Данни за емитента и емисията

Зърнени Храни България АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код T43
Отрасъл Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Подотрасъл Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Адрес Ул. Стефан Караджа 2
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 963 44 61; 816 45 50; +359 518 421 80
Интернет страница www.zarnenihrani.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Снежина Минчева
Адрес Гр. София, ул. Стефан Караджа 2
Пощенски код 1000
Телефон +359 2 963 4461;+359 884 599 773
E-mail teodorayankova@zarnenihrani.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
T43 Преобразуване 2013-02-15 0.4240 1 24 874 687 2013-02-18