Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

26-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 27.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             12550.50      20          19.20      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      58253.85      20          32.90      23.75
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ХипоКредит АД:
Дружеството уведомява, че на 21.07.2017 г. закупи 770 (седемстотин и седемдесет) броя корпоративни облигации от емисия ISIN код BG2100018089 с Емитент ХипоКредит АД. Предстои подаване на заявление до Централен Депозитар за обезсилване на закупените облигации.
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
Агрия Груп Холдинг АД-Варна  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 34/26.07.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 19, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
- Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД;
- ISIN код на емисията: BG2100019160;
- Размер на емисията: 10 000 000 евро;
- Брой облигации: 10 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
- Валута на издаване: евро;
- Пазарна партида: един лот = 1 бр. облигации;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
- Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.
- Вид облигации: обикновени поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, свободно прехвърляеми;
- На емисията се присвоява борсов код: 6R1A;
- Дата на въвеждане за търговия: 02.08.2017 г. (сряда);
- Крайна дата за търговия: 16.12.2024 г.
- Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 100 % от номинала.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията е първа по ред издадена от емитента;
- Годишен лихвен процент: 5.00%;
- Дата на издаване: 22.12.2016 г.;
- Дата на падеж: 22.12.2024 г.;
- Лихвена конвенция: Act/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизиране;
- Начин на амортизация: Плащането на главницата е на десет вноски;
- Период на амортизационните плащания: 6 месечен с фиксирана дата на амортизационните плащания, както следва:
22.06.2020 г.; 22.12.2020 г.; 22.06.2021 г.; 22.12.2021 г.; 22.06.2022 г.; 22.12.2022 г.;
22.06.2023 г.; 22.12.2023 г.; 22.06.2024 г.; 22.12.2024 г.
- Срочност: 96 месеца считано от датата на сключване на емисията;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащанията, както следва:
22.6.2017 г.; 22.12.2017 г.; 22.6.2018 г.; 22.12.2018 г.; 22.6.2019 г.; 22.12.2019 г.;
22.6.2020 г.; 22.12.2020 г.; 22.6.2021 г.; 22.12.2021 г.; 22.6.2022 г.; 22.12.2022 г.;
22.6.2023 г.; 22.12.2023 г.; 22.6.2024 г.; 22.12.2024 г.
* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на лихвеното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.
- Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на Емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите.
- Довереник на облигационерите: ТБ Тексим Банк АД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Industry Development Holding JSC-Sofia;
- Седалище:гр. София, ул. Уилям Гладстон 54;
- ЕИК: 121227792;
- Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Уилям Гладстон 54;
- Тел : +359884274451;
- e-mail: st.avramova@abv.bg
- Web адрес: http://razvitie.ibox.bg/
- Представляващи: Гюляй Рахман;
- Лице за контакти: Станислава Аврамова;
- Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село представи тримесечен отчет за периода 01-04-2017 -- 30-06-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG210005128.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма Трейдинг АД информира за постигнати финансови резултати за м. юни и за първите шест месеца на 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Аркус АД-Лясковец (2AK1)
Аркус АД-Лясковец  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз груп ЕАД-София, (E8DA), емисия с ISIN код – BG2100001150, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 03.08.2017 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 31.07.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 27.07.2017 год.;
26-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Информация относно постигнати от дружествата от икономическата група на Монбат АД финансови резултати през м. юни 2017 г., както и обобщени данни за първите шест месеца на 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-ХОЛД АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 26.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             13938.30      20          22.60      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      65003.45      20          35.40      23.75
25-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Северкооп-Гъмза Холдинг АД уведомява за сделка на дъщерното си дружество Имоти-С АД с ЕИК 825256773.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-07-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDC)
В БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем към 31.03.2017 год. от Финанс Директ АД-София (0FDC), емисия с  ISIN BG2100005169.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-07-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
В БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем към 31.03.2017 год. от Финанс Директ АД-София (0FDB), емисия с  ISIN BG2100008148.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-07-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDA)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 год. по емисия облигации, издадени от Финанс Директ АД-София (0FDA), ISIN BG2100024129.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
Дружеството уведомява обществеността относно следното:
Началната дата на изплащане на дивидент за 2016 г. съгласно решение на ОСА на ЧЕЗ Разпределение България АД от 21.06.2017 г., се изменя на 31.07.2017 година. Всички останали параметри на условията и реда за изплащането на дивидента остават без промяна.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград, (83NA), емисия с ISIN код – BG2100002091, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 30.07.2017 год.;
- Купон: 7.2 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 28.07.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 26.07.2017 год.;
25-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление относно овластително решение на СД на Алтерко АД по реда на чл. 116б, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК във връзка с искане на Тера Комюникейшънс АД за поемане на поръчителско задължение в полза на Алтерко АД по Договор за кредит с Райфайзенбанк (България) ЕАД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 25.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             15876.35      20          25.25      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      71371.70      20          38.50      23.75
24-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Поради липса на кворум, свиканото за 24.07.2017 г. извънредно ОСА на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 07.08.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 20.07.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Допълнение към уведомление за продажба на акции от Атанас Киряков от 08.03.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
На проведено извънредно ОСА от 24.07.2017 г. на Синергон Холдинг АД-София (6S7) са взети следните решения:
- Освобождава Пламен Мирчев Богоев като член на Надзорния съвет и избира Румен Валери Панайотов за член на Надзорния съвет. Общото събрание определя мандата, гаранцията за управление и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL)
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-07-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD), ISIN код BG2100021125, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 01.08.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 350000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 27.07.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 25.07.2017 год.;
- След 01.08.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 350000;
- Сделки на Борсата, сключени след 25.07.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 100 .
24-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBD)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София, (9FBD), емисия с ISIN код – BG2100021125, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 01.08.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 27.07.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 25.07.2017 год.;
21-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18481.30      20          27.15      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      80713.45      20          41.70      23.75
21-07-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B), с ISIN код BG2100010102, Ви информираме, че считано от 24.07.2017г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
21-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 19-07-2017 г.10:00 часа
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД придоби 75% от успешния стартъп за разработване и маркетиране на хранителни добавки „Аромания“.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE)
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I), както следва:
Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8I) свиква ОСА на 04.09.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Уилям Гладстон 11, ет. 3, ап. 8, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за прекратяване на Ризърв Кепитал АДСИЦ и откриване на производство по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.
- Определяне на срок за извършване на ликвидацията на Ризърв Кепитал АДСИЦ. Проект за решение: Определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.
- Назначаване на ликвидатор на Ризърв Кепитал АДСИЦ. Проект за решение: Назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова за ликвидатор на дружеството.
- Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.
- С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването, съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.09.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.08.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.08.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
21-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД приключва ремонта на ул. Кракра, който започна на 01.06.2017 г., i е първия етап от реконструкцията на бул. Дондуков.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18696.05      20          27.20      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      91427.30      20          39.95      23.75
20-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На проведено извънредно ОСА от 20.07.2017 г. на Лавена АД-Шумен (4L4) са взети следните решения:
- Удължава мандата на досегашния Съвет на директорите за срок от 3 години;
- Не приема решение за създаване на възможност за провеждане на Общо събрание на акционерите на място, различно от седалището на дружеството, и съответна промяна в Устава на дружеството;
- Приема решение за учредяване на правомощия за Съвета на директорите по чл. 14, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно в 5-годишен срок от вземането на това решение за промяна в Устава, Съветът на директорите да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 20 000 000 лв., включително и при условията на Чл. 193, 195 и 197 от Търговския закон.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна, (9IPA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Източна газова компания ЕАД-Варна, борсов код 9IPA, ISIN код BG2100017065, от 15.54 ч. до края на търговската сесия на 20.07.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено и амортизационно плащане с падеж 26.06.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
20-07-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Източна газова компания ЕАД-Варна  за извършени амортизационно и лихвено плащане, дължими към 26.06.2017 г., по емисия облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA) с ISIN код BG 2100017065. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 21.07.2017 г. се възстановява начисляването на лихва на Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
20-07-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Уведомление за извършени главнично и лихвено плащане по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, дължими към 26.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT), както следва:
Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) свиква ОСА на 25.08.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция с Дружеството на: гр. София – 1000, ул. Г. С. Раковски 132, вх. А, ет. 1, ап. 3;
- Промени в устава на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.09.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.08.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.08.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата