Търгувани ценни книжа

Списък на емисиите "Сегмент акции Premium" , регистрирани за търговия към 20-10-2018


Борсов код Емитент Ценни книжа Номинал Валута
4KX Корадо-България АД-Стражица 13 168 614 1.00 BGN
5MB Монбат АД-София 39 000 000 1.00 BGN
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 59 360 518 1.00 BGN
3JR Софарма АД-София 134 797 899 1.00 BGN
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 110 000 000 1.00 BGN
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 113 154 291 1.00 BGN
6C4 Химимпорт АД-София 239 646 267 1.00 BGN