Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 2 716 458 BGN
Сегмент акции Premium 52 568 BGN
Сегмент акции Standard 2 241 524 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 406 211 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 16 155 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 3 852 569 BGN
 22 324 045 516 BGN
Сегмент акции Premium 2 311 516 263 BGN
Сегмент акции Standard 19 318 853 691 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 693 675 562 BGN