Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 3 132 319 BGN
Сегмент акции Premium 141 973 BGN
Сегмент акции Standard 2 809 174 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 163 784 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 6 012 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 11 377 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 154 727 BGN
 9 099 541 263 BGN
Сегмент акции Premium 2 134 170 509 BGN
Сегмент акции Standard 6 324 026 245 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 641 344 509 BGN