Отношения с инвеститорите, регулаторния орган, борсата, централния депозитар и медиите

Отношения с инвеститорите, регулаторния орган, борсата, централния депозитар и медиите

 

След като дружеството вече се търгува на Борсата, то може да започне да се възползва и от предимствата на публичния си статут. За целта, обаче, е необходимо то да разработи добра програма и подходяща структура за поддържане на връзки и диалог с останалите участници на капиталовия пазар и в частност инвеститорите, регулаторния орган, борсата, централния депозитар и медиите. За целта законът е предвидил фигурата на директора за връзки с инвеститорите, който следва да осигурява връзката между инвеститорите и мениджмънта на компанията. Директорът за връзки с инвеститорите има и редица други задължения, свързани със своевременното предоставянето на време на информация на борсата, регулатора и депозитаря.

В тази връзка е препоръчително на позицията директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) да бъде избрано лице с подходящото образование и опит. В полза на дружеството би било, ако неговият ДВИ е член на някоя от асоциациите на директорите за връзки с инвеститорите в страната, от които може да получи допълнителна информация относно прилаганите най-добри практики и принципи на поведение.

 
 
 
Директорът за връзки с инвеститорите:
 1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
 2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
 3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
 4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.
 5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредставяне на поиската информация.
Чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК
  Ако до този момент дружеството по една или друга причина е пренебрегвало интернет страницата си, следва да положи усилия последната да съдържа най-малкото:
 • Данни за дружеството;
 • Данни за акционерната структура;
 • Устройствените актове на дружеството;
 • Данни за управителните органи;
 • Счетоводни отчети поне за последните 3 години;
 • Материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството;
 • Информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните три години;
 • Информация за одиторите;
 • Информация за предстоящите събития;
 • Важна информация, свързана с дейността на дружеството.

Допълнителна информация за най-добрите практики по отношение на разкриването на информация.

Наличието на актуална и информативна интернет страница на дружеството е ключов момент при отношенията на дружеството с инвеститорите, акционерите, финансовите анализатори, медиите и обществото като цяло. От особено значение е дружеството да поддържа пълен архив на финансовите отчети по възможност във формат, подходящ за допълнителна обработка.

Задължение на всички публични дружества е да оповестяват информация на обществеността посредством информационна агенция или друга медия, която може да осигури нейното възможно най-широко и едновременно разпространение. Подходящо е за дружествата, които искат да придобият публичен статут, да предприемат действия по създаване и поддържане на контакт със съществуващите на пазара подобни агенции и медии още в процеса на подготовка на публичното предлагане, разкривайки информация пред публиката.

Различните агенции и медии предлагат различен набор от услуги по публикуването на информация, както и покриват различна аудитория, които особености дружествата следва да вземат предвид при избора на медийно-информационен партньор, чрез който да оповестяват регламентираната и другата информация на обществеността.

Българска Фондова Борса - София АД е разработила и предлага на публичните дружества и емитентите информационен продукт X3 News, който е специализирана медия, чрез която публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа могат да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация. Повече информация за X3 News можете да намерите тук.Назад