Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 768 092 BGN
Сегмент акции Premium 86 997 BGN
Сегмент акции Standard 1 163 886 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 507 388 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 2 631 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 7 190 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 3 548 863 BGN
 22 336 227 006 BGN
Сегмент акции Premium 2 313 462 496 BGN
Сегмент акции Standard 19 327 904 645 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 694 859 866 BGN