Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 239 694 BGN
Сегмент акции Premium 105 685 BGN
Сегмент акции Standard 91 654 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 2 448 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 39 907 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 885 267 775 BGN
Сегмент акции Premium 2 153 713 328 BGN
Сегмент акции Standard 5 338 047 034 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 393 507 412 BGN