Изготвянето на бизнес-план е една от ключовите стъпки в процеса на придобиване на публичен статут от едно дружество.

Предварителна подготовка

 

Изготвяне на бизнес-план

Изготвянето на бизнес-план е една от ключовите стъпки в процеса на придобиване на публичен статут от едно дружество. Обикновено дружествата, нямайки възможност и ресурси, не отделят време за съставянето на такъв, а разчитат изцяло на инвестиционния посредник, който са наели да разработи проспекта за публично предлагане. Макар и да не е задължителен елемент от процеса на публично предлагане, бизнес-планът може да се сравни с генерална репетиция за мениджмънта за дефиниране на силните страни и конкурентните предимства на дружеството и убеждаване на бъдещите инвеститори в потенциала му.

В следващия етап от процеса на публично предлагане бизнес-планът ще се превърне в гръбнака на проспекта за публично предлагане.

 
 
 
Детайлният и обхватен бизнес-план ще съкрати времето за изготвяне на необходимите документи, които трябва да се представят пред Комисията за финансов надзор, както и разходите по публичното представяне в сравнение със случая, в който на инвестиционния посредник, обслужващ публичното предлагане, се възложи сам да направи всички проучвания и анализи, необходими за изготвянето на проспекта.

Никой не познава бизнеса по-добре от неговите собственици и мениджъри. Докато работят по бизнес-плана мениджмънтът и/или мажоритарните акционери сами ще започнат да забелязват основните предимства и онези характеристики на дружеството, на които да се наблегне по-късно при публичното предлагане.

Освен това бизнес-планът би помогнал на мениджмънта и собствениците да дефинират ясни и лесни за комуникиране с инвеститорите цели в средносрочен и дългосрочен план и ще спомогне за последващата оценка на стойността на акциите на дружеството, което е от съществена важност, защото това е оценката, по която те ще бъдат представени по време на първичното публично предлагане.

Детайлно описание на това какво трябва да съдържа добрият бизнес-план можете да намерите в тук.


Анализ на бизнес-плана и концентриране върху слабите страни на дружеството

След като са идентифицирани основните ключови структури в бизнес и организационната схема на дружеството, дефинирани са основните печеливши продуктови линии, маркетингови канали и бъдещи планове, е необходимо мениджмънтът и/или мажоритарните собственици да се съсредоточат върху слабите и евентуалните проблемни места в цялостната организация на бизнеса.

Препоръчително е, в случай, че в процеса на изработване на бизнес-плана бъдат открити слабости в организацията на бизнеса, да се предприемат стъпки за отстраняването им преди стартирането на процеса на публичното предлагане. Важно е да се има предвид, че веднъж щом дружеството придобие публичен статут, процедурата по промяна в структурата на организацията ще се затрудни и мениджмънтът, съответно мажоритарните собственици, няма да разполагат с пълната свобода, с която са действали като непублично дружество.

Преди публичното предлагане е добре да се анализират основните договори с доставчици и при необходимост да се ревизират.

В случай, че са необходими съществени промени в системата на управление с оглед бъдещото търгуване на регулиран пазар и спазването на изискванията на някой пазарен сегмент (ако има такива) или други законови изисквания, е препоръчително да бъдат направени на този етап. Вземането на подобни ключови решения, свързани с одобрение от акционерите, е много по-лесно на този етап, докато акционерната структура е концентрирана, в сравнение с момента, когато Дружеството ще бъде публично и акционерите могат да бъдат хиляди.

Концентрирането върху основните и ПЕЧЕЛИВШИ продуктови линии на дружеството ще улесни значително създаването на публичен статут и добър имидж на компанията сред инвеститорите. Последните няма да оценят високо, ако при представянето на дружеството, то продължава да има и нерентабилни производства, и продукти с намаляващ пазар, които нямат отношение и не подпомагат по някакъв начин основната дейност и продукти.

На този етап е добре дружеството да обърне внимание и на финансовите отчети на дъщерните дружества (ако има такива). От особена важност са консолидираните отчети на дружеството, които дават реална представа за целия му потенциал и възможности като икономическа група. За проспекта за публично предлагане ще са необходими поне три годишни одитирани консолидирани финансови отчета, но представянето на повече, за по-голям исторически период (до 5 години), ще бъде в плюс, когато дружеството и икономическата му група се представя пред инвеститорите (особено ако може да докаже стабилни темпове на нарастване на приходите и рентабилността).

Този предварителен етап е подходящ и за предприемане на стъпки за допълнително мотивиране на екипа от специалисти на дружеството чрез превръщането им в акционери в дружеството. Собствеността е много силен движещ мотив за лоялност. Навременното им обвързване с дългосрочните цели на дружеството е ключов момент в осигуряването на дългосрочен успех. Това може да стане чрез раздаването на акции, чрез увеличаване на възнаграждението им или по други подходящи начини.

И на последно място, но не и по важност, следва да се направи анализ на задълженията на дружеството. Капиталовата структура е един от основните критерии за оценка на рисковите характеристики на дружеството. Преструктурирането на дългосрочните задължения е много по-лесно да се направи на този етап, отколкото когато дружеството вече е публично. Следва да се има предвид, обаче, че много често публичното предлагане е инструмента, с който някои дружества осъществяват това преструктуриране.


Създаване на публичен имидж

В подготвителния период преди публичното предлагане е добре, като част от комуникационната стратегия на дружеството, да се предприемат стъпки в посока увеличаване прозрачността на работа и присъствието в медийното пространство. Доброто отношение с медиите и регулярното представяне на информация за дружеството е от ключово значение за създаването на публичен имидж на компанията.

В периода преди самото публично предлагане е от съществено значение да се положат усилия по отношение подобряването на корпоративното управление на дружеството. В тази връзка е добре да се приеме политика за прилагане на общоприетите принципи на доброто корпоративно управление, заложени в Националния кодекс за корпоративното управление. Предприемането на стъпки в тази посока могат да послужат като сигнал за потенциалните инвеститори за намеренията на дружеството и неговото бъдещо развитие и да окажат положително влияние върху бъдещата му оценка.

Постигането на медийна популярност до голяма степен ще улесни бъдещото публично предлагане и ще спомогне за неговия успех.Назад
Напред