Такси за допускане до търговия и за поддържане на регистрацията

Такси за допускане до търговия и за поддържане на регистрацията

Подробно описание на таксите за допускане до търговия на емисии финансови инструменти и за поддържане на регистрацията им е налична в Тарифата за таксите на Българска Фондова Борса-София АД. Посочените по-долу такси не включват ДДС.

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
Такси за допускане до търговия
Такси за поддържане на регистрация
Такси за преместване на емисии между различните пазари

ТАКСИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Пазар/Пазарен сегмент Фиксирана сума

% от средномесечната пазарна стойност на емисията за последната календарна година

Минимална сума Максимална сума
ОСНОВЕН ПАЗАР BSE      
Сегмент акции "Premium"        
  Допускане до търговия 500 лв. - - -
  Регистрация на увеличение на размера на емисия, допусната до търговия на Сегмент акции "Premium" 500 лв. - - -
Сегмент акции "Standard"        
  Допускане до търговия 500 лв. - - -
  Регистрация на увеличение на размера на емисия, допусната до търговия на Сегмент акции "Standard" 500 лв. - - -
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел        
  Допускане до търговия 500 лв. - - -
  Регистрация на увеличение размера на емисия, допусната до търговия 500 лв. - - -
Сегмент за ДЦК        
  Допускане до търговия 200 лв.      
Сегмент за облигации      
  Допускане до търговия 500 лв. - - -
Сегмент за компенсаторни инструменти      
  Допускане до търговия не се дължи - - -
Сегмент за борсово търгувани продукти      
  Допускане до търговия 500 лв. - - -
Сегмент за права      
  За допускане до търговия на емисия права върху записани акции на Основния пазар BSE 100 лв. - - -
  За допускане до търговия на емисия права от увеличението на капитала на публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел на Основния пазар BSE не се дължи      

 

ТАКСИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Пазар/Пазарен сегмент Фиксирана сума

% от средната аритметична на пазарната стойност на емисията към последния ден от всеки месец през предходната календарна година

Минимална сума Максимална сума
ОСНОВЕН ПАЗАР BSE      
Сегмент акции "Premium" - 0,01% 1 000 лв. 3 000 лв.
Сегмент акции "Standard" - 0,01% 1 000 лв. 3 000 лв.
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел - 0,01% 1 000 лв. 3 000 лв.
Сегмент за ДЦК 120 лв. - - -
Сегмент за облигации 1 000 лв. - - -
Сегмент за компенсаторни инструменти не се дължи - - -
Сегмент за борсово търгувани продукти 1 000 лв. - - -
Сегмент за права      
  За поддържане на регистрацията на емисия права върху записани акции на Основния пазар BSE 100 лв. - - -
  За поддържане на регистрацията на емисия права от увеличението на капитала на публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел на Основния пазар BSE не се дължи - - -

ТАКСИ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕМИСИИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ПАЗАРИ

При преместване на емисии за търговия на сегментите на Алтернативния пазар BaSE не се дължи такса.

При преместване на емисия между пазарите или пазарните сегменти не се дължи такса.


ОТСТЪПКИ ОТ ГОДИШНИТЕ ТАКСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИСИИТЕ

Емитентите, чиито емисии са допуснати до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент акции "Premium", Сегмент акции "Standard" или Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, както и на Алтернативния пазар BaSE, ползват следните отстъпки от годишните такси за поддържане на регистрацията:
1. 50 (петдесет) на сто от горницата над минималната такса в случаите, когато свободно търгуваният обем на емисията за последната календарна година е минимум 35 (тридесет и пет) на сто от цялата емисия; и
2. 50 (петдесет) на сто от горницата над минималната такса в случаите, когато емитентът има сключен договор с маркет-мейкър за обезпечаване на минимална ликвидност, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1, респективно на чл. 31, ал. 1 от Част IV от Правилника

В случаите, когато договорът с маркет-мейкъра бъде прекратен или Съветът прекрати регистрацията на маркет-мейкъра по реда на чл. 22 от Част II от Правилника в рамките на календарната година, за която се отнася таксата за поддържане на регистрация, и в срок от 10 (десет) работни дни не бъде сключен нов договор с маркет-мейкър, емитентът е длъжен да възстанови отстъпката по ал. 1, т. 2 в рамките на 5 (пет) работни дни.


ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ

 
Първата такса за поддържане на регистрацията на емисия финансови инструменти се изчислява пропорционално на съответната такса по тази глава, в зависимост от остатъчния брой месеци до края на годината, като всеки започнал месец от датата на сключване на договора се брои за цял.  
Таксите по настоящата глава се заплащат от емитента, упълномощен от него инвестиционен посредник, управляващото дружество, респективно от лицето, поискало без съгласието на емитента допускането на инструментите до търговия, както следва:
1. за допускане до търговия - при подаване на заявлението за допускане до търговия;
2. за поддържане на регистрацията - в срок до 31 януари на текущата календарна година или в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на договора за регистрация.
 
Таксите за поддържане на регистрацията на емисиите финансови инструменти, за които датата на прекратяване на регистрацията през годината е предварително известна, се изчисляват в зависимост от броя месеци, през които емисията е регистрирана, като всеки започнал месец се брои за цял.
 
При окончателно прекратяване на регистрацията на емисия финансови инструменти през година, за която е заплатена пълната такса за поддържане, Борсата възстановява на емитента съответната част от нея, в зависимост от оставащия брой пълни месеци до края на годината.
Максималната годишна такса за поддържане на регистрацията, дължима от един емитент, е 10 000 (десет хиляди) лв., независимо от броя на издадените от него емисии.
При първоначално допускане на емисия акции, таксата се определя въз основа счетоводната стойност на една акция.