Живот като публична компания

Живот като публична компания

 

   Веднъж придобили публичен статут дружествата могат да се възползват от разнообразните механизми и възможности, които капиталовият пазар предоставя за управление и контрол на паричните потоци и дружествената капиталова структура чрез емитирането на различни видове финансови инструменти, допустими за търговия на бфб-софия.

   За тази цел е препоръчително компаниите да разработят цялостна концепция и да следват ясно дефинирана и прозрачна стратегия за развитие свързана с качеството на мениджмънта, диалога с пазарните участници и управлението на инвестистициите. Спечелването и запазването на доверието на инвеститорите са сред най-важните условия за ефективното оползотворяване на предимствата на живота като публично дружество.

 
 
 

Основните насоки, в които трябва да се концентрира управлението на публичните дружества, за да може успешно да реализира ползите от публичния характер на дружествата, са:

  • Повишаване стойността на инвестицията на акционерите чрез поддържане на стабилен растеж;
  • Създаване и поддържане на добър публичен имидж на дружеството чрез активен диалог с инвеститори, клиенти и обществото като цяло, чрез различните механизми на разкриването на информация;
  • Поддържане на активна развойна дейност и обновяване и модернизиране на продуктовия асортимент;
  • Лоялност от страна на мениджърския екип.


Назад
Напред