ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СТАТУТ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕДНО ДРУЖЕСТВО

Публични дружества

 

ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СТАТУТ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕДНО ДРУЖЕСТВО. ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА АКЦИИТЕ НА КОМПАНИЯТА НА БОРСАТА Е ПРОЦЕС, КОЙТО АНГАЖИРА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА МЕНИДЖМЪНТА И НЕРЯДКО Е СВЪРЗАН С ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БИЗНЕСА НА ДРУЖЕСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА.
МНОЖЕСТВОТО ПРЕДИМСТВА, КОИТО ОСИГУРЯВА ПУБЛИЧНИЯ СТАТУТ, СЛЕДВА ДА СЕ ОЦЕНЯВАТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ, КОИТО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА БОРСАТА ВМЕНЯВА НА МЕНИДЖМЪНТА И МАЖОРИТАРНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ.

 
 
 

Основната характеристика на публичните дружества е, че техните акции се търгуват на регулиран пазар (борсата).

Веднъж допуснати до търговия, те се превръщат в алтернатива за влагане на свободните средства на инвеститорите.
Обстоятелството, че акциите на дадено дружество се търгуват на борсата, не означава, че по всяко време обект на търговия е целият му капитал. Търговията с акциите на тези компании е в рамките на наличните свободни обеми от акции на пазара, т. е. търгуват се само ценните книжа, които инвеститорите желаят да продадат.
Обикновено основният пакет от акции, собственост на един или няколко акционери, не се търгува активно от собствениците му, а се използва за поддържане на мажоритарния им дял, чрез който контролират дейността на дружеството. Този основен пакет рядко е обект на търговия на борсата, макар да съществува потенциална възможност да бъде предложен от мажоритарните акционери за продажба на пазарна цена (например в случаите, когато мажоритарният собственик реши да излезе от бизнеса).
В масовия случай, обект на търговия са по-малки пакети от акции, обикновено притежавани от миноритарните акционери. Именно този обем от акции (free-float) е в основата на борсовата търговия на публичните дружества. В случай, че той е малък или няма такъв (например, в случай, че целият капитал на дружеството е концентриран в един собственик, който не желае да продава своите акции) това сериозно ограничава или прави невъзможна борсовата търговия. Това е и причината, при придобиване на публичен статут част от капитала на дружествата се разпределят между множество миноритарни акционери, които впоследствие създават пазара на акциите на дружеството. Наличието на достатъчен по обем free-float е основната предпоставка за активна търговия с акциите на дружеството и реализирането на ползите от публичността.   Free-float-ът пред- ставлява общият обем на пакетите от акции, притежавани от инвеститорите, които са с размер по-малък от 5% от капитала. Този свободен обем от акции е в основата на борсовата търговия на публичните дружества.

Публичните дружества капитализират интереса на собствениците си по няколко основни начина:

  • възможността за набиране на допълнително финансиране от капиталовия пазар,
  • положителния ефект на публичността върху взаимоотношенията с бизнес-партньорите на дружеството;
  • наличието на пазарна цена на акциите им, зависеща от резултатите и развитието на бизнеса.
 
Характерно за публичните дружества е, че те са открити по отношение на своята дейност, резултати и перспективи. В тях може да се инвестира лесно при условията на общоприети правила, а стойността им е лесно изчислима към всеки един момент, поради наличието на пазарна цена. Именно прозрачността на работа на публичните дружества е предпоставка за основното предимство, което те имат спрямо останалите - възможност за набиране на допълнително финансиране чрез капиталовия пазар.
 
Откритостта на публичните дружества е фактор за повишаване популярността както на компанията, така и на произвежданите от нея стоки услуги. В същото време публичността способства и за привличане на интереса на по-голям брой бизнес-партньори и за подобряване на взаимоотношенията със съществуващите такива.
 
Основните фактори, които оказват влияние върху цената на борсово търгуваните акции, са: стабилното нарастване на приходите и печалбите, разширяването на продуктовата структура и пазарното присъствие на дружеството, активната развойна дейност и т.н. Колкото по-добри са резултатите на дружествата и позитивни очакванията на инвеститорите, толкова по-голям е потенциалът за нарастване на пазарната цена на акциите им, а оттам и на размера на богатството на акционерите на дружеството.


Назад
Напред