Характеристики на „Идеалния кандидат” за публично дружество

„Идеалния кандидат” за публично дружество

 

Характеристики на Идеалния кандидат за публично дружество

Финансови показатели:
стабилни приходоизточници,
положителни финансови резултати в исторически план,
ясно дефинирана дивидентна политика, и
детайлна прогнозна финансова информация за следващите няколко години.

Инвестиционни характеристики:
силна пазарна позиция в атрактивен сектор
стабилен растеж в исторически план и потенциал за стабилен растеж
ясна стратегия за запазване на предимствата пред настоящите и потенциални конкуренти

Мениджмънт:
управленски екип от утвърдени професионалисти
сформиран екип или работеща система за връзки с инвеститорите
ясна политика по отношение на допълнителните възнаграждения на управителните органи
1/3 от членовете на управителните органи са независими
 
 

 

Няма еднозначен отговор на въпроса кога е настъпило времето дадено дружество да стане публично. Обикновено се приема, че за да започне да мисли в насока листване на капиталов пазар, дружеството трябва да има поне 3 години история.

Наличието на финансова информация за поне три години дава на инвеститорите възможност да оценят развитието на компанията и да придобият представа за бъдещия й потенциал за развитие.

Най-често дружествата решават да станат публични, най-често за да си осигурят необходимите средства за развитие и растеж. Това, разбира се, не е единствената причина дадено дружество да вземе решение за придобиване на публичен статут. Много дружества с кратка история, но с добра идея и потенциал за растеж също могат да осъществят успешно първично публично предлагане.

Вземането на решение за листване на борсата до голяма степен зависи от особеностите на дружествата и целите, които са си поставили. Те от своя страна, определят и основната схема, която ще бъде следвана при публичното предлагане.

Като цяло идеалният кандидат за публично дружество трябва да може да покаже на инвеститорите стабилни приходоизточници, положителни финансови резултати в исторически план, да има ясно дефинирана дивидентна политика и да предложи детайлна прогнозна финансова информация за следващите няколко години.

За инвеститорите е от особено значение дружеството да има силна пазарна позиция в атрактивен сектор, да е показало стабилен растеж и/или потенциал за такъв в бъдеще, както и да има ясна стратегия за запазване на притежаваните предимства пред настоящите си и потенциални конкуренти.

Висока оценка дружеството би получило, ако разполага с управленски екип от утвърдени професионалисти, ако е познато на инвеститорите и поддържа висока прозрачност на работата си.

 
Ако трябва да се обобщят в категории, дружествата биха могли да се типизират най-общо в следните три:


Назад
Напред