БФБ-София организира и поддържа система за търговия с финансови инструменти, разработва и развива допълнителни продукти и услуги за инвеститорите.

Търговия

Основната мисия на БФБ-София АД е да съдейства за създаването и развитието на организиран капиталов пазар, който да осигури на борсовите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията с финансови инструменти.

БФБ-София организира и поддържа система за търговия с финансови инструменти, разработва и развива допълнителни продукти и услуги за инвеститорите.

Системата за търговия на БФБ-София e Xetra®. Последната е въведена на 16.06.2008 г. и заменя функциониращата до този момент търговска система RTS. Новата система е една от най-модерните в технологично отношение системи в света и въвеждането й благоприятства развитието на местния пазар. Xetra® предоставя повече разнообразни функции и поддържа повече видове поръчки, като по този начин дава възможност за много по-разнообразни стратегии от страна на инвеститорите.

БФБ-София има разработена системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет (COBOS) за улесняване подаването на поръчки за покупко продажба на финансови инструменти от инвеститорите. От своето въвеждане през 2003 г. до днес Системата е обект на постоянно подобряване и развитие. Експертите на Борсата регулярно извършват подобрения и нововъведения в системата, включват се допълнителни модули, повишава се качеството на работа на системата, добавят се функционалности.