Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 116 917 BGN
Сегмент акции Premium 19 832 BGN
Сегмент акции Standard 92 065 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 2 318 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 2 702 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 528 743 093 BGN
Сегмент акции Premium 2 478 342 207 BGN
Сегмент акции Standard 6 353 096 731 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 697 304 155 BGN