Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 454 465 BGN
Сегмент акции Premium 87 139 BGN
Сегмент акции Standard 163 885 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 24 419 BGN
Сегмент за облигации 98 576 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 44 190 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 36 256 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 749 194 180 BGN
Сегмент акции Premium 2 522 436 603 BGN
Сегмент акции Standard 6 522 492 376 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 704 265 202 BGN