Алтернативи на публичното предлагане като метод за финансиране дейността на дружествата

Алтернативи на публичното предлагане като метод за финансиране дейността на дружествата

 

Преди да се вземе решение за стартиране на процедура за придобиване на публичен статут, ръководствата и собствениците на дружествата трябва да вземат предвид и останалите алтернативи за допълнително привличане на капитал.
 
 
 
Световната практика показва, че публичното набиране на средства чрез капиталовия пазар е последната алтернатива, която дружествата разглеждат в процеса на търсене на допълнително финансиране. И това е логично, предвид обстоятелството, че придобиването на публичен статут е продължителна и сложна процедура, която изисква ангажирането на професионалисти и има дългосрочно влияние върху дружествата. Обикновено преди да се предприеме стъпка към придобиване на публичен статут дружествата използват различни други начини за набавяне на необходимите им средства за осигуряване на растеж. Едва при достигане на границите на възможното външно финансиране  търговски кредити, банково финансиране, финансиране от фондове за рисков капитал (т.нар. бизнес ангели), емисия дългови ценни книжа, и при наличието на дългосрочна стратегия за развитието на дружеството, се пристъпва към публично предлагане.


Назад
Напред