Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 349 801 BGN
Сегмент акции Premium 129 719 BGN
Сегмент акции Standard 115 612 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 13 880 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 90 591 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 882 021 845 BGN
Сегмент акции Premium 2 145 269 391 BGN
Сегмент акции Standard 5 344 924 777 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 391 827 676 BGN