На 6 ноември 2009 год. официално бяха връчени сертификатите по придобиване на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на БФБ-София АД.

Сертификати

На 6 ноември 2009 год. официално бяха връчени сертификатите по придобиване на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2013 на БФБ-София АД. През месец октомври 2012 г. "БФБ-София" АД премина успешна ресертификация по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 със срок до 2015 година.

Стандартът ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за управление на качеството в дадена компания. Тази система обхваща вътрешно-организационната документация, отнасяща се до управлението на качеството в компанията. Целта е в обхвата на Системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират доброто функциониране на организацията и удовлетворението на нейните клиенти.

Стандартът ISO/IEC 27001:2005 изисква внедряването на Система за управление на информационната сигурност, която да гарантира конфиденциалността и интегритета на информационните активи на компанията, да управлява надеждния достъп до тях и да оптимизира използваните ресурси по съхраняването им. Според изискванията на този стандарт се обхващат основните аспекти на сигурността: оценка и управление на риска, управление на персонала, физическа сигурност, контрол на достъпа, сигурност при избора, закупуването и ползването на софтуер и хардуер, планове и действия в извънредни ситуации и кризи.

Двата сертификата са издадени на Борсата от SGS, един от световните лидери в областта на сертифицирането. Сертификатите се издават за срок от три години като през този период се провеждат годишни контролни одити.


Политики по ISO
Политика по управление на Българска Фондова Борса - София АД
Политика по сигурност на информацията на Българска фондова Борса - София АД