Допълнителни изисквания за допускане до търговия на емисии финансови инструменти на Сегмент „Standard” на Основния пазар BSE

Допълнителни изисквания за допускане до търговия на емисии финансови инструменти на Сегмент „Standard” на Основния пазар BSE

До търговия на Основния пазар BSE, Сегмент Standard се допускат всички емисии, които не отговарят на количествените и качествените изисквания на Сегмент Premium, както и емисиите акции, издадени от инвестиционни дружества от затворен тип, независимо дали отговарят на изискванията на Сегмент Premium.
Емисиите, допуснати до търговия на Сегмент Standard следва да отговарят на следните критерии:
1. За последните 6 (шест) месеца средномесечният оборот от сключените на Борсата сделки е по-голям от 4 000 (четири хиляди) лева;
2. За последните 6 (шест) месеца средномесечният брой на сключените на Борсата сделки е по-голям от 5 (пет);
3. През последните 12 (дванадесет) месеца емитентът е разкривал в сроковете, определени в приложимото законодателство, регулираната информация чрез избраната от него информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки;
4. Емитентът им не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност.
До търговия на Сегмент Standard могат да бъдат допуснати емисии от алтернативния пазар BaSE, за които има регистриран по реда на Правилата за членство маркет-мейкър, независимо дали отговарят на критериите на чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Част III на Правилник за дейността на БФБ-София АД и които отговарят на условието на чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 4 от същите Правила. За преместване на сегмент Standard емитентът или упълномощен от него борсов член подава заявление по образец.
По-подробна информация за изискванията, документите, реда и процедурите за регистрация (или преместване) на дадена емисия ценни книжа за търговия на Сегмент Standard може да намерите в Част III на Правилник за дейността на БФБ-София АД
Списък на емисиите, регистрирани за търговия на сегмент "Standard"