Сформиране на отбора - Избор на инвестиционен посредник, Избор на правен консултант, Избор на PR компания

Сформиране на отбора

 

Избор на инвестиционен посредник

Както вече бе казано и по-горе, използването на инвестиционен посредник, който да обслужва публичното предлагане, не е задължително. Въпреки това, следва да се има предвид, че това са професионалистите, които ежедневно са на пазара, познават в детайли неговите особености, запознати са с правната рамка и знаят тънкостите на занаята, които мениджмънтът и/или мажоритарните собственици е по-вероятно да не знаят. Другият съществен момент е, че те познават основните участници на пазара. Последното е от изключителна важност при представянето на емисията и при привличането на инвеститори за участие в публичното предлагане.

Инвестиционният посредник е главният координатор на дейността по подготовката на проспекта и останалата документация за регистрация на емисията и обикновено представлява дружеството пред съответните институции, свързани с капиталовия пазар.

Изборът на инвестиционен посредник е едно от най-важните стъпки в процеса на публичното предлагане.
Няма точни критерии, по които да бъде разпознат ПРАВИЛНИЯТ инвестиционен посредник, който е най-подходящ за съответното публично предлагане.

 
 
 
Ключовият момент в това отношение е да се намери онзи инвестиционен посредник, който ще повярва в дружеството, ще приеме предизвикателството и ще отдели 100% от вниманието и способностите си, за да гарантира успеха на публичното му предлагане.
УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПРИ ПУБЛИЧНИ ПРЕДЛАГАНИЯ
 • Консултации по капиталовата и корпоративната структура (на дружеството и/или икономическата група) преди осъществяване на публично предлагане
 • Консултации за особеностите на публичното предлагане и избора на най-подходящия начин за "дебютиране" на дружеството на Борсата;
 • Консултации по отношение избора на време за осъществяване на публичното предлагане;
 • Консултации за размера на емисията, избора на метод(и) и изчисляването на емисионната стойност на предлаганите ценни книжа;
 • Консултации при изработването на стратегия за разпределение на новоемитираните акции между различните видове инвеститори;
 • Изработване на проспект за публично предлагане на ценни книжа;
 • Съдействие при работата с различните институции на капиталовия пазар;
 • Подготовка на материалите и печат на проспектите за публично предлагане;
 • Организиране и координиране на роуд-шоуто при представянето на дружеството;
 • Организиране на процеса на записване на предлаганите ценни книжа / поемане на емисията;
 • Оказване на допълнителни услуги след осъществяването на публичното предлагане (напр. маркет-мейкър).
 

Големите инвестиционни посредници, може би, разполагат с най-голямата клонова мрежа и са стабилни финансово, но това не означава непременно, че те ще успеят да реализират публичното предлагане по най-добрия за дружеството начин. Обикновено големите инвестиционни посредници работят с множество емитенти и разпределяйки вниманието, капацитета и усилията си върху тях, не винаги успяват да създадат онази печеливша атмосфера на сътрудничество, която е необходима за успешното осъществяване на конкретното публично предлагане.

Един от основните моменти във взаимоотношенията с инвестиционния посредник е изготвянето на проспекта за публично предлагане визитната картичка на дружеството пред инвеститорите. От особено значение е сформирането на екип, който да работи редом със специалистите на дружеството, за да улови по най-добър начин спецификите и потенциала му, за да може да го представи успешно на пазара.

Другият основен момент е свързан с разходите по публичното предлагане. Мениджмънтът, съответно мажоритарните собственици, трябва да намерят баланса между използването на името на голям и известен посредник, който ще поиска значителна сума за това, че е се е съгласил името му да се асоциира с публичното предлагане, и по-малко известният посредник, който обаче значително ще облекчи дружеството откъм разходи в това отношение.

От съществено значение е да се избере инвестиционен посредник, който познава дружеството и по най-добър начин ще представи спецификите и потенциала му пред инвеститорите и пазара. От особена важност е инвестиционният посредник да е с опит в областта на публичното предлагане и по възможност в публичното предлагане на дружества от съответния бранш.

В едно публично предлагане има много моменти, които подлежат на договаряне по отношение разпределянето на задължения между дружеството, посредника и всички останали участници. Изборът на инвестиционен посредник, който може да предложи на дружеството широк диапазон от услуги на приемлива цена, значително би улеснил дружеството за успешното му листване на борсата. Много важно е също така мажоритарните собственици да изберат посредник, на когото имат доверие. Посредниците са професионалистите на пазара и по редица въпроси тяхното мнение и съвет ще бъдат от голяма полза.

Важно е мажоритарните собственици да могат да се доверят на мнението на инвестиционния посредник и да работят с него в спокойна атмосфера през целия период на публичното предлагане. В зависимост от избраната стратегия при публичното предлагане, на дружеството може да е необходим посредник със силни позиции в точно определен географски район, към който мажоритарните собственици са насочили вниманието си в търсене на инвеститорски интерес.

Позициите на инвестиционния посредник пред големи институционални инвеститори също е от особена важност, защото участието на този вид инвеститори при изкупуването на емисията е до голяма степен решаващо.

Не трябва да се забравя, че изборът на инвестиционен посредник е много силно послание към инвеститорите. Избирайки си конкретен посредник, дружеството печели от неговия имидж и положение, но и понася и всички негови негативи.


Избор на правен консултант

Другата важна фигура при публичното предлагане е правният консултант. Дали това ще бъде конкретно физическо лице, консултантска фирма или ще се използва юридическия отдел на инвестиционния посредник важното е да бъде избран консултант с детайлни познания в законодателството, регулиращо дейността на публичните дружества.

Публичното предлагане е свързано със спазването на множество законови изисквания, както по отношение на фирмената структура и документация (независими директори, устав и т.н), така и по отношение на самото публично предлагане (проспект, съобщение за публично предлагане и т.н.)

Важно е мажоритарните собственици на дружеството да успеят да създадат с избрания от тях правен консултант взаимоотношения на доверие и ефективност на работата. Сроковете са от съществено значение при едно публично предлагане и от тази гледна точка е недопустимо пропускането им или ненужното им удължаване поради причини, свързани с работата на правния консултант.


Избор на PR компания

 

Критерии за избор на инвестиционен посредник (ИП)

Опит в организирането на публични предлагания
" Колко публични предлагания е организирал и на компании от какви браншове;
" Има ли опит в организирането на емисия ценни книжа,от вида който дружеството ще предлага;
" Какво е представянето на Борсата на компаниите, чиито публични предлагания ИП е организирало.

Солидна репутация
" Доколко ИП има добра репутация на пазара и сред инвеститорите;
" Дали има наложени административни наказания от регулатора.

Добър екип от анализатори
" Избраният ИП е добре да разполага с екип от професионални анализатори в областта на корпоративните финанси с опит и поглед върху съответната индустрия и бранш.

Възможности за пласиране
" Дали ИП има широка клонова мрежа в страната и в чужбина;
" Дали има разнообразна клиентска база (от различни по вид инвеститори индивидуални, институционални и др.).

Видове услуги
" До колко ИП има опит и възможност да предостави широк набор от различни видове услуги свързани с публичното предлагане

Цена
" До колко цената, която ИП изисква за пакета услуги удовлетворява и е по възможностите на дружеството

Други
" Дали предишните клиенти, с които ИП е работило са доволни нивото на професионализъм;
" В случай, че работите с повече от един ИП доколко двата посредника работят добре заедно и др.
Изборът на PR агенция е свързан с маркетинговата стратегия и по-конкретно с изграждането на позитивен публичен имидж на съответната компания/емисия. Тук основните въпроси са свързани с:
 • Избор на медии
 • Избор на рекламни средства брошури, реклами по интернет-сайтове, директни контакти и др.
 • Избор на рекламни послания и др.

За дружеството и за публичното предлагане е добре да започне да се говори в публичното пространство няколко месеца предварително. В това отношение емитентът следва да реши дали да възложи изготвянето на цялостна стратегия, както и нейното реализиране на професионална компания или да предприеме действия, използвайки собствените си средства и възможности.

Като цяло е добре комуникационната стратегия на дружеството да бъде насочена към разкриване на информация в медиите, прозрачност и откритост по отношение на работата и управлението. Последното ще даде възможност на инвеститорите да видят потенциала на дружеството като публично.

При избора на PR компания е добре емитента да търси утвърдени имена, които могат да осигурят разпространение и покритие на широко диверсифицирана инвеститорска база, която в последствие да осигури успех на публичното предлагане.Назад
Напред