Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 129 807 BGN
Сегмент акции Premium 131 938 BGN
Сегмент акции Standard 837 156 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 119 197 BGN
Сегмент за облигации 8 053 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 15 123 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 18 334 BGN
Сегмент за права 7 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 6 293 479 BGN
 9 268 903 679 BGN
Сегмент акции Premium 2 232 004 776 BGN
Сегмент акции Standard 6 370 164 661 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 666 734 241 BGN