Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 179 932 BGN
Сегмент акции Premium 102 797 BGN
Сегмент акции Standard 73 639 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 2 408 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 578 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 510 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 752 950 388 BGN
Сегмент акции Premium 2 540 337 136 BGN
Сегмент акции Standard 6 508 788 250 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 703 825 002 BGN