Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
На основание на чл.100б, ал. 7 от ЗППЦК, Енерго-Про Варна ЕАД, в качеството си на емитент на емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100018162 оповестява информационен документ, съдържащ актуална информация за всички условия на Емисията съгласно решенията на Общото събрание на облигационерите от 12.10.2017 г., и решение на едноличния собственик на капитала на Емитента - Енерго-Про а.с. (Energo - Proa.s.) от 16.10.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
На основание на чл.100с, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Енерго-Про Варна ЕАД уведомява за следното:
В съответствие с условията на емисия с ISIN код BG2100018162, и въз основа на взети решения на проведеното ОС Облигационерите на 12.10.2017 г., на Емитента се предоставя допълнителна възможност за упражняване на предвидената в емисията кол опция (допълнителна кол опция), при определени условия.
На 16.10.2017 г. едноличният собственик на капитала на Емитента -  Енерго-Про а.с. (Energo - Proa.s.) е взел решение за  одобрение на взетите от ОСО решения, с които същите се считат за окончателно приети.
Към настоящото уведомление е приложен протокол с решението на едноличния собственик на капитала.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        50313.00      20          61.40      15.68
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             16066.70      20          15.85      47.17
6C4  Химимпорт АД-София                                      17875.30      20          25.10      23.75
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Етропал АД-Етрополе (5EO)
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8)
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Информация за получено уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Информация относно лекарствени продукти на Софарма АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин септември 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На 13.10.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по партидата на Лавена АД е вписано увеличение на капитала на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
На проведено извънредно ОСО от 12.10.2017г. на  Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) са взети следните решения:
- ОСО дава съгласие за промени в условията на Емисията, съгласно които на Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) се предоставя възможност за упражняване на допълнителната кол опция при следните условия:
1. Срок за упражняването на допълнителната кол опция: В допълнение на предвидените в условията на емисията дати за упражняване на кол опция, Емитентът ще има право да упражни допълнителната кол опция всеки работен ден (така както е дефиниран в условията на емисията) до 31.12.2017 г. след отправяне на писмено предизвестие от минимум 7 (седем) работни дни преди датата на упражняването й;
2. Цена упражняване на допълнителната кол опция: Емитентът заплаща следните суми по облигациите:
- 101.50% от главницата на облигация от емисията, която се предплаща, и
- Натрупаната от 08.11.2016г.  лихва - съгласно таблицата в Приложение 1 към материалите за ОСО;
3. Процедурата за упражняване на допълнителната кол опция - съгласно текста в Поканата и приложените към нея материали за ОСО;
4. Право да получат заплатената  от Емитента цена на упражняване на допълнителната кол опция ще имат облигационерите по емисията, придобили облигации и вписани в книгата на облигационерите по емисията 5 (пет) работни дни преди датата на упражняване на допълнителната кол опция;
- ОСО дава съгласие за предостявяне от страна на Емитента на корпоративна гаранция за обезпечаване на задължения на Energo-Pro a.s., Чешка република (едноличен собственик на капитала на емитента), с размер на главницата до 350 000 000 евро, ведно с всички дължими върху тази сума договорни или наказателни лихви, такси, неустойки или други плащания, при условие, че издадената гаранция съдържа като условия за влизане в сила:
1. Допълнителната кол опция по т.1 от дневния ред е упражнена, и
2. Сумите по упражнената кол опция са платени и задълженията по емисията са погасени изцяло;
- Овластяване на Емитента да изготви информационен документ по реда на чл. 100  б.„б”, ал.7 от ЗППЦК, в който да бъдат отразени променените условия на емисията съгласно приетите решения.
Протоколът от ОСО на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        53816.05      20          67.30      15.66
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             16119.75      20          16.15      47.17
6C4  Химимпорт АД-София                                      18417.75      20          26.10      23.75
13-10-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG), както следва:
Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) свиква ОСА на 13.11.2017 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на правила за дейността на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Освобождаване на Алипи Алипиев и Николай Райчев като членове на Надзорния съвет и избор на нови членове на НС;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.11.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.10.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.10.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Уведомление за промяна на дялово участие в капитала на публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Уведомление относно предстоящо тринадесето лихвено плащане по корпоративни облигации с ISIN BG2100010110, с падеж 15.10.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Уведомление за шесто главнично, и седмо лихвено плащане по емисия с ISIN ВG2100006092,  издаденa от Астерион България АД-София (8AVA).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
Информационен документ съгласно чл.100б, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Пълният текст насъобщението може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
Енерго-Про Варна ЕАД-Варна, в качеството си на емитент на емисия облигации с ISIN BG2100018162, уведомява за проведено на 12.10.2017 г. ОС Облигационерите, на което са приети следните решения:
- Одобрение за допълнителна възможност за упражняване на кол опция;
- Предостявяне от страна на Емитента на корпоративна гаранция за обезпечаване на задължения на Energo-Pro a.s., Чешка република (едноличен собственик на капитала на емитента), с размер на главницата до 350 000 000 евро.
Съгласно изискванията на чл.100ц, ал.1 от ЗППЦК, Емитентът ще оповести протокола от ОСО не по-късно от три работни дни след неговото провеждане.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             86523.25      18          23.45      27.49
3JR  Софарма АД-София                                        56381.80      20          72.90      15.66
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             15131.30      20          16.75      47.16
6C4  Химимпорт АД-София                                      18441.65      20          26.00      23.75
12-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
Соларпро холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-10-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, считано от 17.10.2017 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за облигации, на следната емисия облигации:
- Емитент: Формопласт АД-Кърджали;
- Борсов код на емисията: 4F8A;
- ISIN код на емисията: BG2100016125;
- Основание за прекратяване: Падеж на емисията на 19.10.2017 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 16.10.2017 г. (понеделник).
12-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
С настоящото уведомяваме, че на 12.10.2017 г.  Съветът на директорите на Монбат АД прие изготвения проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации в размер до 30 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, с единична номинална стойност 1 000 евро.
Проспектът ще бъде представен на КФН за одобрение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-10-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
На проведено на 10.10.2017 г. общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB), са приети следните решения:
- Приема решение за удължаване на срока на облигационния заем с 3 (три) години, считано от 21.02.2018 г. Във връзка с горното, датата на падеж се променя от 21.02.2018 г. на 21.02.2021 г., матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят от 72 на 108 месеца;
- Приема решение за промяна на лихвения процент от 10.5% на 9.5%, считано от 21.02.2018 г.
Протоколът от ОСО на дружеството да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
11-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                            102433.10      19          23.75      27.49
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                11141.50      20          18.35      17.16
3JR  Софарма АД-София                                        59006.45      20          75.90      15.61
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             16049.85      20          17.45      47.16
6C4  Химимпорт АД-София                                      22457.65      20          28.60      23.75
11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
Дружеството информира, че Елена Николова е лице за контакти с Финанс Директ АД.
Адресът за електронна кореспонденция е:
nikolovae@fdirectbg.com
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8)
Формопласт АД-Кърджали представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 30-06-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100016125.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R), както следва:
Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) свиква ОСА на 15.11.2017 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Черковна 38, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.11.2017 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.11.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.10.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
На 10.10.2017 г., Съветът на директорите на Монбат АД e приел решение за издаване на първа по ред емисия корпоративни конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане. Част от основните параметри на емисията са както следва:
- Обща номинална стойност на емисията: до 30 000 000 евро.
- Брой облигации: до 30 000 броя.
- Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени.
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро.
- Емисионна стойност на една облигация: 1 000 евро.
- Лихвен процент: плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база.
- Срок до падежа на облигациите: 84 месеца.
- Съотношение за записване: една конвертируема облигация може да бъде записана срещу упражняването на 1 300 права.
- Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 15 000 000 евро.
- Елана Трейдинг АД, ЕИК 831470130, е инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи публичното предлагане на емисията облигации.
В случай че подписката приключи успешно и новата емисия облигации бъде регистрирана в „Централен депозитар” АД и бъде вписана в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) с цел търговия на регулиран пазар, Емитентът ще поиска допускане на емисията облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София” АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Корадо-България АД избра “Елана Трейдинг” АД за свой  маркет-мейкър. Целта на компанията е да затвърди  позицията си на местния капиталов пазар.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление относно вписване придобиването на 100 % от капитала на новоучредено дружество Алтерко Пропъртис  ЕООД, ЕИК 204639442.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Оборотът на основния пазар BSE достигна 24.1 млн. eвро през септември, като бе близо 70% по-нисък в сравнение със силните резултати през август 2017 г, но 2.8 пъти по-висок от оборота, регистриран през септември 2016 г. Всички сегменти на основния пазар BSE, с изключение на сегмент акции Premium, увеличиха капитализацията си на месечна база. Общата пазарна капитализация нарасна незначително с 0.5%, като сегментът за АДСИЦ добави 3.3%, а сегмент акции Standard - 1.2%.
BGTR30 беше единственият печеливш сред индексите на БФБ през септември с увеличение с 0.6%. Всички останали индекси регистрираха леки спадове през месеца.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за септември 2017 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар
10-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 11.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                            103291.35      19          24.05      27.49
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                11271.20      20          18.65      17.16
3JR  Софарма АД-София                                        63939.85      20          78.80      15.55
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             16987.15      20          17.80      47.16
6C4  Химимпорт АД-София                                      21663.65      20          29.50      23.75
10-10-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Поради липса на кворум, свиканото за 10.10.2017 г. редовно ОСА на Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 31.10.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.10.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.10.2017 г.
10-10-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
Проучване и добив на нефт и газ АД започва от днес, 10 октомври 2017 г., изплащането на брутен дивидент в размер на 0.29 лв. на акция. Общата брутна сума, която ще бъде разпределена сред акционерите на дружеството за 2016 г., е в размер на 3 546 137.98 лева. Решението за размера на дивидента е взето на Общо събрание на акционерите, проведено на 14.07.2017 година.
Изплащането на средствата ще се извършва чрез клоновата мрежа на Централна кооперативна банка АД и системата на Централния депозитар. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар”АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в цялата страна.
Крайният срок за изплащане на дивидента е 14.10.2017г., като след изтичането му в рамките на 5 години всеки акционер може да получи дължимата сума от дружеството в брой или по банков път след отправено писмено искане.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
С настоящото  уведомявамe, че трудовият договор с Ясена Зашева Евгениева, заемаща длъжността Директор за връзки с инвеститорите на София Комерс-Заложни къщи АД е прекратен. На основание чл. 116г, ал. 1, изр. 3 от ЗППЦК, считано от 9.10.2017 г. ДВИ на Дружеството е Весела Георгиева Славова, с данни за контакт както следва:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Ралевица № 74, ет. 3, офис 3.3
E-mail: office@sofcom.bg
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-10-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № .50/10.10.2017 г., е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Елана Трейдинг АД заявление по чл. 23, ал. 1 от част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 24 ал. 1 от същите, регистрира ИП Елана Трейдинг АД като маркет мейкър за емисията акции издадени от Корадо-България АД, борсов код 4KX, ISIN код BG11LUSTAT13.
- Дата на допускане: 12.10.2017 г.
- Срок на договора между емитента и маркет-мейкъра: 1 (една) година.
Допълнителна информация:
- Пазарен сегмент, на който е допусната емисията: Основен пазар на Българска Фондова Борса BSE, Сегмент акции „Standard”;
- Максимален размер на отклонението в процент между цените на котировката „купува” и на котировката „продава” (спред): 5 %;
- Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е 2 500 лв.;
- Данни за борсовият посредник, който ще въвежда котировките от името и за сметка на маркет-мейкъра: Димитър Йорданов Георгиев (10711) - ETRBGELANA2
10-10-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 50/10.10.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 1247-E от 02.10.2017 г. относно вписване на последваща емисия от акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX);
- ISIN код на емисията: BG1100010104;
- Размер на емисията преди увеличението: 52 312 770 лв.;
- Размер на увеличението: 16 666 988 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 68 979 758 лв.;
- Брой акции след увеличението: 68 979 758;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 12.10.2017 г. (четвъртък).
10-10-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 50/10.10.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ-София АД, емисия облигации, както следва:
- Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B);
- ISIN код на емисията: BG2100010102;
- Дата на падеж: 30.11.2024 г.;
- Крайна дата за търговия: 25.11.2024 г.;
- Лихвен процент по емисията, считано от 01.12.2017 г.: 5.40% на годишна база;
- Погасяване на заема: чрез амортизация;
- Дати и суми на амортизационните плащания:
30.11.2017 г. – 5 000 000 евро;
30.11.2020 г. – 1 000 000 евро;
30.11.2021 г. – 1 000 000 евро;
30.11.2022 г. – 1 000 000 евро;
30.11.2023 г. – 1 000 000 евро;
30.11.2024 г. – 1 000 000 евро;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
30.05.2018 г.;
30.11.2018 г.;
30.05.2019 г.;
30.11.2019 г.;
30.05.2020 г.;
30.11.2020 г.;
30.05.2021 г.;
30.11.2021 г.;
30.05.2022 г.;
30.11.2022 г.;
30.05.2023 г.;
30.11.2023 г.;
30.05.2024 г.;
30.11.2024 г.;
* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното лихвено и главнично плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и главнично плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Дата на отразяване на промените в параметрите на емисията: 12.10.2017 г. (четвъртък)
10-10-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Астерион България АД-София (8AVA), ISIN код BG2100006092, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 14.10.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 350000.025;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 46.66667;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 13.10.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 11.10.2017 год.;
- След 14.10.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 5400000;
- Сделки на Борсата, сключени след 11.10.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 720 .
10-10-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE), ISIN код BG2100012132, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 18.10.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 300000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 13.10.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 11.10.2017 год.;
- След 18.10.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 900000;
- Сделки на Борсата, сключени след 11.10.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 300 .
10-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Астерион България АД-София, (8AVA), емисия с ISIN код – BG2100006092, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 14.10.2017 год.;
- Купон: 6.25 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 13.10.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 11.10.2017 год.;
10-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София, (9FBE), емисия с ISIN код – BG2100012132, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 18.10.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 13.10.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 11.10.2017 год.;
10-10-2017 - Друга информация

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
Информационен документ, съгласно чл.100б, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100010102, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B).
Документът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
Уведомление за неизвършено лихвено плащане по облигационна емисия с ISIN код BG2100005128 с падеж 05.10.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News