Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 197 596 BGN
Сегмент акции Premium 82 153 BGN
Сегмент акции Standard 282 014 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 819 615 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 12 326 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 1 488 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 501 085 196 BGN
Сегмент акции Premium 2 455 057 791 BGN
Сегмент акции Standard 6 352 455 228 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 693 572 177 BGN