Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 105 849 BGN
Сегмент акции Premium 5 927 BGN
Сегмент акции Standard 83 838 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 16 084 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 0 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 0 BGN
 9 391 511 623 BGN
Сегмент акции Premium 2 327 388 361 BGN
Сегмент акции Standard 6 452 654 377 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 611 468 884 BGN