Проспектът представлява информационен документ, на база на който инвеститорите ще вземат своето решение относно участието си или не в публичното предлагане.

Проспект за публично предлагане

 

Проспектът представлява информационен документ, на база на който инвеститорите ще вземат своето решение относно участието си или не в публичното предлагане.
От тази гледна точка, може да се каже, че проспектът е най-важният документ при излизането на едно дружество на капиталовия пазар.
 

След като дружеството е сформирало екипа, с който ще работи и е преминало периода на предварителната подготовка по изготвяне на бизнес-плана и уточняване на особеностите на публичното предлагане и цялостната стратегия по осъществяването му, се пристъпва към изготвянето на проспекта за публично предлагане.

В Закона за публично предлагане на ценни книжа и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му е регламентирано минималното изискуемо съдържание на проспектите за публично предлагане. Проспектът за публично предлагане следва да бъде потвърден от Комисията за финансов надзор, за да може да се пристъпи към самото публично предлагане.
 
 
 

Най-общо, съдържанието на този документ включва информация относно:

  • историята, състоянието и перспективите на дружеството, неговите органи на управление и специфика на дейността, организационна структура и особености;
  • oсобеностите на публичното предлагане и предлаганите ценни книжа.
Законовата рамка в България предвижда някои случаи, при които е допустимо извършването на публично предлагане без изготвянето на проспект, но в общия случай Проспектът е основният ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН документ, без който не може да се осъществи публично предлагане на ценни книжа.

Конкретните изисквания по отношение на информацията в проспекта зависят от вида на дружеството и вида на емитираните ценни книжа. Най-общо съдържанието включва основните точки на бизнес-плана. Като цяло е работа на инвестиционния посредник и евентуално на правния консултант да запознаят мениджмънта и мажоритарните собственици със законовите изисквания по изготвянето на проспекта.Назад
Напред