НОВОВЪЗНИКНАЛИ ДРУЖЕСТВА С ИДЕИ, ДРУЖЕСТВА С ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ, ДРУЖЕСТВА С ДЪЛГА ИСТОРИЯ НА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Видове дружества

 

НОВОВЪЗНИКНАЛИ ДРУЖЕСТВА С ИДЕИ

Нововъзникналите дружества с идеи са дружества в началния стадий на своето развитие, които предлагат на пазара нови, революционни идеи, които са достатъчно привлекателни, за да ангажират вниманието на инвеститорите.

Обикновено това са дружества, които работят в сферата на биотехнологиите, информационните технологии, комуникациите или др. подобна сфера, която е с по-високи рискови характеристики и потенциал за бърз растеж.

За този тип компании пазарът следи:
  • Дружеството да разполага с потенциал за бърз и значителен растеж
  • Дружеството да разполага с нова идея или технология, която да му осигури лидерска позиция в сферата, в която работи.
  • Дружеството да се управлява от мениджърски екип с висок професионализъм и доказани качества.
 
 
 

ДРУЖЕСТВА С ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

Както нововъзникналите дружества с идеи, така и този вид дружества също имат голям потенциал за силен растеж, но за разлика първите, вече не са в своя начален стадий на развитие, а са натрупали оперативна история и са достигнали до определени равнища на приходи и рентабилност.

По отношение на тези дружества, за пазара от особена важност е:
  • Годишният размер на приходите да е в границите на средния за съответния отрасъл;
  • През последните няколко години да са реализирали положителен финансов резултат;
  • Дружеството да има отчита темп на нарастване на приходите за последните няколко години, както и индикации, че има потенциал да поддържа подобен растеж през следващите няколко години;
  • За инвеститорите е от особена важност да знаят, че дружеството разполага с екип от квалифицирани професионалисти, доказали качествата си на експертно ниво, т.е. не разчита на професионализма и възможностите само на един единствен човек (мажоритарния собственик например), а разполага с екип от квалифицирани професионалисти доказали качествата си на експертно ниво.
 

ДРУЖЕСТВА С ДЪЛГА ИСТОРИЯ НА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

 

Това са средни и големи по размер дружества, които имат дълга история на добри резултати  стабилни продажби и печалби. Не е задължително това да са широко-известни дружества, но следва да могат да предложат на инвеститорите добри перспективи в средносрочен и дългосрочен план.
Обикновено това са дружества със сравнително голям пазарен дял на предлаганите продукти, поддържат стабилен растеж на приходите от продажби и рентабилността им е над средната за съответната сфера (индустрия).

Подобни дружества, могат да вземат решение да станат публични по няколко причини, като:
  • допълнително набиране на средства с цел разширяване на дейността,
  • предоставяне на възможност за търговия с акциите на компанията на регулиран пазар на акцинерите й, и др.


Назад
Напред