Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 508 197 BGN
Сегмент акции Premium 78 807 BGN
Сегмент акции Standard 371 886 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 55 975 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 0 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 24 BGN
Сегмент за права 1 505 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 308 350 361 BGN
Сегмент акции Premium 2 343 061 012 BGN
Сегмент акции Standard 6 270 518 016 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 694 771 334 BGN