Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 495 531 BGN
Сегмент акции Premium 22 390 BGN
Сегмент акции Standard 436 021 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 11 757 BGN
Сегмент за облигации 8 027 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 9 099 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 8 238 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 59 481 BGN
 8 334 783 635 BGN
Сегмент акции Premium 1 858 962 953 BGN
Сегмент акции Standard 5 881 506 842 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 594 313 840 BGN