Разходи по придобиване на публичен статут

Разходи по придобиване на публичен статут

 

Основен въпрос, на който собствениците следва да си отговорят преди да вземат решение да регистрирант притежаваните от тях дружества на борсата, е: какъв е размерът на разходите по придобиването на публичен статут. За извличане на максимална полза от дебюта на Борсата е добре предварително да са разчетени очакваните възможни разходи на всеки етап от публичното предлагане.
Разходите, които неминуемо ще възникнат, са различни на всеки от основните етапи, през които трябва да се мине по пътя към Борсата.
Най-общо разходите по организирането на първично публично предлагане могат да се разделят на три:

Разходи при предварителната подготовка за придобиване на публичен статут

 
 

 
Разходите в началото на процеса до голяма степен зависят от характеристиките на дружествата и изградената система за управление на информационните потоци в тях. Обикновено предварителната подготовка на едно дружество за живота му като публично е свързана със следните разходи:

Юридически разходи
Само акционерни дружества с акции, обездвижени в Централен Депозитар АД, могат да придобият публичен статут. С други думи, възможно е в предварителния етап да се наложи да се преобразува дружеството в акционерно, както и да се предприемат стъпки по обездвижване на акциите му.
Добре е, ако има въпроси от правно естество, като например, съдебни искове и др., те да бъдат разрешени преди да се пристъпи към процеса на придобиване на публичен статут.
Ако дадено дружество разполага с няколко различни продукта или линии услуги и иска да обособи производството им в отделно дъщерно дружество, е добре това да стане преди дружеството да стане публично, когато регулациите са сравнително леки.

Разходи за одитори
Ако дружествата не водят счетоводната си отчетност в съответствие с Международните счетоводни стандарти, ще им се наложи да направят разходи за счетоводни и одиторски услуги за привеждането на отчетността си в съответствие с изискванията на нормативната база за публичните дружества.

Разходи за заплати и възнаграждения
Някои дружества, които желаят да ангажира активно мениджърския персонал в бъдещия живот на дружеството като публично, предприемат мерки по актуализация на възнаграждението му и/или им разпределят акции от капитала.


Разходи по подготовката за осъществяване на публичното предлагане

Разходите по подготовката за осъществяване на публично предлагане зависят от вида на предлагането, което дружеството ще предпочете, неговия мащаб и начин на организация. Голяма част от разходите зависят и от видовете услуги, които ще се ползват от инвестиционния посредник и останалите консултанти по емисията, ако дружеството реши да използва такива.

Разходи за инвестиционния посредник
Обикновено това е най-големият разход, който дружествата правят по време на първичното си публично предлагане. Инвестиционният посредник е лицето, което извършва най-голяма част от услугите по подготовката на едно предлагане: предварителната подготовка на документацията, организирането на самото публично предлагане, листването на борсата, а понякога и след това през първоначалния период на търговия на дружеството. Комисионната на посредниците най-често е процент от размера на емисията, но може да бъде договорена и като фиксирана сума, в зависимост от услугите, които ще предоставят.

Представяне на дружеството (road-show)
Подготовката на представянето на дружеството е свързано с изготвянето на рекламни материали и презентации, извършването на транспортни и комуникационни разходи, разходи за реклама. Срещата с инвеститорите и убеждаването им да закупят от акциите на дружеството е една от най-важните части в процеса на публичното предлагане. Това в никакъв случай не е за подценяване и съответно не трябва да се пестят средства.

Такси за институциите
Институциите от капиталовия пазар, от които зависи едно публично предлагане, събират такси за оказваните от тях услуги. Описание на текущите такси на Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар АД и БФБ-София АД можете да намерите ТУК.

Разходи за печат
Разходите за печат са свързани с окомплектоването на необходимите документи и проспекта за публично предлагане. Размерът на тези разходи зависи от приетата политика по организиране на публичното предлагане. Дружествата са длъжни по закон да осигурят хартиено копие на всеки инвеститор при поискване, а ако дадено дружество реши да разпространява проспекта си като рекламен материал, разходите за печат могат да нараснат значително.

Разни
Част от разходите, които възникват по време на публичното предлагане, не могат да се квалифицират по горните категории.


Разходи на дружеството след като бъде регистрирано за търговия на борсата

Макар да не са част от разходите по публичното предлагане, разходите на дружествата, след като бъдат допуснато до търговия, също следва да се имат предвид при вземането на решение за придобиване на публичен статут. Това са разходите по разпространяване на регулираната информация, разходите по назначаването на директор за връзки с инвеститорите, одит, годишни такси към различните институции и др.


Назад
Напред