Маркет-мейкър

Маркет-мейкър

 

Регистрацията на емисията за търговия на Борсата поставя началото на живота на дружеството като публично дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар. От този момент нататък инвеститорите, придобили акции по време на публичното предлагане, могат да ги търгуват при условията на съответния пазар и пазарен сегмент.

Общоприето мнение за това дали дадено публично предлагане е било успешно и оценката на акциите (емисионната стойност) е била правилна е, ако в рамките на няколко месеца пазарната цена на акциите се увеличи в рамките на 5 до 10%. Още повече, че общоприета техника за привличане на инвеститорския интерес при първичното публично предлагане е акциите да се предлагат под реалната им стойност именно с идеята впоследствие, при регистрацията на борсата, да се стимулира търговията с тях. Ако, обаче, веднага след регистрацията на емисията цената и се повиши значително, това до голяма степен може да се приеме като сигнал от дружеството, че емисионната стойност, по която е предложило акциите си, е била твърде ниска и в ущърб на дружеството.

 
 
 
От съществено значение за дружеството е да успее да задържи интереса на инвеститорите и СЛЕД публичното предлагане, и търговията с акциите му на борсата да бъде активна  

При всички условия, обаче, след първоначалната си регистрация емисията на компанията трябва да отговаря на изискванията на съответния пазарен сегмент. За Неофициален пазар на акции на БФБ-София минималните изисквания за регистрираните емисии са:

  • през последните 3 месеца средномесечният оборот с емисията да не е по-малко от 4 000 (четири хиляди) лева и
  • средномесечният брой сделки през последните 3 (три) месеца да не е по-малко от 5 (пет) сделки.

В момента, в който емисията спре да отговаря на тези изисквания, тя бива поставяна под наблюдение за срок от 3 (три) месеца. Ако след изтичането на този срок съответната емисия не отговаря на изискванията на пазарния сегмент, дружеството бива административно преместено на по-ниския сегмент на неофициалния пазар на акции.

Най-лесният и сигурен начин за дружеството да осигури спазването на горепосочените изисквания по отношение на минималния обем търговия би бил още при регистрацията за търговия да се сключи договор между съответото дружество и инвестиционен посредник (най-подходящ би бил инвестиционния посредник по първичното публично предлагане), който да бъде маркет-мейкър по емисията. Ролята на маркет-мейкъра е да осигурява постоянни котировки купува и продава за съответната емисия, като по този начин гарантира ликвидност на инвеститорите, които по всяко време да могат да продадат, съответно  закупят, желаните от тях акции. Наличието на маркет-мейкър по дадена емисия до известна степен може да намали и рязката първоначална флуктуация на цената на акциите в резултат на действията на онези инвеститори, които участват в първичните публични предлагания с цел реализирането на бърза печалба от продажбата на акциите в рамките на същия ден или следващите няколко от започването на търговията с тях.Назад
Напред