Европейски кодекс за поведение при клиринг и сетълмент

Европейски кодекс за поведение при клиринг и сетълмент

Европейският кодекс за поведение при клиринг и сетълмент (Кодексът) е инициатива на европейските фондови борси, клирингови къщи и централни депозитари за създаване на единен набор от правила за търговия, клиринг, сетълмент и попечителски услуги за ценни книжа. Целта му е да повиши прозрачността за клиентите и подобряване на услугите за трансгранични сделки.
Кодексът съдържа правила за:

Ценова прозрачност

Европейският кодекс за поведение при клиринг и сетълмент съдържа принципи за подобряване на ценовата прозрачност. В този смисъл, Българска Фондова борса  София АД, в секция "Такси за търговия на борсата и за оповестяване на информация относно сключени сделки извън регулиран пазар" представя, обобщени в табличен вид, данни за комисионните за търговия с ценни книжа, допуснати до търговия на някой от организираните от нея пазари. Таблицата съдържа примери за по-добро илюстриране на прилагането на комисионните за търговия. Пълен преглед на всички такси е наличен в Тарифата за таксите на Българска Фондова Борса - София АД.

Документи и връзки

Европейски кодекс за поведение при клиринг и сетълмент

Насоки за достъп и оперативна съвместимост

Тарифа за таксите на Българска Фондова Борса - София АД

Секция "Такси за търговия на борсата и за оповестяване на информация относно сключени сделки извън регулиран пазар"

Достъп и оперативна съвместимост

Целта на Кодекса е осигуряването на открит достъп до услуги (търговия, клиринг и сетълмент), които да улеснят трансграничната търговия с ценни книжа. За постигането на тази цел бяха приети на 28 юни 2007г. Насоки за достъп и оперативна съвместимост.

Обособяване на услугите и водене на отделна счетоводна отчетност за всяка обособена услуга

Целта на този принцип е да се обособят услугите, свързани с търговия, клиринг сетълмент и попечителски услуги и да се даде възможност на отделно таксуване на тези услуги.

БФБ-София е приела да спазва Кодекса за поведение при клиринг и сетълмент и прилага неговите изисквания.
БФБ-София е ангажирана с целите на Кодекса и ще гарантира изпълнението на мерките, предложени в него.