Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                25617.30      20          31.80      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   16658.70      20          18.15      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        32288.00      20          22.80      21.80
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18285.55      20          16.55      47.58
6C4  Химимпорт АД-София                                     282992.25      20         117.80      20.99
23-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фаворит Холд АД-София (6A9)
Поради липса на кворум, свиканото за 23.01.2018  г. извънредно ОСА на Фаворит Холд АД-София (6A9) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 14.02.2018  г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.01.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.01.2018 г.
23-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомление съгласно чл. 42. ал.1, т.6 от Част ІІІ. от Правилника за дейността на БФБ относно забавяне на изплащане на лихви и главници по купонно плащане с настъпил падеж на 22.01.2018 г. по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, емитирани от Балканкар-Заря АД (4BUA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2017 г., вкл. и прогнози за  продажбите към 31.01.2018 г. Консолидираните продажби за 2017 година достигнаха 216.6 млн. лева, като бележат повишение с 15.55% в сравнение с 2016 година. Предвиждаме продажбите за първия месец на 2018 година да достигнат 19.7 млн. лева, с 16.85% ръст на годишна база.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
На 19.01.2018 г., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията настъпи промяна в собствеността на Баланс Елит ЕООД. Съгласно договор за покупко-продажба от 12.01.2018 г. всички дружествени дялове стават собственост на Холдинг Варна АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Съветът на директорите на Монбат АД обявява издаването на първа по ред емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170. Част от параметрите на емисията са:
- Номинална стойност на емисията: 28 015 000  евро;
- Брой облигации: 28 015 бр.;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
- Дата на сключване на облигационния заем: 20.01.2018 г.;
- Дата на падеж: 20.01.2025 г.;
- Вид на облигациите: конвертируеми, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени;
- Лихвен процент: плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база;
Опция за конвертиране: всеки облигационер може да поиска конверсия на притежаваните от него облигации съгласно текущия им номинал по цената на конверсия, на посочените в уведомлението дати;
Опция за обратно изкупуване: Емитентът има право да изкупи цялата остатъчна част от емисията на 60-ия месец след дата на издаване, при цена 101% от текущата номинална стойност.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Унифарм АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 23.02.2018 г. от14. 00 часа в гр. София, ул. Трайко Станоев №3.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA)
На основание чл. 39, ал. 3, т. 8 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за борсово търгувани продукти, на емисията варанти издадена от Свинекомплекс Николово АД, ISIN код BG9200001147, борсов код 6SNA, считано от 24.01.2018 г. (сряда).
Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 7 дни след най-късната дата между датите на оповестяване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, или към 25.01.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с варанти на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала на Дружеството като упражни правата по варантите, е 23.01.2018 г.
23-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Унифарм АД-София (59X), както следва:
Унифарм АД-София (59X) свиква ОСА на 23.02.2018 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Трайко Станоев 3, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR). Предложение за решение: ОСА преобразува чрез вливане Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR). В резултат на вливането цялото имущество на Унифарм АД, ще премине Софарма АД-София (3JR) при условията на общо правоприемство;
- Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR), сключен на 14.09.2017 г., и на Допълнително споразумение към него. Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR), сключен на 14.09.2017 г. и на Допълнително споразумение към него;
- Одобряване Доклада на УС на Унифарм АД съгл. чл. 262и от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR). Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на УС на Унифарм АД до акционерите на дружеството, съгл. чл. 262и от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR);
- Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR). Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД-София (3JR);
- Вземане на решение за прекратяване на Унифарм АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в Софарма АД-София (3JR). Предложение за решение: ОСА прекратява Унифарм АД без ликвидация, поради преобразуването му чрез вливане в Софарма АД-София (3JR);
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.03.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомление съгласно чл. 42. ал.1, т.6 от Част ІІІ. от Правилника за дейността на БФБ относно:
Дружеството не е извършило дължимо плащане с настъпил падеж на 22.01.2018 г. по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/2.25 Gov 20260727 (BLKX)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/2.25 Gov 20260727, борсов код BLKX, ISIN код BG2040016219, за търговската сесия на 24.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 27.01.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
23-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/4.95 Gov 20190128 (BLKH)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/4.95 Gov 20190128, борсов код BLKH, ISIN код BG2040009214, за търговската сесия на 24.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 28.01.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
22-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                26731.25      20          33.15      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   16669.65      20          18.35      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        34563.00      20          24.10      21.80
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             19198.60      20          17.70      47.58
6C4  Химимпорт АД-София                                     282449.30      20         117.45      20.99
22-01-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 23.02.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, к.к. св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 05/22.01.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Елана Трейдинг АД заявление по чл. 28, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Явор Василев Илиев;
- Адрес за кореспонденция: гр. София - 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12-13;
- Телефон за контакти: (+359 2) 81 000 26;
- E-mail: ilievy@elana.net
22-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Дружеството публикува протокол от заседание на Управителния съвет съгл.чл.116-б, ал. 3,т. 2 от ЗППЦК: овластяване на изпълнителния директор на Златни пясъци АД-Варна относно сключване на сделка със заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 2 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) уведомява относно вписано в Търговския регистър преобразуване на Веко ЕООД в еднолично акционерно дружество, с новото наименование: Доверие Грижа ЕАД, гр. Троян (ЕИК 204956297). Едноличен собственик на капитала е Доверие Обединен Холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKX)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKX), емисия с ISIN код – BG2040016219, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 27.01.2018 год.;
- Купон: 2.25 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 26.01.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 23.01.2018 год.;
22-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKH)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKH), емисия с ISIN код – BG2040009214, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 28.01.2018 год.;
- Купон: 4.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 26.01.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 23.01.2018 год.;
22-01-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ИП Токуда Банк АД заявление, БФБ-София АД прекратява правата на Любомир Бояджиев за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 16.01.2018 г.
19-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                26069.85      20          32.60      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   16627.70      20          18.55      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        25027.45      20          26.25      21.80
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             19179.15      20          17.80      47.58
6C4  Химимпорт АД-София                                     277324.15      20         116.00      20.99
19-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Източна газова компания ЕАД-Варна  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/1.95 Gov 20270725 (BLKY)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/1.95 Gov 20270725, борсов код BLKY, ISIN код BG2040017217, за търговската сесия на 22.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 25.01.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
18-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                25679.25      20          32.40      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   16623.20      20          18.45      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        24714.05      20          26.60      21.80
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             19643.00      20          18.40      47.58
6C4  Химимпорт АД-София                                     276231.65      20         115.15      20.99
18-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса-София връчи годишните награди на инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2017 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година нарасна с 36% до 79 629 спрямо предишната 2016 г. Оборотът на БФБ-София отбеляза ръст от близо 70% в сравнение с 2016 г, достигайки 706 милиона лева.
На церемонията, която се провежда за 17-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди:
За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ–София през 2017 г.:
1-во място: Карол АД
2-ро място: Елана Трейдинг АД
3-то място: БенчМарк Финанс АД
За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2017 г.:
1-во място: Реал Финанс АД
2-ро място: Първа Финансова Брокерска Къща ООД
3-то място: Евро - Финанс АД
УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
Отличието за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2017 г. беше присъдено на Bloomberg TV Bulgaria.
Народният представител г-н Делян Добрев беше отличен за личност с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
18-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Източна газова компания ЕАД-Варна  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Източна газова компания ЕАД-Варна  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село, борсов код TC8A, ISIN код BG2100005128, от 12:44 ч. до края на търговската сесия на 18.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 05.10.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
18-01-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Търговска банка “Виктория” ЕАД в качеството ни на банка-довереник на облигационерите на емисии облигации, емитирани от „ТЕЦ – Бобов Дол” АД, с ISIN: BG2100005128  за извършено  лихвено плащане, дължимо към 05.10.2017 г.
В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 19.01.2018 г. се възстановява начисляването на лихва на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A).
18-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Свинекомплекс Николово АД-Николово относно съобщение по чл.92а от ЗППЦК - за увеличаване на капитала под условие в полза на притежателите на варанти.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A), относно:
Извършено от Емитента лихвено плащане в размер на 70 192 лева, с падеж 05.10.2017 година.
18-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKY)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKY), емисия с ISIN код – BG2040017217, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 25.01.2018 год.;
- Купон: 1.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 24.01.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.01.2018 год.;
17-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             36622.10      20          19.00      27.60
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                25267.20      20          31.40      17.14
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   17432.95      20          20.95      15.00
3JR  Софарма АД-София                                        31454.10      20          27.40      21.83
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18785.00      20          18.20      47.55
6C4  Химимпорт АД-София                                     277253.85      20         112.50      20.99
17-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Индустриален Холдинг България АД-София (4ID), както следва:
Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) свиква ОСА на 19.02.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София,  ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, Заседателната зала - ет. 1, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружество на основание чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК, във връзка с чл.195 от ТЗ, във връзка с условията по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG2100003156 (борсов код 4IDF);
Проект за решение: ОСА приема решение, с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG2100003156 (борсов код 4IDF), да превърнат облигациите си в акции и във връзка с условията по емисията конвертируеми облигации, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ, с до 49 999 600  лева чрез издаване на до 49 999 600 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.
Увеличението на капитала да се извърши чрез конвертиране на до 499 996 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 /сто/ лева всяка, в до 49 999 600 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 1 /един/ лев, при изявено желание за конвертиране от страна на облигационерите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.03.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
17-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпила информация съгл. чл. 100ж, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA), относно неизвършено лихвено и главнично плащане с падеж 26.12.2017 година.
В тази връзка, на 28.12.2017 г. Банката е изпратила уведомление до ЗД Евроинс АД за настъпване на застрахователно събитие по застрахователна полица от 22.12.2015 година. До момента не е получен отговор от ЗД Евроинс АД, и към 15.01.2018 г. няма постъпило застрахователно обезщетение.
ТБ Алианц Банк България АД е изпратила писмо и до Емитента за предприемане на действия по погасяване на дължимите суми, в отговор на което на 15.01.2018 г. е информирана от Източна газова компания ЕАД-Варна, че плащанията ще бъдат извършени в срок до 25.01.2018 година.
В случай на неиздължаване в посочения срок, Банката довереник ще предприеме съответни действия.
17-01-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на  Софарма АД-София (3JR), както следва:
Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 23.02.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.3, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД-София (59X) в Софарма АД. Предложение за решение: ОСА преобразува Софарма АД чрез вливането в него на Унифарм АД-София (59X). В резултат на вливането цялото имущество на Унифарм АД-София (59X) ще премине към Софарма АД при условията на общо правоприемство;
- Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД-София (59X) в Софарма АД, сключен на 14.09.2017 г. и на Допълнително споразумение  № 1 от 08.11.2017 г. към него. Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД-София (59X) в Софарма АД, сключен на 14.09.2017 г., Допълнително споразумение  № 1 от 08.11.2017 г. към него („Договор за преобразуване“);
- Одобряване Доклада на Съвета на директорите на Софарма АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД-София (59X) в Софарма АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на Софарма АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД-София (59X) в Софарма АД;
- Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД-София (59X) в Софарма АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Унифарм АД-София (59X) в Софарма АД;
- Приемане на промени в Устава на дружеството. Предложение за решение: ОСА приема промени в Устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите, включено в материалите за ИОСА;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: На основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, ОСА приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия:
1. До 10% от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3% за всяка календарна година;
2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. Минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството. Максимална цена на обратното изкупуване – 5.50 лв. за брой акция;
Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.03.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.02.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.02.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес, 17.01.2018, стартира борсовата търговия с дяловете на четири борсово търгувани фонда, базирани на индекси. Те са Expat Greece ASE UCITS ETF (борсов код GRX), Еxpat Romania BET-BK UCITS ETF (ROX), Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX) и Expat Czech PX UCITS ETF (CZX). Фондовете са създадени от управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД, като следват движението на основните индекси на борсите в Гърция, Румъния, Полша и Чехия.
Номиналната стойност на един дял за всеки от фондовете е 1 евро. Дяловете са безналични, поименни и свободно прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисиите е инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД. Максималният размер на отклонението между котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%. Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е равностойността на 2 500 лв. в евро.
17-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Уведомление за извършено осмо лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100022131
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, борсов код P0W1, ISIN код BG2100022131, от 13:45 ч. до края на търговската сесия на 17.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 20.12.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
17-01-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе за извършено  лихвено плащане, дължимо към 20.12.2017 г., по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), с ISIN код BG2100022131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 18.01.2018 г. се възстановява начисляването на лихва на Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1).
17-01-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.01.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 22.01.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 18.01.2018 год.;
- След 29.01.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 4060000;
- Сделки на Борсата, сключени след 18.01.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 700 .
17-01-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.01.2018 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.01.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 18.01.2018 год.;