Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 23 654 BGN
Сегмент акции Premium 4 851 BGN
Сегмент акции Standard 13 660 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 4 552 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 0 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 591 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 722 805 057 BGN
Сегмент акции Premium 2 048 277 256 BGN
Сегмент акции Standard 5 280 941 101 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 393 586 700 BGN