Структура на капиталовия пазар

Структура на капиталовия пазар

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  СОФИЯ АД (БФБ - София) е лицензирана през 1997г. от Държавната комисия по ценни книжа и е единственият действащ регулиран пазар за търговия с ценни книжа в страната. Основната мисия на БФБ-София е да съдейства за създаването и развитието на организиран капиталов пазар, който да осигури на борсовите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията с ценни книжа.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР (КФН)  специализиран държавен орган за регулиране и контролиране на участниците на капиталовия пазар. Основната му цел е да съдейства за поддържане на стабилността и прозрачността на капиталовия, осигурителния и застрахователния пазар и да осигурява равнопоставеност между пазарните участници. КФН осъществява текущ надзор върху дейността на публичните дружества и емитентите на ценни книжа.

 
 

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД - представлява национална система за съхранение и управление на ценните книжа. За да може едно дружество да предприеме стъпки към придобиване на публичен статут, то следва първо да обездвижи акциите си в ЦД. Сред другите основни функции на ЦД е воденето на списъците на акционерите на публичните дружества, списъка на облигационерите по всяка борсово търгувана емисия и др. Чрез ЦД се осъществява смяната на собствеността на търгуваните на Борсата ценни книги при сключена сделка между инвеститорите.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (ИП)  инвестиционните посредници са лицензирани от КФН дружества, които опосредстват търговията на Борсата като свързват продавачите и купувачите на ценни книжа. Основни услуги, които ИП предоставят на своите корпоративни клиенти са: различни видове консултантски услуги, услуги по изготвяне на проспекти за публично предлагане, организиране и осъществяване на първично публично предлагане, обслужване на дивиденти и др.;

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ  дружества, които инвестират средства на капиталовия пазар като част от основната си дейност. Те управляват големи по размери фондове от средства и са сред най-активните инвеститори на капиталовите пазари. Основни представители са банките (които, освен инвеститори, са често и емитенти на финансови инструменти), пенсионно осигурителните дружества, застрахователните компании, управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми и др. Като общо правило, институционалните инвеститори са стратегически инвеститори и имат по-дълъг инвестиционен хоризонт от индивидуалните инвеститори.

КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ (КИС)  дружества, които инвестират парични средства, набрани чрез предлагане дялове или акции в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и в други ликвидни финансови активи. КИС действат на принципа на разпределение на риска. Основните видове КИС са договорните фондове и инвестиционните дружества от отворен тип.

ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ  индивидуалните инвеститори могат да бъдат физически и юридически лица. Характерното за тях е, че те използват собствения си опит и знания, за да инвестират свободните си средства. Индивидуалните инвеститори са сред най-активните участници на капиталовия пазар и един от факторите за осигуряване на допълнителна ликвидност на търгуваните на капиталовия пазар финансови инструменти.

ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ - осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.Назад
Напред