От публичното предлагане до първата котировка

От публичното предлагане до първата котировка ...

ОТ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ ДО ПЪРВАТА КОТИРОВКА&

След като публичното предлагане е приключило, в рамките на 7 дни емитентът или инвестиционният посредник, обслужващ публичното предлагане, уведомява Комисията за финансов надзор относно резултата от публичното предлагане, като предостави информация относно:

 • Датата на приключване на публичното предлагане;
 • Общият брой записани или продадени ценни книжа;
 • Сумата, получена от записаните или продадени ценни книжа;
 • Размера на платените комисионни за инвестиционния посредник, както и другите разходи по публичното предлагане, вкл. таксите, платени на КФН.

Следва увеличението на капитала да бъде вписано в Търговския регистър, а след това и в Централен Депозитар.

В рамките на две седмици след приключване на публичното предлагане, в Комисията за финансов надзор следва да се внесе набор от документи, съдържащи данните по Наредба № 16 на КФН, за да може новата емисия да бъде вписана и в публичния регистър, воден от Комисията.

 
 

 
От публичното предлагане до първата котировка. Основни стъпки
 1. Уведомяване на КФН за резултатите от първичното публично предлагане до 7 дни след приключване на подписката;
 2. Вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър;
 3. Регистрация на новите акции в ЦД до 14 дни след приключване на подписката;
 4. Подаване на документи в КФН за вписване на емисията до 14 дни след приключване на подписката;
 5. Подаване на заявление за регистрация на емисията акции за търговия на някой от пазарите организирани от БФБ-София.
 6. Първа котировка&
  В рамките на 30 дневен период КФН се произнася по документите и вписва дружеството като публично във водения от нея публичен регистър.

След като дружеството е вписано като публично в регистъра, воден от КФН, емитентът вече има всички необходими документи за подаване на заявлението за регистрация за търговия на някой от пазарите, организирани от Българска Фондова Борса София.

Всички дружества, които нямат специален режим (не са акционерни дружества със специална инвестиционна цел), се регистрират първоначално на Неофициален пазар на акции на Борсата. След изтичане на минималния срок от 1 година и в случай, че дружеството отговаря на съответните изисквания, емисията може да бъде регистрирана и на Официален пазар на акции.

 

 Назад
Напред