Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 637 566 BGN
Сегмент акции Premium 336 980 BGN
Сегмент акции Standard 61 789 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 191 038 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 47 759 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 8 720 724 025 BGN
Сегмент акции Premium 2 130 318 906 BGN
Сегмент акции Standard 5 925 359 621 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 665 045 498 BGN