Данни за емитента и емисията

Адванс Терафонд АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 6A6
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Златовръх 1
Град София
Пощенски код 1164
Телефон +359 2/ +359 2 400 83 32
Интернет страница www.advanceterrafund.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Атанас Димитров
Адрес Гр. София, ул. Златовръх 1
Пощенски код 1164
Телефон +359 2 400 83 32
E-mail adimitrov@karoll.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
6A6 Раздаване на дивидент 2018-07-11 2.1600 1.05160662122687439143  
6A6 Раздаване на дивидент 2017-06-09 2.2050 1.08353808353808353808  
6A6 Раздаване на дивидент 2016-06-10 2.0410 1.05151983513653  
6A6 Раздаване на дивидент 2015-06-19 2.4500 1.13953488372093  
6A6 Раздаване на дивидент 2014-05-26 2.7990 1.16571571363125  
6A6 Раздаване на дивидент 2013-05-28 2.6010 1.23387096774194  
6A6 Раздаване на дивидент 2012-05-29 1.8900 1.15243902439024  
6A6 Раздаване на дивидент 2011-06-28 1.4600 1.03399433427762  
6A6 Раздаване на дивидент 2010-07-14 1.1150 1.03468755219836  
6A6 Увеличение на капитал (права) 2008-08-08 1.8800 1 41 054 033 2008-12-22
6A6 Увеличение на капитал (права) 2006-11-24 1.2500 1.00401606425703 21 969 329 2007-02-27
6A6 Увеличение на капитал (права) 2006-03-10 1.5000 1.11111111111111 11 036 729 2006-06-14
6A6 Увеличение на капитал (права) 2005-10-05 2.6000 2.64987056401476 10 400 000 2006-01-30