Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 592 472 BGN
Сегмент акции Premium 355 002 BGN
Сегмент акции Standard 199 447 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 23 224 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 387 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 14 412 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 7 781 035 BGN
 9 253 236 221 BGN
Сегмент акции Premium 2 175 690 387 BGN
Сегмент акции Standard 6 419 257 114 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 658 288 720 BGN