Условия за допускане до търговия на финансови инструменти

Условия за допускане до търговия

За да бъдат допуснати до търговия на някой от пазарите, организирани от Борсата, емисиите финансови инструменти трябва да отговарят на следните общи условия:
-  да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред и да са регистрирани в депозитарна институция;
-  да отговарят на всички условия на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му относно публичното предлагане и допускането до търговия на регулиран пазар;
-  за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия;
Количествени и качествени изисквания за допускане до търговия на емисии финансови инструменти на Основния пазар на БФБ-София: